Search result for

-element-

(63 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: element, *element*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
element[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: สิ่งเล็กน้อย
element[N] ธาตุ
element[N] สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, See also: สภาพที่เป็นธรรมชาติ, ธรรมชาติ
element[N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementส่วนประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
elementส่วนมูลฐาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
element๑. สมาชิก ๒. ชิ้นประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementส่วนย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
elementธาตุ, สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน หรืออะตอมที่มีเลขอะตอมเท่ากันและไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้อีกโดยวิธีการทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
element[อี-ลี-เม้น] ส่วนประกอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're Taka-chan's friends from elementary school.พวกเราเป็นเพื่อนของ ทากะ ตอนประถมอ่ะครับ Akai ito (2008)
Trust the elements that are at your command.จงใจเชื่อใจในพลังของธาตุที่เจ้าควบคุมได้ The Mark of Nimueh (2008)
Elements?พลังธาตุ? The Mark of Nimueh (2008)
- A book on elements.หนังสือเรื่องธาตุ The Mark of Nimueh (2008)
- Elements?- ธาตุ? The Mark of Nimueh (2008)
Most of them. The study of base elements is at the heart of scientific process.เกือบทั้งหมดแหละ เรื่องการศึกษาธาตุพื้นฐานเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว The Mark of Nimueh (2008)
- that's two of the 4 base elements.นั่นคือ 2 ใน 4 ของธาตุหลัก The Mark of Nimueh (2008)
Because we need the 3-d elements to moveเพราะเราต้องการให้สิ่งของที่เป็น 3 มิติ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Eong-am Elementary.ตอนนี้หรอ? ฉันอยู่โรงเรียนประถม อึน ฮัง น่ะ Scandal Makers (2008)
He's a visiting professor at Empire City University where he's working with the rare element cerillium.เขาเป็น ศาสตราจารย์รับเชิญ มาที่ มหาลัย เอ็มไพร์ซิตี้ เพื่อมาทำงานเกี่ยวกับ ธาตุ เซลิเรียม Superhero Movie (2008)
Subs By elementxstyle edit / synch By ~_BAR_~ N3krA ~_BAR_~สิ่งที่เห็นในหนังนี้อันตราย ทุกอย่างทำโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของมืออาชีพ อย่าลองทำเองหรือเลียนแบบเด็ดขาด Death Race (2008)
- We'll have the element of surprise.เราสามารถจู่โจมได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elementA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
elementColor is the most sacred element of all visible things.
elementConformity is an essential element of our homogeneous community.
elementDo you go to an elementary school?
elementEducation is a critical element.
elementElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
elementElementary school children go to school for a term of six years.
elementHard work is an essential element of success.
elementHard work is the main element of success.
elementHe doesn't even know the elements of education.
elementHe is in fourth grade of elementary school.
elementHe is in his element when talking economics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธาตุ[N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
ธาตุแท้[N] element, See also: pure substance, Syn. ธาตุบริสุทธิ์, Count unit: ก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธาตุเคมี[n.] (thāt khēmī) EN: element   FR: élément (chimique) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEMENT    EH1 L AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
element    (n) (e1 l i m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Element {n} | Elemente {pl}element | elements [Add to Longdo]
Element {n} [math.]element [Add to Longdo]
Elementarladung {f}elementary charge [Add to Longdo]
Elementarschule {f}primary school [Add to Longdo]
Elementarteiler {m} [math.]elementary divisor [Add to Longdo]
Elementgruppe {f}; Gruppe {f}element group [Add to Longdo]
Elementumwandlung {f}elementary conversion [Add to Longdo]
elementar {adj}elementary [Add to Longdo]
elementar {adj}rudimental [Add to Longdo]
elementar; natürlich {adj}elemental [Add to Longdo]
elementar {adv}elementarily; elementally [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
要素[ようそ, youso] element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Element \El"e*ment\, n. [F. ['e]l['e]ment, L. elementum.]
   1. One of the simplest or essential parts or principles of
    which anything consists, or upon which the constitution or
    fundamental powers of anything are based.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the ultimate, undecomposable constituents of any
    kind of matter. Specifically: (Chem.) A substance which
    cannot be decomposed into different kinds of matter by any
    means at present employed; as, the elements of water are
    oxygen and hydrogen.
    [1913 Webster]
 
