Search result for

-formal-

(58 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: formal, *formal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formal[ADJ] ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ตามประเพณีนิยม, Syn. ceremonious, conventional
formal[ADJ] เป็นกิจจะลักษณะ, See also: เป็นทางการ
formal[ADJ] ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ, See also: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ
formal[ADJ] เป็นรูปแบบ, See also: ตามรูปแบบ
formal[ADJ] ที่เป็นกฎเกณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious

English-Thai: Nontri Dictionary
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's just a matter of detail. Formalities.มันเกี่ยวกับรายละเอียด The Great Dictator (1940)
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม Rebecca (1940)
Yes, Frith. It's purely a formality.- ใช่ ฟริธ ก็ตามระเบียบขั้นตอนน่ะ Rebecca (1940)
There's no formalities here.ที่นี่ไม่มีพิธีรีตอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It seems less formal than Mahatma.มันฟังดูเป็นกันเองกว่ามหาตมะ Gandhi (1982)
These men fucked up good but you bringing formal charges against them is that gonna help that girl one little bit?จริงอยู่คนเหล่านี้ทำผิดมหันต์ แต่ถ้าตั้งข้อหาพวกเขาแล้ว จะทำให้ผู้หญิงฟื้นขึ้นมามั้ย Casualties of War (1989)
We smile, we kiss. Formal Russian kiss.เรายิ้มเราจูบ จูบรัสเซียอย่างเป็นทางการ The Russia House (1990)
The selection committee is just a formality.คณะกรรมการที่ถูกเลือก เป็นไปตามระเบียบ Basic Instinct (1992)
Pillage is formally prohibited.- ไม่รู้ Schindler's List (1993)
I'm submitting a formal complaint about this through the Ministry of Foreign Affairs.ผมจะต้องทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยัง กระทรวงการต่างประเทศ Ghost in the Shell (1995)
Yeah. He lived in this tiny hut somewhere in India. He had no formal education.เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา Good Will Hunting (1997)
This is empty formalism. It speaks nothing to the people.ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ไม่ให้อะไรแก่ปวงชนเลย The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formalBoy, did she have egg on her face when she showed up at the formal party wearing blue jeans!
formalDo we dress formal?
formalFormal dress must be worn.
formalHe is very formal with us.
formalHer clothes were out of place at a formal party.
formalHow formal is this ceremony?
formalIn general young people dislike formality.
formalI will send our formal agreement to you.
formalLet's dispense with formalities.
formalLet's do away with all formalities.
formalShe kept conversation on a formal plane.
formalThe premier paid a formal visit to the white house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจจะลักษณะ[ADJ] formal, See also: businesslike, systematic, seriously, official, regular, methodical, Example: ท่านต้องเขียนคำแถลงที่เป็นกิจจะลักษณะ, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMAL    F AO1 R M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formal    (j) (f oo1 m l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal

German-Thai: Longdo Dictionary
formal(adj) ที่เกี่ยวกับทางเทคนิค เช่น formaler Fehler ข้อผิดพลาดทางเทคนิค

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formaldehyd {n} [chem.]formaldehyde [Add to Longdo]
Formalin {n} [chem.]formalin [Add to Longdo]
Formalismus {m}formalism [Add to Longdo]
Formalist {m} | Formalisten {pl}formalist | formalists [Add to Longdo]
Formalität {f} | Formalitäten {pl} | nach Erledigung aller Formalitätenformality | formalities | on completion of all formalities [Add to Longdo]
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements [Add to Longdo]
Formerfordernis {f}formal requirement [Add to Longdo]
Formmangel {m}formal defect [Add to Longdo]
Gesellschaftsanzug {m}formal dress [Add to Longdo]
formalistisch {adv}formalisticly [Add to Longdo]
formalformal [Add to Longdo]
formal und inhaltlichin form and content [Add to Longdo]
formaleformal [Add to Longdo]
formale Logiksymbolic logic [Add to Longdo]
formales Lehrenformal teaching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formal \For"mal\ (f[^o]r"mal), n. [L. formic + alcohol.] (Chem.)
   See {Methylal}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formal \Form"al\ (f[^o]rm"al), a. [L. formalis: cf. F. formel.]
   1. Belonging to the form, shape, frame, external appearance,
    or organization of a thing.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the constitution of a thing, as distinguished
    from the matter composing it; having the power of making a
    thing what it is; constituent; essential; pertaining to or
    depending on the forms, so called, of the human intellect.
    [1913 Webster]
 
       Of [the sounds represented by] letters, the material
       part is breath and voice; the formal is constituted
       by the motion and figure of the organs of speech.
                          --Holder.
    [1913 Webster]
 
   3. Done in due form, or with solemnity; according to regular
    method; not incidental, sudden or irregular; express; as,
    he gave his formal consent.
    [1913 Webster]
 
       His obscure funeral . . .
       No noble rite nor formal ostentation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Devoted to, or done in accordance with, forms or rules;
    punctilious; regular; orderly; methodical; of a prescribed
    form; exact; prim; stiff; ceremonious; as, a man formal in
    his dress, his gait, his conversation.
    [1913 Webster]
 
       A cold-looking, formal garden, cut into angles and
       rhomboids.              --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
       She took off the formal cap that confined her hair.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. Having the form or appearance without the substance or
    essence; external; as, formal duty; formal worship; formal
    courtesy, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. Dependent in form; conventional.
    [1913 Webster]
 
       Still in constraint your suffering sex remains,
       Or bound in formal or in real chains. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Sound; normal. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To make of him a formal man again.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Formal cause}. See under {Cause}.
 
   Syn: Precise; punctilious; stiff; starched; affected; ritual;
     ceremonial; external; outward.
 
   Usage: {Formal}, {Ceremonious}. When applied to things, these
      words usually denote a mere accordance with the rules
      of form or ceremony; as, to make a formal call; to
      take a ceremonious leave. When applied to a person or
      his manners, they are used in a bad sense; a person
      being called formal who shapes himself too much by
      some pattern or set form, and ceremonious when he lays
      too much stress on the conventional laws of social
      intercourse. Formal manners render a man stiff or
      ridiculous; a ceremonious carriage puts a stop to the
      ease and freedom of social intercourse.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methylal \Meth"yl*al\, n. [Methylene + alcohol.] (Chem.)
   A light, volatile liquid, {H2C(OCH3)2}, regarded as a complex
   ether, and having a pleasant ethereal odor. It is obtained by
   the partial oxidation of methyl alcohol. Called also
   {formal}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formal
   adj 1: being in accord with established forms and conventions
       and requirements (as e.g. of formal dress); "pay one's
       formal respects"; "formal dress"; "a formal ball"; "the
       requirement was only formal and often ignored"; "a formal
       education" [ant: {informal}]
   2: characteristic of or befitting a person in authority; "formal
     duties"; "an official banquet"
   3: (of spoken and written language) adhering to traditional
     standards of correctness and without casual, contracted, and
     colloquial forms; "the paper was written in formal English"
     [ant: {informal}]
   4: represented in simplified or symbolic form [syn:
     {conventional}, {formal}, {schematic}]
   5: logically deductive; "formal proof"
   6: refined or imposing in manner or appearance; befitting a
     royal court; "a courtly gentleman" [syn: {courtly}, {formal},
     {stately}]
   n 1: a lavish dance requiring formal attire [syn: {ball},
      {formal}]
   2: a gown for evening wear [syn: {dinner dress}, {dinner gown},
     {formal}, {evening gown}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 formal [fɔrmaːl]
   formal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 formal
   formal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top