Search result for

-fraud-

(38 entries)
(4.9454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fraud, *fraud*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraud[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
fraud[N] คนหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile

English-Thai: Nontri Dictionary
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudกลฉ้อฉล [ดู cheat ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudความผิดฐานฉ้อโกง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น In the Mouth of Madness (1994)
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง In the Mouth of Madness (1994)
Yeah. I bust frauds, I bust phonies... and, yeah, I love it.ใช่ ผมชอบกัด ผมชอบจิก In the Mouth of Madness (1994)
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย Anastasia (1997)
You committed fraud. Listen you're in a lot of trouble. I can get you out of here.นายปลอมตัวเข้ามา ฟังนะ นายจะมีปัญหาตามมาอีกมาก, วินเซนด์ ฉันต้องเอานายออกไปจากที่นี่ Gattaca (1997)
This is a fraud!นี่มันการต้มตุ๋น ! Ringu (1998)
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)
Who thought fraud would be one of her buttons?ใครมันจะไปนึก ว่าคนขีฉ้อจะเป็นสิ่งที่เธอไม่โอเค Death Has a Shadow (1999)
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย Death Has a Shadow (1999)
I know! I'm a fraud!ฉันรู้ ฉันเป็นคนหลอกลวง Legally Blonde (2001)
You're a fraud.หลอกกันนี่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fraudPlease beware of fraudulent emails.
fraudPlease exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.
fraudRecently there have been a lot of nasty incidents with fraud.
fraudShe is guilty of fraud.
fraudThe FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
fraudThe old woman fell an easy prey to the fraud.
fraudThe plan was a masterpiece of fraud.
fraudTo my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลลวง[N] fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud   FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
เล่ห์เพทุบาย[v. exp.] (lē phēthubāi) EN: fraud   FR: frauder

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAUD    F R AO1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraud    (n) (f r oo1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrug {m}; Etikettenschwindel {m} | Betrügereien {pl}fraud | frauds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舞弊[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, ] fraud [Add to Longdo]
诈骗罪[zhà piàn zuì, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] fraud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraud \Fraud\ (fr[add]d), n. [F. fraude, L. fraus, fraudis;
   prob. akin to Skr. dh[=u]rv to injure, dhv[.r] to cause to
   fall, and E. dull.]
   1. Deception deliberately practiced with a view to gaining an
    unlawful or unfair advantage; artifice by which the right
    or interest of another is injured; injurious stratagem;
    deceit; trick.
    [1913 Webster]
 
       If success a lover's toil attends,
       Few ask, if fraud or force attained his ends.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An intentional perversion of truth for the purpose
    of obtaining some valuable thing or promise from another.
    [1913 Webster]
 
   3. A trap or snare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To draw the proud King Ahab into fraud. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Constructive fraud} (Law), an act, statement, or omission
    which operates as a fraud, although perhaps not intended
    to be such. --Mozley & W.
 
   {Pious fraud} (Ch. Hist.), a fraud contrived and executed to
    benefit the church or accomplish some good end, upon the
    theory that the end justified the means.
 
   {Statute of frauds} (Law), an English statute (1676), the
    principle of which is incorporated in the legislation of
    all the States of this country, by which writing with
    specific solemnities (varying in the several statutes) is
    required to give efficacy to certain dispositions of
    property. --Wharton.
 
   Syn: Deception; deceit; guile; craft; wile; sham; strife;
     circumvention; stratagem; trick; imposition; cheat. See
     {Deception}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fraud
   n 1: intentional deception resulting in injury to another person
   2: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
     {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
     {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]
   3: something intended to deceive; deliberate trickery intended
     to gain an advantage [syn: {fraud}, {fraudulence}, {dupery},
     {hoax}, {humbug}, {put-on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top