   Note: The elements are naturally classified in several
      families or groups, as the group of the alkaline
      elements, the halogen group, and the like. They are
      roughly divided into two great classes, the metals, as
      sodium, calcium, etc., which form basic compounds, and
      the nonmetals or metalloids, as oxygen, sulphur,
      chlorine, which form acid compounds; but the
      distinction is only relative, and some, as arsenic,
      tin, aluminium, etc., form both acid and basic
      compounds. The essential fact regarding every element
      is its relative atomic number, which is equal to the
      number of protons in the nucleus, and also equal to the
      number of electrons in orbitals around the nucleus when
      the atom is neutral. When the elements are tabulated in
      the order of their ascending atomic numbers, the
      arrangement constitutes the series of the Periodic law
      of Mendelejeff. See {Periodic law}, under {Periodic}.
      This Periodic law enables us to predict the qualities
      of unknown elements. The number of elements known in
      1890 were about seventy-five, but at that time the gaps
      in the Periodic law indicated the possibility of many
      more. All of the elements up to atomic number 100 have
      now been observed though some are radioactive and very
      unstable, and in some cases cannot be accumulated in
      quantity sufficient to actually see by eye. The
      properties predicted by the periodic law wre close to
      the observed properties in many cases. Additional
      unstable elements of atomic number over 100 are
      observed from time to time, prepared in cyclotrons,
      particle acclerators, or nuclear reactors, and some of
      their properties are measurable by careful observation
      of microscopic quantities, as few as several atoms. For
      such unstable elements, the properties are now
      predicted primarily by calculations based on quantum
      mechanics. Such theories suggest that there may be an
      "island" of relative stability of elements of atomic
      number over 120, but this has yet to be confirmed by
      experiment.
      Many of the elements with which we are familiar, as
      hydrogen, carbon, iron, gold, etc., have been
      recognized, by means of spectrum analysis, in the sun
      and the fixed stars. The chemical elements are now
      known not be simple bodies, but only combinations of
      subatomic particles such as protons, neutrons, and
      electrons; ahd protons and neutrons are now believed to
      be themselves combinations of quarks, particles which
      are not observed singly, but only in combinations.
      In formulas, the elements are designated by
      abbreviations of their names in Latin or New Latin,
      given in the table below. The atomic weights given in
      the table below are the
 
   {chemical atomic weights}, in some cases being the weighted
    average of the atomic weights of individual isotopes, each
    having a different atomic weight. The atomic weight of the
    individual isotopes are called the physical atomic
    weights. In those few cases where there is only one stable
    isotope of an element, the chemical and physical atomic
    weights are the same. The mass-spectrometric atomic
    weights are those used for careful mass-spectrometric
    measurements. For more details about individual elements,
    see the element names in the vocabulary The Elements
    ----------------------------------------------------------
    Name |Sym-| Atomic Weight |
    |bol | O=16 | H=1 | C=12.000
    ----------------------------------------------------------
    Aluminum | Al | 27.1 | 26.9 |
    Antimony (Stibium) | Sb | 120 | 119.1 |
    Argon | A | 39.9 | 39.6 |
    Arsenic | As | 75 | 74.4 |
    Astatine | At |
    Barium | Ba | 137.4 | 136.4 |
    Beryllium | Be |
    Bismuth | Bi | 208.5 | 206.9 |
    Boron | B | 11 | 10.9 |
    Bromine | Br | 79.96 | 79.36|
    Cadmium | Cd | 112.4 | 111.6 |
    Cesium (Caesium) | Cs | 133 | 132 |
    Calcium | Ca | 40 | 39.7 |
    Carbon | C | 12 | 11.91| 12.000
    Cerium | Ce | 140 | 139 |
    Chlorine | Cl | 35.45 | 35.18|
    Chromium | Cr | 52.1 | 51.7 |
    Cobalt | Co |
    Columbium (see {Beryllium})
    Copper | Cu |
    ({Cuprum})
    Erbium | Er |
    Europium | Eu |
    Einsteinium | Es |
    Fermium | Fe |
    Fluorine | F |
    Gadolinium | Gd |
    Gallium | Ga |
    Germanium | Ge |
    Glucinum (now {Beryllium})
    Gold (Aurum) | Au |
    Helium | He |
    Hydrogen | H |
    Indium | In |
    Iodine | I |
    Iridium | Ir |
    Iron | Fe |
    (Ferrum)
    Krypton | Kr |
    Lanthanum | La |
    Lead | Pb |
    (Plumbum)
    Lithium | Li |
    Magnesium | Mg |
    Manganese | Mn |
    Mercury | Hg |
    ({Hydrargyrum})
    Molybdenum | Mo |
    Neodymium | Nd |
    Neon | Ne |
    Nickel | Ni |
    Niobium | Nb |
    (see Columbium)
    Nitrogen | N |
    Osmium | Os |
    Oxygen | O |
    Palladium | Pd |
    Phosphorus | P |
    Platinum | Pt |
    Potassium | K |
    (Kalium)
    Praseodymium | Pr |
    Rhodium | Rh |
    Rubidium | Rb |
    Ruthenium | Ru |
    Samarium | Sa |
    Scandium | Sc |
    Selenium | Se |
    Silicon | Si |
    Silver | Ag |
    (Argentum)
    Sodium | Na |
    (Natrium)
    Strontium | Sr |
    Sulphur | S |
    Tantalum | Ta |
    Tellurium | Te |
    Thallium | Tl |
    Thorium | Th |
    Thulium | Tu |
    Tin | Sn |
    (Stannum)
    Titanium | Ti |
    Tungsten | W |
    (Wolframium)
    Uranium | U |
    Vanadium | V |
    Wolfranium (see {Tungsten})
    Xenon | X |
    Ytterbium | Yb |
    Yttrium | Y |
    Zinc | Zn |
    Zirconium | Zr |
    ----------------------------------------------------------
    [1913 Webster]
 
