Search result for

-frequently-

(37 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frequently, *frequently*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frequently    [ADV] บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล., Syn. regularly,often

English-Thai: Nontri Dictionary
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And frequently, he would speak the names of horses on the telephone.และบ่อยครั้งที่เขาจะพูด ชื่อของม้าอยู่บนโทรศัพท์ The Old Man and the Sea (1958)
-Quite frequently, actually.ก็บ่อยเลยล่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
Especially when those judging have frequently done so at the point of gun.Especially when those judging have frequently done so at the point of gun. Anna and the King (1999)
People do it frequently.คนจึงทำกันค่อนข้างบ่อย Bicentennial Man (1999)
According to witnesses her husband, Oh Daesu drank often causing trouble with his wife and neighbors said they fought frequentlyตามพยานให้การว่า สามีเธอชื่อ โอเทซุ เขาดื่มจัดเป็นสาเหตุ ให้มีปัญหากับภรรยา เพื่อนบ้านบอกว่า เห็นเขาทำร้ายเธอบ่อยครั้ง Oldboy (2003)
And wait for further instructions. You would be updated frequentlyและรอรับคำสั่งต่อไป เราจะชี้แจงให้ทราบเป็นระยะ Æon Flux (2005)
They're always male, and they frequently have law enforcement or military experience, and they always contact the police or the media.คุณรู้มั้ย ตะโกนเรียกชื่อเขา และ... L.D.S.K. (2005)
Your father knew that in fact he frequently...พ่อเธอรู้ดีว่าจริงๆแล้วเขามักจะ... Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Mind you, thanks to charlie, I get to see you all rather too frequently.หมายถึงเธอ,ขอบใจชาร์ลี, ฉันจะได้เห็นเธอบ่อยๆ Namastey London (2007)
He only allows handful of men here and changes the lock frequentlyมีไม่กี่คนหรอกที่ได้เข้ามาในนี้ เขาเปลี่ยนกุญแจไขประตูบ่อยด้วยนะ Portrait of a Beauty (2008)
jellyfish, they say that the vemin is frequently lethal.พวกนั้นว่าพิษมัน อันตรายถึงตาย Loyal and True (2008)
I frequently feed the ducks in Central Park.ฉันมักจะไปเลี้ยงเป็ดที่เซ็นทรัลพาร์ค In the Realm of the Basses (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frequentlyAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
frequentlyA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
frequentlyAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
frequentlyBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
frequentlyEarthquakes frequently hit Japan.
frequentlyFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
frequentlyHe frequently jumps from one topic to another while he is talking.
frequentlyI frequently correspond with her.
frequentlyIf you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.
frequentlyIn music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.
frequentlyIt scares me that we have frequently had earthquakes lately.
frequentlyKate is crazy about the new singer who appears on television frequently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัก    [ADV] often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
ปริบๆ    [ADV] frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
มักจะ    [ADV] often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ถี่ๆ    [ADV] frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก [ADV] frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่
จนแล้วจนรอด    [ADV] for a long time, See also: frequently, Example: เขาตั้งใจจะร่อนจดหมายสมัครงานไปยังบริษัทเป้าหมาย จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำเสียที, Thai definition: เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ ไป

CMU English Pronouncing Dictionary
FREQUENTLY    F R IY1 K W AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frequently    (a) (f r ii1 k w @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frequently \Fre*quent*ly\, adv.
   At frequent or short intervals; many times; often;
   repeatedly; commonly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frequently
   adv 1: many times at short intervals; "we often met over a cup
       of coffee" [syn: {frequently}, {often}, {oftentimes},
       {oft}, {ofttimes}] [ant: {infrequently}, {rarely},
       {seldom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top