Search result for

-emperor-

(41 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: emperor, *emperor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emperor[N] จักรพรรดิ์, See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์, Syn. dictator, king, ruler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor

English-Thai: Nontri Dictionary
emperor(n) พระเจ้าจักรพรรดิ,จักรพรรดิ,ราชาธิราช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emperorจักรพรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Emperor of the World!จักรพรรดิของโลก The Great Dictator (1940)
the Dictator of Tomainia, the conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!จอมเผด็จการแห่ง โทไมเนีย มีชัยเหนือ ออสตินลิค จักรพรรดิของโลก ในอนาคต The Great Dictator (1940)
I'm sorry but I don't want to be an emperor.ผมขอโทษ แต่ผมไม่อยากเป็นจักรพรรดิ The Great Dictator (1940)
Inside are the remains of Nurhachi... first Emperor of Manchu Dynasty.ภายในซากของ Nurhachi ... ครั้งแรกของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจู Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That's what the emperors had.มันคือสิ่งที่จักรพรรดิมี... Schindler's List (1993)
A man stole something, he's brought in before the emperor, he throws himself down on the ground, he begs for mercy.เมื่อหัวขโมยถูกลากเข้ามา... มันร้องคร่ำครวญขอความกรุณา Schindler's List (1993)
And the emperor...แล้วองค์จักรพรรดิ... Schindler's List (1993)
I protect the galaxy from the threat of invasion... from the evil Emperor Zurg, sworn enemy of the Galactic Alliance.ฉันปกป้องกาแลกซี่เมื่อถูกคุกคาม... จากเจ้าปีศาจจักพรรดิ์ เซิร์ก ศัตรูของชาวกาแลกติก Toy Story (1995)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
More than 500 years have passed... since the Emperor drove us into this land.กว่า 500 ปีผ่านไป... ตั้งแต่จักรพรรดิขับรถเราไปสู่​​ดินแดนแห่งนี้ Princess Mononoke (1997)
This decree from the Emperor allows us to subdue the Deer God!คำสั่งจากจักรพรรดิ... นี่ ... ช่วยให้เราสามารถปราบกวางพระเจ้า! Princess Mononoke (1997)
The Emperor.จักรพรรดิ Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emperorEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
emperorHowever, in general, it seems that the Emperors had continued without seeking worldly power.
emperorIn the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.
emperorI think there are probably few Japanese who know this side of the Emperor Meiji, the side that left a song like this.
emperorKamui no Ken was a sort of samurai/ninja story set during the transition of the fall of the Tokugawa Shogunate and the re-establishment of Japan under the Emperor Meiji in 1868.
emperorThe Emperor is the symbol of the unity of the people.
emperorThe Emperor prayed for the souls of the deceased.
emperorThe Emperor's Birthday fell on Sunday.
emperorThe Emperor shall be the symbol of the State.
emperorThe princess begged forgiveness from the emperor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระมหาจักรพรรดิ[N] emperor, Example: พุทธศาสนาสอนให้บรรดานักรบ ขุนนาง ให้ความเสียสละกตัญญูรักหมู่คณะ เทิดทูนพระมหาจักรพรรดิ, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่
ฮ่องเต้[N] emperor, See also: king, Example: การประจบประแจงป็นสาเหตุใหญ่ข้อหนึ่งที่ทำให้ประเทศจีนสมัยฮ่องเต้ล่มจม, Count unit: องค์, Notes: (จีน)
ราชาธิราช[N] emperor, See also: great king, mighty king, Syn. ราเชนทร์, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าพระราชาอื่นๆ, Notes: (สันสกฤต)
จักรพรรดิ[N] emperor, See also: ruler of empire, Syn. พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ, Count unit: พระองค์, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮ่องเต้ [n.] (hǿngtē) EN: emperor   
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor   FR: empereur [m]
พระมหาจักรพรรดิ[n.] (phramahājakkraphat) EN: emperor   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPEROR    EH1 M P ER0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emperor    (n) (e1 m p @ r @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaiserpinguin {m} [ornith.]Emperor Penguin [Add to Longdo]
Kaisertetra {m} (Nematobrycon palmeri) [zool.]emperor tetra [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] emperor [Add to Longdo]
皇帝[huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, ] emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emperor \Em"per*or\, n. [OF. empereor, empereour, F. empereur,
   L. imperator, fr. imperare to command; in in + parare to
   prepare, order. See {Parade}, and cf. {Imperative},
   {Empress}.]
   The sovereign or supreme monarch of an empire; -- a title of
   dignity superior to that of king; as, the emperor of Germany
   or of Austria; the emperor or Czar of Russia.
   [1913 Webster]
 
   {Emperor goose} (Zo["o]l.), a large and handsome goose
    ({Philacte canagica}), found in Alaska.
 
   {Emperor moth} (Zo["o]l.), one of several large and beautiful
    bombycid moths, with transparent spots on the wings; as
    the American Cecropia moth ({Platysamia cecropia}), and
    the European species ({Saturnia pavonia}).
 
   {Emperor paper}. See under {Paper}.
 
   {Purple emperor} (Zo["o]l.), a large, strong British
    butterfly ({Apatura iris}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emperor
   n 1: the male ruler of an empire
   2: red table grape of California
   3: large moth of temperate forests of Eurasia having heavily
     scaled transparent wings [syn: {emperor}, {emperor moth},
     {Saturnia pavonia}]
   4: large richly colored butterfly [syn: {emperor butterfly},
     {emperor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top