Search result for

-flash-

(58 entries)
(0.5112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flash, *flash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flash[VI] ส่องแสงวาบขึ้นมา, See also: แปลบ, แลบ, วูบ, Syn. flare, gleam
flash[VT] ส่องไฟ (ทางเดิน), See also: ฉายไฟ
flash[N] แสงวาบ, See also: แสงปลาบ, Syn. flare, gleam, spark
flash[N] ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
flash[VI] วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
flash[VT] แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร, Syn. show, display, Ant. conceal, hide
flash[N] ชั่วอึดใจเดียว, See also: ชั่วพริบตาเดียว, Syn. moment, instant, jiffy
flash[ADJ] โอ้อวด, Syn. showy, ostentatious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่

English-Thai: Nontri Dictionary
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flash(vi) ส่งแสงแลบ,เกิดขึ้นโดยเร็ว,สะท้อนกลับ,เกิดขึ้นกะทันหัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flashสะเก็ดวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flash๑. น้ำท้น๒. แอ่งยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I will try it again, " the old man promised, and he could only see well in flashes.ฉันจะพยายามอีกครั้งที่ชายชรา สัญญา และเขาเท่านั้นที่สามารถ มองเห็นได้ดีในกระพริบ The Old Man and the Sea (1958)
Flashing smiles instead of visas Why, it couldไม่ต้องมีวีซ่า แค่ยิ้มออกมาก็เพียงพอ The Little Prince (1974)
-I don't do miracles. They're too flashy.ผมไม่สร้างปาฏิหาริย์ มันมากเกินไป Oh, God! (1977)
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย Oh, God! (1977)
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น Oh, God! (1977)
# In a flash of teeth and fur #เพียงแวบหนึ่งของเขี้ยว และขนฟูนั่น An American Tail (1986)
See that flash?น้ำใสมากเลย เห็นปลาด้วย My Neighbor Totoro (1988)
You don't suppose this is like an acid flashback, do you?คุณแน่ใจว่าไม่ใช่ภาพย้อนกลับ ที่เกิดจากยานะ Field of Dreams (1989)
Maybe you will someday. It's like a flash-forward.คุณอาจใช้มันสักวันก็ได้ เหมือนเห็นภาพในอนาคต Field of Dreams (1989)
Listen, I did my caper. He owes me. Everybody's flashing their stuff.ฟังนะ ฉันทำหน้าแล้ว เขาติดหนี้ฉัน คนอื่นๆซื้อของกันหรูหรา Goodfellas (1990)
It's too flashy.มันดูฉูดฉาดไป The Cement Garden (1993)
Here in a flash and gone without a traceหลอกให้ตกใจแล้วไปแบบไร้ร่องรอย The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flashFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
flashHer eyes flashed with joy.
flashHis eyes flashed with anger.
flashI expect you've chanted "kuwabara kuwabara" after a lightning flash, or have seen somebody do so.
flashI groped for a flashlight.
flashI have hot flashes.
flashIn all the excitement the 30 minute show-time passed in a flash.
flashI saw a flash of lightning far in the distance.
flashI saw flashes of lightning in the distance.
flashI saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
flashI shone a flashlight into the dark room.
flashIs it all right to use a flash here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวบ[V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
อัจฉรา[N] flash, Thai definition: ชั่วพริบตา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟแฟลช[n. exp.] (fai flaēt) EN: flash   FR: flash [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASH    F L AE1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flash    (v) (f l a1 sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitzgerät {n}flash attachment [Add to Longdo]
Blitzlichtkontakt {m}flash contact [Add to Longdo]
Flammpunkt {m}flash point; flashing point [Add to Longdo]
Geistesblitz {m} | Geistesblitze {pl}flash of genius | flashes of genius [Add to Longdo]
Sturzflut {f}; reißender Strom | Sturzfluten {pl}flash flood; torrent | torrents [Add to Longdo]
hauchvergoldet {adj}flash plated [Add to Longdo]
Pressgrat {m}flash rubber [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪光[shǎn guāng, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ, / ] flash [Add to Longdo]
闪灼[shǎn zhuó, ㄕㄢˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] flash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Flashed}
   (fl[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Flashing}.] [Cf. OE. flaskien,
   vlaskien to pour, sprinkle, dial. Sw. flasa to blaze, E.
   flush, flare.]
   1. To burst or break forth with a sudden and transient flood
    of flame and light; as, the lighting flashes vividly; the
    powder flashed.
    [1913 Webster]
 
   2. To break forth, as a sudden flood of light; to burst
    instantly and brightly on the sight; to show a momentary
    brilliancy; to come or pass like a flash.
    [1913 Webster]
 
       Names which have flashed and thundered as the watch
       words of unnumbered struggles.    --Talfourd.
    [1913 Webster]
 
       The object is made to flash upon the eye of the
       mind.                 --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       A thought flashed through me, which I clothed in
       act.                 --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth like a sudden flame; to break out
    violently; to rush hastily.
    [1913 Webster]
 
       Every hour
       He flashes into one gross crime or other. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {flash in the pan}, a failure or a poor performance,
    especially after a normal or auspicious start; also, a
    person whose initial performance appears augur success but
    who fails to achieve anything notable. From 4th {pan}, n.,
    sense 3 -- part of a flintlock. Occasionally, the powder
    in the pan of a flintlock would flash without conveying
    the fire to the charge, and the ball would fail to be
    discharged. Thus, a good or even spectacular beginning
    that eventually achieves little came to be called a flash
    in the pan.
 
   {To flash in the pan}, to fail of success, especially after a
    normal or auspicious start. [Colloq.] See under {Flash}, a
    burst of light. --Bartlett.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: {Flash}, {Glitter}, {Gleam}, {Glisten}, {Glister}.
 
