Search result for

-error-

(62 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: error, *error*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
error[N] ข้อผิดพลาด, See also: ความผิดพลาด, Syn. fault, mistake, oversight
error[N] ความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion, fallacy, misunderstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder

English-Thai: Nontri Dictionary
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
errorความเคลื่อนคลาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
errorความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู erratum; errata] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าคลาดเคลื่อน ๒. ความผิดพลาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Errorข้อผิดพลาด [การบัญชี]
errorความคลาดเคลื่อน, ค่าที่แตกต่างกันระหว่างค่าที่คำนวณหรือวัดได้ กับค่าที่ถูกต้องเป็นจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is no margin for error this time, childครั้งนี้จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดอีก เด็กน้อย Cloak of Darkness (2008)
In any case, it is too soon to determine whether the system malfunction... was involved or whether human error was--ส่วนกรณีอื่น,กำลังตรวจสอบ ว่าเกี่ยวกับระบบเครื่องขัดข้อง หรือเกิดจากความผิดพลาดของนักบิน... Passengers (2008)
An explosion would cause an accident, not a pilot error.ระเบิดอาจเป็นสาเหตุ ของอุบัติเหตุ,ไม่ใช่จากนักบิน Passengers (2008)
Have you been able to confirm that the accident was human error?คุณสามารถยืนยันได้รึยังว่า อุบัติเหตุนั่นเกิดจากความผิดพลาดของคน Passengers (2008)
It's always a human error, doctor, whichever way you turn it.มันมักจะเป็นอย่างนั้น,คุณหมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Passengers (2008)
- That can be an error.-นั่นสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ Doubt (2008)
There can be no margin of errorไม่มีโอกาสสำหรับความผิดพลาด Fast & Furious (2009)
So another one of your errors in judgment bites you have and you think you can lay the blame on me.แล้วยังไง, อาจจะเป็นใครสักคน ที่ย้อนกลับมาทำลายคุณ และคุณคิดว่าคุณจะใส่ร้ายฉันได้เหรอ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
So another one of your errors in judgment bites you on the ass.คนของคุณคงเอาข่าวไปปล่อยลับหลังคุณแล้วล่ะ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
There is no error possible, as the properly quoted.ไม่มีอะไีรผืิดพลาด จากคำพยากรณ์ไปได้ Drag Me to Hell (2009)
There is no error possible, as the properly quoted.ไม่มีอะไีรผืิดพลาด จากคำพยากรณ์ไปได้ Drag Me to Hell (2009)
When I confronted him with some errors in the story, he began to cry and ...หลังจากผมได้คุ้ยความจริงหลังจากจับเรื่องที่ขัดแย้งกันเองของเขา Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
errorHe is laboring under a great error.
errorWe must concede that we committed an error.
errorIt was a manifest error of judgement.
errorAt last, he realized his error.
errorBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
errorHating myself for my own error.
errorWithout the error, our team could have won the game.
errorERROR: No message body!
errorFortunately I was able to finish my work without any serious errors.
errorHe feels no reluctance in acknowledging errors.
errorHe pointed out some spelling errors to her.
errorWe learn by trial and error.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อผิดพลาด[N] error, See also: mistake, blunder, failing, bungle, Syn. ข้อบกพร่อง, จุดบกพร่อง, ข้อเสีย, Example: งานวิจัยเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย, Count unit: ข้อ
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดบกพร่อง[n. exp.] (jut bokphrǿng) EN: error   

CMU English Pronouncing Dictionary
ERROR    EH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
error    (n) (e1 r @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkfehler {m} | Denkfehler {pl}error in reasoning | errors in reasoning [Add to Longdo]
Fehlerabschätzung {f} [math.]error estimate [Add to Longdo]
Fehleranalyse {f}error analysis [Add to Longdo]
Fehlerbeschreibung {f}error description [Add to Longdo]
Fehlerbild {n}error pattern [Add to Longdo]
Fehlererkennung und Korrekturerror detection and correction [Add to Longdo]
Fehlererkennung {f}error recognition [Add to Longdo]
Fehlergesetz {n} [math.]error law [Add to Longdo]
Fehlerhäufigkeit {f}error rate [Add to Longdo]
Fehlerhinweis {m}error note [Add to Longdo]
Fehlerinhaltsverzeichnis {n}error listing [Add to Longdo]
Fehlerkennzeichen {n}error flag [Add to Longdo]
Fehlerkonstellation {f}error situation [Add to Longdo]
Fehlerkontrollzeichen {n}error checking character [Add to Longdo]
Fehlerkorrektur {f}; Fehlerbehebung {f} | automatische Fehlerkorrektur {f}error correction | automatic error correction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー[えらー, era-] error [Add to Longdo]
誤差[ごさ, gosa] error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Error \Er"ror\, n. [OF. error, errur, F. erreur, L. error, fr.
   errare to err. See {Err}.]
   1. A wandering; a roving or irregular course. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The rest of his journey, his error by sea. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. A wandering or deviation from the right course or
    standard; irregularity; mistake; inaccuracy; something
    made wrong or left wrong; as, an error in writing or in
    printing; a clerical error.
    [1913 Webster]
 
   3. A departing or deviation from the truth; falsity; false
    notion; wrong opinion; mistake; misapprehension.
    [1913 Webster]
 
       His judgment was often in error, though his candor
       remained unimpaired.         --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. A moral offense; violation of duty; a sin or
    transgression; iniquity; fault. --Ps. xix. 12.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) The difference between the approximate result and
    the true result; -- used particularly in the rule of
    double position.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mensuration)
    (a) The difference between an observed value and the true
      value of a quantity.
    (b) The difference between the observed value of a
      quantity and that which is taken or computed to be the
      true value; -- sometimes called {residual error}.
      [1913 Webster]
 
   7. (Law.) A mistake in the proceedings of a court of record
    in matters of law or of fact.
    [1913 Webster]
 
   8. (Baseball) A fault of a player of the side in the field
    which results in failure to put out a player on the other
    side, or gives him an unearned base.
    [1913 Webster]
 
   {Law of error}, or {Law of frequency of error} (Mensuration),
    the law which expresses the relation between the magnitude
    of an error and the frequency with which that error will
    be committed in making a large number of careful
    measurements of a quantity.
 
   {Probable error}. (Mensuration) See under {Probable}.
 
   {Writ of error} (Law), an original writ, which lies after
    judgment in an action at law, in a court of record, to
    correct some alleged error in the proceedings, or in the
    judgment of the court. --Bouvier. Burrill.
 
   Syn: Mistake; fault; blunder; failure; fallacy; delusion;
     hallucination; sin. See {Blunder}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 error
   n 1: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or
      inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to
      point out my errors"; "I could understand his English in
      spite of his grammatical faults" [syn: {mistake}, {error},
      {fault}]
   2: inadvertent incorrectness [syn: {erroneousness}, {error}]
   3: a misconception resulting from incorrect information [syn:
     {error}, {erroneous belief}]
   4: (baseball) a failure of a defensive player to make an out
     when normal play would have sufficed [syn: {error},
     {misplay}]
   5: departure from what is ethically acceptable [syn: {error},
     {wrongdoing}]
   6: (computer science) the occurrence of an incorrect result
     produced by a computer [syn: {error}, {computer error}]
   7: part of a statement that is not correct; "the book was full
     of errors" [syn: {error}, {mistake}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 error
   aberration; error; mistake
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 error
   aberration; error; mistake
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top