   Note: Several other elements have been announced, as holmium,
      vesbium, austrium, etc., but their properties, and in
      some cases their existence, have not yet been
      definitely established.
      [1913 Webster]
 
   3. One of the ultimate parts which are variously combined in
    anything; as, letters are the elements of written
    language; hence, also, a simple portion of that which is
    complex, as a shaft, lever, wheel, or any simple part in a
    machine; one of the essential ingredients of any mixture;
    a constituent part; as, quartz, feldspar, and mica are the
    elements of granite.
    [1913 Webster]
 
       The simplicity which is so large an element in a
       noble nature was laughed to scorn.  --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) One out of several parts combined in a system of
      aggregation, when each is of the nature of the whole;
      as, a single cell is an element of the honeycomb.
    (b) (Anat.) One of the smallest natural divisions of the
      organism, as a blood corpuscle, a muscular fiber.
      [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) One of the simplest essential parts, more commonly
    called cells, of which animal and vegetable organisms, or
    their tissues and organs, are composed.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.)
    (a) An infinitesimal part of anything of the same nature
      as the entire magnitude considered; as, in a solid an
      element may be the infinitesimal portion between any
      two planes that are separated an indefinitely small
      distance. In the calculus, element is sometimes used
      as synonymous with differential.
    (b) Sometimes a curve, or surface, or volume is considered
      as described by a moving point, or curve, or surface,
      the latter being at any instant called an element of
      the former.
    (c) One of the terms in an algebraic expression.
      [1913 Webster]
 
   7. One of the necessary data or values upon which a system of
    calculations depends, or general conclusions are based;
    as, the elements of a planet's orbit.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. The simplest or fundamental principles of any system
    in philosophy, science, or art; rudiments; as, the
    elements of geometry, or of music.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Any outline or sketch, regarded as containing the
    fundamental ideas or features of the thing in question;
    as, the elements of a plan.
    [1913 Webster]
 
   10. One of the simple substances, as supposed by the ancient
     philosophers; one of the imaginary principles of matter.
     (a) The four elements were, air, earth, water, and fire;
 
   Note: whence it is said, water is the proper element of
      fishes; air is the element of birds. Hence, the state
      or sphere natural to anything or suited for its
      existence.
      [1913 Webster]
 
         Of elements
         The grosser feeds the purer: Earth the Sea;
         Earth and the Sea feed Air; the Air those Fires
         Ethereal.             --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Does not our life consist of the four elements?
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         And the complexion of the element [i. e.,the sky
         or air]
         In favor's like the work we have in hand,
         Most bloody, fiery, and most terrible. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         About twelve ounces [of food], with mere element
         for drink.             --Cheyne.
      [1913 Webster]
 
         They show that they are out of their element.
                          --T. Baker.
      Esp., the conditions and movements of the air. "The
      elements be kind to thee."
     (b) The elements of the alchemists were salt, sulphur,
       and mercury. --Brande & C.
       [1913 Webster]
 
   11. pl. The whole material composing the world.
     [1913 Webster]
 
        The elements shall melt with fervent heat. --2
                          Peter iii. 10.
     [1913 Webster]
 
   12. pl. (Eccl.) The bread and wine used in the eucharist or
     Lord's supper.
     [1913 Webster]
 
   {Magnetic element}, one of the hypothetical elementary
    portions of which a magnet is regarded as made up.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Element \El"e*ment\ ([e^]l"[-e]*m[e^]nt), v. t.
   1. To compound of elements or first principles. [Obs.]
    "[Love] being elemented too." --Donne.
    [1913 Webster]
 
   2. To constitute; to make up with elements.
    [1913 Webster]
 
       His very soul was elemented of nothing but sadness.
                          --Walton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 element
   n 1: an abstract part of something; "jealousy was a component of
      his character"; "two constituents of a musical composition
      are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
      sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
      effective ingredient of a speech" [syn: {component},
      {constituent}, {element}, {factor}, {ingredient}]
   2: an artifact that is one of the individual parts of which a
     composite entity is made up; especially a part that can be
     separated from or attached to a system; "spare components for
     cars"; "a component or constituent element of a system" [syn:
     {component}, {constituent}, {element}]
   3: any of the more than 100 known substances (of which 92 occur
     naturally) that cannot be separated into simpler substances
     and that singly or in combination constitute all matter [syn:
     {chemical element}, {element}]
   4: the most favorable environment for a plant or animal; "water
     is the element of fishes"
   5: one of four substances thought in ancient and medieval
     cosmology to constitute the physical universe; "the
     alchemists believed that there were four elements"
   6: the situation in which you are happiest and most effective;
     "in your element"
   7: a straight line that generates a cylinder or cone

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 element
   element
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 element
   element
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 element [eləmɛnt]
   element
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Element [eːleːmɛnt] (n) , s.(n )
   element; item
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top