Search result for

-folk-

(45 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: folk, *folk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folk[N] ประชาชน, See also: ชาวบ้าน, กลุ่มชน, Syn. people
folk[N] ดนตรีแนวลูกทุ่ง, See also: ดนตรีแนวพื้นบ้าน, Syn. folk music
folk[N] ผู้คนที่อยู่ในถิ่นและมีวิถีชีวิตเฉพาะตน
folk[ADJ] ที่มีพื้นฐานความเชื่อของชาวบ้าน
folk[ADJ] เกี่ยวกับขนบประเพณีของชาวบ้าน, See also: เกี่ยวกับพื้นบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people

English-Thai: Nontri Dictionary
folk(n) ผู้คน,พ่อบ้าน,พลเมือง,ประชาชน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dangerous folks, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อันตราย Chuck in Real Life (2008)
Most common cause of anhedonia is schizophrenia. Sure, in white folk.ปกติส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้า จะเห็นภาพหลอน Joy (2008)
Sorry, folks. Go back to your corn dogs.ขอโทษด้วยพี่น้อง กลับไปทานขนมปัง ไส้กรอกทอดของคุณ Pilot (2008)
Show's over, folks- I'm starving-โชว์จบแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Yeah, well, you know old folks after a big meal.ก็รู้ดี ตนสูงอายุ หลังทานอาหารมื้อใหญ่ Superhero Movie (2008)
# Now ain't he great, folks? #"แม้เขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยิ่งใหญ่" Superhero Movie (2008)
We are noodle folk.เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. Kung Fu Panda (2008)
We are noodle folk. Broth runs deep through our veins.เราเป็นครอบครัวบะหมี่ มันอยู่ในสายเลือดของเรา Kung Fu Panda (2008)
It's okay, folks. Show's over.โอเค,เอาล่ะ การแสดงจบแล้ว Passengers (2008)
Sorry I'm late, folks.โทษที ผมมาช้าไปหน่อย The Dark Knight (2008)
Sorry, folks, but life isn't fair.โทษที่พวก แต่ชีวิตก็ไม่ยุติธรรมแบบนี้แหละ และตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You press it, and you talk into that if you've got something to say to the folks because my shift has now ended, and I am going to mosey on home.อยากจะพูดอะไรก็กดปุ่ม แล้วก็พูดใส่ไมค์ เพราะตอนนี้ฉันจะกลับบ้าน Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
folk"Where's that superstition from?" "Call it folk wisdom."
folkIn this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.
folkHowever you could say that being found hard to understand by the common folk for one's genius is fate.
folkNow folks, let's go on.
folkIsland folklore still recounts the story of the raft.
folkEven smart folks becomes absent-minded at times.
folkThat folk singer is very popular with people in general.
folkOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
folkI don't like all of these folk songs.
folkThis is out of the blue but has everybody once felt 'looked down upon by young folk' ?
folkHer folks cannot help worrying about her wound.
folkHe compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางบ้าน[ADJ] folk, See also: traditional, Syn. พื้นบ้าน, Example: กระเพราเป็นยากลางบ้านชนิดหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLK    F OW1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folk    (n) (f ou1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folklore {f}folklore [Add to Longdo]
Folklorist {m}; Folkloristin {f}; Volkskundler {m}folklorist [Add to Longdo]
Volkslied {n}; Folksong {m}folk song [Add to Longdo]
Volksmusik {f} [mus.]folk music [Add to Longdo]
Volkssage {f} | Volkssagen {pl}folk tale | folk tales [Add to Longdo]
Volksstück {n} | Volksstücke {pl}folk play | folk plays [Add to Longdo]
Volkstanz {m} | Volkstänze {pl}folk dance | folk dances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Folk \Folk\ (f[=o]k), Folks \Folks\ (f[=o]ks), n. collect. & pl.
   [AS. folc; akin to D. volk, OS. & OHG. folk, G. volk, Icel.
   f[=o]lk, Sw. & Dan. folk, Lith. pulkas crowd, and perh. to E.
   follow.]
   1. (Eng. Hist.) In Anglo-Saxon times, the people of a group
    of townships or villages; a community; a tribe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The organization of each folk, as such, sprang
       mainly from war.           --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. People in general, or a separate class of people; --
    generally used in the plural form, and often with a
    qualifying adjective; as, the old folks; poor folks.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       In winter's tedious nights, sit by the fire
       With good old folks, and let them tell thee tales.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons of one's own family; as, our folks are all
    well. [Colloq. New Eng.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Folk song}, one of a class of songs long popular with the
    common people.
 
   {Folk speech}, the speech of the common people, as
    distinguished from that of the educated class.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 folk
   n 1: people in general (often used in the plural); "they're just
      country folk"; "folks around here drink moonshine"; "the
      common people determine the group character and preserve
      its customs from one generation to the next" [syn: {folk},
      {folks}, {common people}]
   2: a social division of (usually preliterate) people [syn:
     {tribe}, {folk}]
   3: people descended from a common ancestor; "his family has
     lived in Massachusetts since the Mayflower" [syn: {family},
     {family line}, {folk}, {kinfolk}, {kinsfolk}, {sept},
     {phratry}]
   4: the traditional and typically anonymous music that is an
     expression of the life of people in a community [syn: {folk
     music}, {ethnic music}, {folk}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 folk
   folk; nation; people
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 folk
   folk; nation; people
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top