Search result for

-dread-

(40 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dread, *dread*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dread[VT] กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend
dread[VI] กลัวมาก, See also: กังวลมาก, Syn. fear, apphrehend
dread[N] ความน่ากลัว, See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก, Syn. panic, horror, terror, Ant. fearlessness, courage, bravery
dread[SL] รู้สึกแย่มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror

English-Thai: Nontri Dictionary
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obsolete now! We're concentrating on flying dreadnoughts.อ่อน เรากำลังพัฒนา ให้เรือรบบินได้ The Great Dictator (1940)
I do love you. I love you most dreadfully.- โอ้ ฉันรักคุณนะคะ ฉันรักคุณมากจริงๆ Rebecca (1940)
The thing I have dreaded day after day.สิ่งที่ผมกลัวมาตลอด Rebecca (1940)
Dreadful thing.- ช่างเป็นเรื่องเลวร้ายนัก Rebecca (1940)
Dreadful. Young and lovely woman like that. No wonder...ผู้หญิงสาวเเละสวยอย่างหล่อนไม่น่าเลย-- Rebecca (1940)
The dreaded sacred sacrificial ring of the dread Kaili.กลัว ไคยีลี Help! (1965)
A victim is offered to the dread Kaili everyday.กลัว ไคยีลี ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดมีความสุขที่จะไป Help! (1965)
- This is a dreadful miscarriage.นี่คือความล้มเหลวที่น่ากลัว Help! (1965)
- No. - The dreadful Flying Glove?ถุงมือบินที่น่ากลัว? Yellow Submarine (1968)
Oh no, not the dreaded vacuum again.โอ้ไม่ได้ผิดพลาดหวั่นดูดอีกครั้ง Yellow Submarine (1968)
All my life I've awaited your coming and dreaded it.ตลอดชีวิต ฉันรอพวกคุณ มาข่มขู่ฉันอยู่เเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!" Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreadA burnt child dreads the fire. [Proverb]
dreadA dreadful accident happened on the corner.
dreadCats have a dread of water.
dreadDread going blind.
dreadHe dreaded having to spend Christmas in hospital.
dreadHe is in constant dread of his father.
dreadHe may dread to learn the results.
dreadHe prophesied that a dreadful calamity would happen.
dreadI dreaded his reply to my letter.
dreadI had a dreadful dream last night.
dreadI had a feeling that something dreadful was happening.
dreadI have a feeling that something dreadful is going to happen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาดกลัว[N] dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai definition: การสะดุ้งกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur

CMU English Pronouncing Dictionary
DREAD    D R EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dread    (v) (d r e1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非常害怕[fēi cháng hài pà, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, ] dread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\ (dr[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Dreaded}; p. pr. &
   vb. n. {Dreading}.] [AS. dr[=ae]dan, in comp.; akin to OS.
   dr[=a]dan, OHG. tr[=a]tan, both only in comp.]
   To fear in a great degree; to regard, or look forward to,
   with terrific apprehension.
   [1913 Webster]
 
      When at length the moment dreaded through so many years
      came close, the dark cloud passed away from Johnson's
      mind.                  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\, a.
   1. Exciting great fear or apprehension; causing terror;
    frightful; dreadful.
    [1913 Webster]
 
       A dread eternity! how surely mine.  --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Inspiring with reverential fear; awful' venerable; as,
    dread sovereign; dread majesty; dread tribunal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\, v. i.
   To be in dread, or great fear.
   [1913 Webster]
 
      Dread not, neither be afraid of them.  --Deut. i. 29.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\, n.
   1. Great fear in view of impending evil; fearful apprehension
    of danger; anticipatory terror.
    [1913 Webster]
 
       The secret dread of divine displeasure. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The dread of something after death.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Reverential or respectful fear; awe.
    [1913 Webster]
 
       The fear of you, and the dread of you, shall be upon
       every beast of the earth.       --Gen. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       His scepter shows the force of temporal power,
       The attribute to awe and majesty,
       Wherein doth sit the dread and fear of kings.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An object of terrified apprehension.
    [1913 Webster]
 
   4. A person highly revered. [Obs.] "Una, his dear dread."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. Fury; dreadfulness. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Doubt; as, out of dread. [Obs.] --Chaucer.
 
   Syn: Awe; fear; affright; terror; horror; dismay;
     apprehension. See {Reverence}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dread
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]
   n 1: fearful expectation or anticipation; "the student looked
      around the examination room with apprehension" [syn:
      {apprehension}, {apprehensiveness}, {dread}]
   v 1: be afraid or scared of; be frightened of; "I fear the
      winters in Moscow"; "We should not fear the Communists!"
      [syn: {fear}, {dread}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top