Search result for

-frontal-

(32 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frontal, *frontal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frontal[ADJ] ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า, Syn. front

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frontal๑. -หน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ metopic]๒. -ด้านหน้า๓. -แบ่งหน้าหลัง [มีความหมายเหมือนกับ coronal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontalกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In her right frontal lobe.ที่สมองส่วนหน้าขวา The Price (2008)
Which side is better? Right, left, full frontal?ข้างไหนดีกว่ากัน ซ้าย ขวา หรือจัดเต็ม The Ugly Truth (2009)
If she's looking to head the Company, there has to a more realistic plan than a one-man frontal assault.ถ้าเธอต้องการจะนำ company จะต้องมีแผนจริงๆที่ไม่ใช่วันแมนโชว์ บุกด้านหน้า The Mother Lode (2009)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
The brain's frontal cortex, which deals with emotion takes delicate control of the facial muscles to create a natural smile.เยื่อหุ้มส่วนหน้าของสมอง จะทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ควบคุมกล้ามเนื้อของใบหน้า ที่มีความละเอียดซับซ้อน เพื่อสร้างรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ Episode #1.8 (2009)
In order to smile naturally the frontal lobe, which controls emotion, creates it.เพื่อที่จะยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติ... .... ส่วนหน้าเยื่อหุ้มสมองส่วนนอก จะควบคุมความรู้สึกและสร้างมันขึ้น Episode #1.8 (2009)
Skull fracture is located high on the frontal bone, right on the midline.รอยที่กระโหลกตรงตำแหน่ง บนกระดูกส่วนหน้า ทางขวาของส่วนกลาง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The weapon appears to have penetrated the eye and then entered the frontal lobe.อาวุธแทงทะลุ เข้าไปในเป้าตา และเข้าไปถึงกระดูก ตรงหน้าผาก A Night at the Bones Museum (2009)
His forehead... the frontal bossing is far too prominent.หน้าผากของเขา... สมองส่วนหน้าของเขา ยื่นออกมามากเกินไป The Dwarf in the Dirt (2009)
Evenly-spaced circular impact bruises to the right temporal and sphenoid region, continuing here along the frontal and parietal bones.วงกลมระยะห่างเท่าๆกันบนบาดแผลทางด้านขวาบริเวณกระดูกขมับและสเฟียนอยด์ ต่อเนื่องไปยังกระโหลกด้านหน้าและด้านข้าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
A frontal assault is risky. Our losses will be high.การโจมตีด้านหน้านั้นเสี่ยงมาก ความสูญเสียอาจจะมีสูง Weapons Factory (2009)
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก Daybreakers (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนหน้า[ADJ] front, See also: frontal, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง, Thai definition: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ส่วนหน้า[ADJ] front, See also: frontal, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง, Thai definition: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนหน้า[adj.] (suan nā) EN: front ; frontal   FR: frontal

CMU English Pronouncing Dictionary
FRONTAL    F R AH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frontal    (j) (f r uh1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frontalangriff {m}frontal attack [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Stirnbein {n} [anat.]frontal bone [Add to Longdo]
Stirnhöhle {f} [anat.] | Stirnhöhlen {pl}frontal sinus | frontal sinuses [Add to Longdo]
frontal {adj}frontal [Add to Longdo]
frontal {adv}frontally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frontal \Fron"tal\, a. [Cf. F. frontal.]
   Belonging to the front part; being in front; esp. (Anat.), Of
   or pertaining to the forehead or the anterior part of the
   roof of the brain case; as, the frontal bones.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frontal \Fron"tal\, n. [F. frontal, fronteau, OF. Frontel,
   frontal, L. frontale an ornament for the forehead, frontlet.
   See {Front}.]
   1. Something worn on the forehead or face; a frontlet; as:
    (a) An ornamental band for the hair.
    (b) (Mil.) The metal face guard of a soldier.
      [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A little pediment over a door or window.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) A movable, decorative member in metal, carved
    wood, or, commonly, in rich stuff or in embroidery,
    covering the front of the altar. Frontals are usually
    changed according to the different ceremonies.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A medicament or application for the forehead.
    [Obs.] --Quincy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) The frontal bone, or one of the two frontal bones,
    of the cranium.
    [1913 Webster]
 
   {Frontal hammer} or {Frontal helve}, a forge hammer lifted by
    a cam, acting upon a "tongue" immediately in front of the
    hammer head. --Raymond. Frontate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frontal
   adj 1: belonging to the front part; "a frontal appendage"
   2: of or relating to the front of an advancing mass of air;
     "frontal rainfall"
   3: meeting front to front; "a frontal attack"; "a head-on
     collision" [syn: {frontal}, {head-on}]
   4: of or adjacent to the forehead or frontal bone; "the frontal
     lobes"
   n 1: an adornment worn on the forehead [syn: {frontlet},
      {frontal}]
   2: a drapery that covers the front of an altar
   3: the face or front of a building [syn: {facade}, {frontage},
     {frontal}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 frontal [frɔntaːl]
   frontally
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top