Search result for

-europe-

(38 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: europe, *europe*
Possible hiragana form: -えうろぺ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Europe[N] ทวีปยุโรป
Europe[N] ยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
europe(ยัว'โรพ) n. ทวีปยุโรป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Europeยุโรป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we were going to europe.ตอนที่เราไปยุโรปด้วยกันหนะ Chuck in Real Life (2008)
Oh, wow. you--you went to--you went to camp in europe together.ว้าวว เธอทั้งสองคนไปแคมป์ที่ยุโรปด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
We did 20, 30 missions together in Europe and the Pacific.พวกเราผ่าน20, 30ภารกิจมาด้วยกัน ในยุโรป และ แปซิฟิก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union, our friends from Africa,ท่านประธานาธิบดี เพื่อนๆ สมาชิกสหภาพยุโรป มิตรประเทศอัฟริกา Vantage Point (2008)
-In Europe?-ที่ยุโรปเนี่ย? Vantage Point (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union,ท่านประธานอาวุโส,เหล่าสมาชิก ของสหภาพยุโรป Vantage Point (2008)
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We will strike at random, across Europe, then America, continually.เราจะโจมตีโดยไม่ระบุล่วงหน้า ทั้งยุโรป อเมริกาอย่างต่อเนื่อง Body of Lies (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)
Too fucking bad? Europe is getting hammered, boy. All right?"โคตรระยำเลย" ยุโรปเพิ่งโดนถล่มไป รู้หรือเปล่า Body of Lies (2008)
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
europeA cold wave attacked Europe.
europeAfrica is exporting beef to Europe.
europeAll educated Americans, first or last, go to Europe.
europeAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
europeAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
europeAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
europeAnd they knew something which the Europeans did not.
europeAre there many people Europe who believe in ghosts even now?
europeAsia is roughly four times the size of Europe.
europeBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
europeBy the way, have you ever been to Europe?
europeCoffee was introduced into Europe from Arabia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรป[N] Europe, Syn. ทวีปยุโรป, Example: นักลงทุนจากยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ทวีปยุโรป[N] Europe, Example: ภาษาละตินเป็นต้นตระกูลของภาษาต่างๆ ในทวีปยุโรป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีหรอบ[X] (Īrop) EN: Europe   FR: Europe
ทวีปยุโรป[n. prop.] (Thawip Yurōp) EN: Europe   FR: Europe [f] ; continent européen [m]
ยุโรป[n. prop.] (Yurōp) EN: Europe   FR: Europe

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPE    Y UH1 R AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Europe    (n) (y u@1 r @ p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, , / ] Europe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Europe
   n 1: the 2nd smallest continent (actually a vast peninsula of
      Eurasia); the British use `Europe' to refer to all of the
      continent except the British Isles
   2: an international organization of European countries formed
     after World War II to reduce trade barriers and increase
     cooperation among its members; "he tried to take Britain into
     the Europen Union" [syn: {European Union}, {EU}, {European
     Community}, {EC}, {European Economic Community}, {EEC},
     {Common Market}, {Europe}]
   3: the nations of the European continent collectively; "the
     Marshall Plan helped Europe recover from World War II"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Europe [ørɔp]
   Europa
   Europe
   Europa
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top