   Usage: Flash differs from glitter and gleam, denoting a flood
      or wide extent of light. The latter words may express
      the issuing of light from a small object, or from a
      pencil of rays. Flash differs from other words, also,
      in denoting suddenness of appearance and
      disappearance. Flashing differs from exploding or
      disploding in not being accompanied with a loud
      report. To glisten, or glister, is to shine with a
      soft and fitful luster, as eyes suffused with tears,
      or flowers wet with dew.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, n.; pl. {Flashes}.
   1. A sudden burst of light; a flood of light instantaneously
    appearing and disappearing; a momentary blaze; as, a flash
    of lightning.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden and brilliant burst, as of wit or genius; a
    momentary brightness or show.
    [1913 Webster]
 
       The flash and outbreak of a fiery mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No striking sentiment, no flash of fancy. --Wirt.
    [1913 Webster]
 
   3. The time during which a flash is visible; an instant; a
    very brief period; as, I'll be back in a flash.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The Persians and Macedonians had it for a flash.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A preparation of capsicum, burnt sugar, etc., for coloring
    and giving a fictitious strength to liquors.
    [1913 Webster]
 
   5. A lamp for providing intense momentary light to take a
    photograph; as, to take a picture without a flash.
 
   Syn: flashbulb, photoflash, flash lamp, flashgun.
     [WordNet 1.5]
 
   6. Same as {flashlight}. [informal]
    [PJC]
 
   7. (Journalism) A short news item providing recently received
    and usually preliminary information about an event that is
    considered important enough to interrupt normal
    broadcasting or other news delivery services; also called
    a {news flash} or {bulletin}.
    [PJC]
 
   {Flash light}, or {Flashing light}, a kind of light shown by
    lighthouses, produced by the revolution of reflectors, so
    as to show a flash of light every few seconds, alternating
    with periods of dimness. --Knight.
 
   {Flash in the pan}, the flashing of the priming in the pan of
    a flintlock musket without discharging the piece; hence,
    sudden, spasmodic effort that accomplishes nothing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. t.
   1. To send out in flashes; to cause to burst forth with
    sudden flame or light.
    [1913 Webster]
 
       The chariot of paternal Deity,
       Flashing thick flames.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey as by a flash; to light up, as by a sudden flame
    or light; as, to flash a message along the wires; to flash
    conviction on the mind.
    [1913 Webster]
 
   3. (Glass Making) To cover with a thin layer, as objects of
    glass with glass of a different color. See {Flashing}, n.,
    3
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   4. To trick up in a showy manner.
    [1913 Webster]
 
       Limning and flashing it with various dyes. --A.
                          Brewer.
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. due to confusion between flash of light and plash,
    splash.] To strike and throw up large bodies of water from
    the surface; to splash. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He rudely flashed the waves about.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Flashed glass}. See {Flashing}, n., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, a.
   1. Showy, but counterfeit; cheap, pretentious, and vulgar;
    as, flash jewelry; flash finery.
    [1913 Webster]
 
   2. Wearing showy, counterfeit ornaments; vulgarly
    pretentious; as, flash people; flash men or women; --
    applied especially to thieves, gamblers, and prostitutes
    that dress in a showy way and wear much cheap jewelry.
    [1913 Webster]
 
   {Flash house}, a house frequented by flash people, as thieves
    and whores; hence, a brothel. "A gang of footpads,
    reveling with their favorite beauties at a flash house."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, n.
   Slang or cant of thieves and prostitutes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, n. [OE. flasche, flaske; cf. OF. flache, F.
   flaque.]
   1. A pool. [Prov. Eng.] --Haliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Engineering) A reservoir and sluiceway beside a navigable
    stream, just above a shoal, so that the stream may pour in
    water as boats pass, and thus bear them over the shoal.
    [1913 Webster]
 
   {Flash wheel} (Mech.), a paddle wheel made to revolve in a
    breast or curved water way, by which water is lifted from
    the lower to the higher level.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flash
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   n 1: a sudden intense burst of radiant energy
   2: a momentary brightness
   3: a short vivid experience; "a flash of emotion swept over
     him"; "the flashings of pain were a warning" [syn: {flash},
     {flashing}]
   4: a sudden brilliant understanding; "he had a flash of
     intuition"
   5: a very short time (as the time it takes the eye to blink or
     the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a
     flash" [syn: {blink of an eye}, {flash}, {heartbeat},
     {instant}, {jiffy}, {split second}, {trice}, {twinkling},
     {wink}, {New York minute}]
   6: a gaudy outward display [syn: {ostentation}, {fanfare},
     {flash}]
   7: a burst of light used to communicate or illuminate [syn:
     {flare}, {flash}]
   8: a short news announcement concerning some on-going news story
     [syn: {news bulletin}, {newsflash}, {flash}, {newsbreak}]
   9: a bright patch of color used for decoration or
     identification; "red flashes adorned the airplane"; "a flash
     sewn on his sleeve indicated the unit he belonged to"
   10: a lamp for providing momentary light to take a photograph
     [syn: {flash}, {photoflash}, {flash lamp}, {flashgun},
     {flashbulb}, {flash bulb}]
   v 1: gleam or glow intermittently; "The lights were flashing"
      [syn: {flash}, {blink}, {wink}, {twinkle}, {winkle}]
   2: appear briefly; "The headlines flashed on the screen"
   3: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
     showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash}, {show
     off}, {ostentate}, {swank}]
   4: make known or cause to appear with great speed; "The latest
     intelligence is flashed to all command posts"
   5: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
     yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
     {shoot}]
   6: expose or show briefly; "he flashed a $100 bill"
   7: protect by covering with a thin sheet of metal; "flash the
     roof"
   8: emit a brief burst of light; "A shooting star flashed and was
     gone"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top