Search result for

-elevate-

(25 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elevate, *elevate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevate[VT] ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
elevate[VT] ให้กำลังใจ, Syn. exalt, extol, glorify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up

English-Thai: Nontri Dictionary
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevateยกไหล่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Radiation levels are slightly elevated, but it's not dangerous.ระดับกัมมันตรังสีสูงเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอันตราย The Day the Earth Stood Still (2008)
There's some kind of elevated walkway.เหมือนจะเป็นทางยกระดับ Greatness Achieved (2008)
when we see him driving, his point of view is elevated.ตอนที่เขาขับรถ, มุมมองเขาสูงขึ้นมาหน่อย The Big Wheel (2009)
I noticed in his file it was slightly elevated.ฉันสังเกตเห็นในเอกสารของเขา ว่ามันเพิ่มขึ้นนิดหน่อย House Divided (2009)
Imaging shows slightly elevated icp, but no masses on or around the nerves.จินตนาการแสดงให้เห็นว่าระดับICPเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ไปเกาะหรืออยู่รอบๆเส้นประสาท House Divided (2009)
Don't you want to elevate your career?หมายความว่ีายังไง นีล? V (2009)
Everyone's heart rates are elevated,การเต้นของหัวใจทุกคนเร็วขึ้น Air: Part 1 (2009)
- Rest, ice and elevate, OK?-ให้พัก โปะน้ำแข็ง ยกแผล เข้าใจ? \ Tainted Obligation (2009)
I.c.p.is elevated.ความดันในกระโหลกเพิ่มขึ้น Invest in Love (2009)
I've noticed in the past when you're grumpy, your mood tends to elevate when you tell me about it.ฉันรู้นะเวลาที่คุณอารมณ์เสีย รอให้คุณดีขึ้น แล้วคุณค่อยบอกฉันก็ได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
The department of Homeland Security raised the national threat level from elevated to high, after intelligence report suggested that an attack on the major East Coast city may be imminent.โดยทางการได้วางแผนป้องกันระดับสูง หลังจากรายงาน ว่าอาจเกิดเหตุร้ายขึ้น แถวๆ ย่าน East Coast Knowing (2009)
His heart rate is elevated.หัวใจเขาเต้นแรงมาก Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevateNew truth and knowledge always elevate human life and most usually find practical application.
elevatePretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกขึ้น[V] elevate, See also: raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift, Syn. เลื่อนขึ้น, Ant. ลดลง, ปลด, Example: สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVATE    EH1 L AH0 V EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevate    (v) (e1 l i v ei t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevate \El"e*vate\, a. [L. elevatus, p. p.]
   Elevated; raised aloft. [Poetic] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevate \El"e*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Elevated}; p. pr. &
   vb. n. {Elevating}.] [L. elevatus, p. p. of elevare; e +
   levare to lift up, raise, akin to levis light in weight. See
   {Levity}.]
   1. To bring from a lower place to a higher; to lift up; to
    raise; as, to elevate a weight, a flagstaff, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise to a higher station; to promote; as, to elevate
    to an office, or to a high social position.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise from a depressed state; to animate; to cheer; as,
    to elevate the spirits.
    [1913 Webster]
 
   4. To exalt; to ennoble; to dignify; as, to elevate the mind
    or character.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise to a higher pitch, or to a greater degree of
    loudness; -- said of sounds; as, to elevate the voice.
    [1913 Webster]
 
   6. To intoxicate in a slight degree; to render tipsy.
    [Colloq. & Sportive] "The elevated cavaliers sent for two
    tubs of merry stingo." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. To lessen; to detract from; to disparage. [A Latin
    meaning] [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To elevate a piece} (Gun.), to raise the muzzle; to lower
    the breech.
 
   Syn: To exalt; dignify; ennoble; erect; raise; hoist;
     heighten; elate; cheer; flush; excite; animate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elevate
   v 1: give a promotion to or assign to a higher position; "John
      was kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women
      tend not to advance in the major law firms"; "I got
      promoted after many years of hard work" [syn: {promote},
      {upgrade}, {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}]
      [ant: {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs},
      {relegate}]
   2: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands";
     "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up},
     {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down},
     {lower}, {take down}]
   3: raise in rank or condition; "The new law lifted many people
     from poverty" [syn: {lift}, {raise}, {elevate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top