Search result for

-dread-

(40 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dread, *dread*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dread[VT] กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend
dread[VI] กลัวมาก, See also: กังวลมาก, Syn. fear, apphrehend
dread[N] ความน่ากลัว, See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก, Syn. panic, horror, terror, Ant. fearlessness, courage, bravery
dread[SL] รู้สึกแย่มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror

English-Thai: Nontri Dictionary
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe you can get your hair dreadlocked while you're there.บางทีเธอน่าจะทำผมทรงเดดล๊อคตอนอยู่ที่นั่นนะ New Haven Can Wait (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
Who was the awful person spreading that dreadful rumor?ใครเป็นคนกระจายข่าวลือที่น่ารังเกียจนี้? Iljimae (2008)
Can put an end to this dreadful curse!และสามารถทำให้คำสาปที่เลวร้ายนี้ ถึงกาลอวสานต์ The Secret of Moonacre (2008)
White guy in the dreads, you know what I'm talking about.พ่อหนุ่ม ลังเล กันหรือไง คุณก็รู้ ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไร Superhero Movie (2008)
Release the Dreadnaught.ปล่อยรถเพชรฆาตออกมาได้ Death Race (2008)
And actually, the main reason that the little house was so hard to sell was because they let it depreciate so dreadfully.และที่จริงเหตุผลหลักที่ว่าบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยากที่จะขาย เป็นเพราะพวกเขาปล่อยให้มันอ่อนค่าเพื่อให้น่ากลัว Revolutionary Road (2008)
You know, you don't often see white boys with the dreadlocks.นานๆจะเห็นเด็กหนุ่มผิวขาว ที่ทำผมเดร็ทล็อค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Dreading, dreading, dreading.ร้ายกาจ ร้ายกาจ ร้ายกาจ Julie & Julia (2009)
- We are here to make limbo tolerable, to ferry wounded souls across the river of dread until the point where hope is dimly visible.- เรามาเพื่อบรรเทาให้นรกพอจะทานทนได้ เพื่อพาวิญญาณบาดเจ็บข้ามแม่น้ำแห่งความตาย ไปจนถึงจุดที่พอจะเห็นแสงแห่งความหวัง Up in the Air (2009)
Honestly, I have been Dreading it all day.ถ้าผมเป็นผู้ต้องหา และมันไม่ใช่การสมยอม เขาจะทำได้อย่างไร Conflicted (2009)
We took out that leech with the dreads easy enough.แล้วใอ้หัวหยิกนั่น ทำไมมันง่ายจัง The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreadA burnt child dreads the fire. [Proverb]
dreadA dreadful accident happened on the corner.
dreadCats have a dread of water.
dreadDread going blind.
dreadHe dreaded having to spend Christmas in hospital.
dreadHe is in constant dread of his father.
dreadHe may dread to learn the results.
dreadHe prophesied that a dreadful calamity would happen.
dreadI dreaded his reply to my letter.
dreadI had a dreadful dream last night.
dreadI had a feeling that something dreadful was happening.
dreadI have a feeling that something dreadful is going to happen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาดกลัว[N] dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai definition: การสะดุ้งกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur

CMU English Pronouncing Dictionary
DREAD    D R EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dread    (v) (d r e1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非常害怕[fēi cháng hài pà, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, ] dread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\ (dr[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Dreaded}; p. pr. &
   vb. n. {Dreading}.] [AS. dr[=ae]dan, in comp.; akin to OS.
   dr[=a]dan, OHG. tr[=a]tan, both only in comp.]
   To fear in a great degree; to regard, or look forward to,
   with terrific apprehension.
   [1913 Webster]
 
      When at length the moment dreaded through so many years
      came close, the dark cloud passed away from Johnson's
      mind.                  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\, a.
   1. Exciting great fear or apprehension; causing terror;
    frightful; dreadful.
    [1913 Webster]
 
       A dread eternity! how surely mine.  --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Inspiring with reverential fear; awful' venerable; as,
    dread sovereign; dread majesty; dread tribunal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\, v. i.
   To be in dread, or great fear.
   [1913 Webster]
 
      Dread not, neither be afraid of them.  --Deut. i. 29.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\, n.
   1. Great fear in view of impending evil; fearful apprehension
    of danger; anticipatory terror.
    [1913 Webster]
 
       The secret dread of divine displeasure. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The dread of something after death.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Reverential or respectful fear; awe.
    [1913 Webster]
 
       The fear of you, and the dread of you, shall be upon
       every beast of the earth.       --Gen. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       His scepter shows the force of temporal power,
       The attribute to awe and majesty,
       Wherein doth sit the dread and fear of kings.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An object of terrified apprehension.
    [1913 Webster]
 
   4. A person highly revered. [Obs.] "Una, his dear dread."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. Fury; dreadfulness. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Doubt; as, out of dread. [Obs.] --Chaucer.
 
   Syn: Awe; fear; affright; terror; horror; dismay;
     apprehension. See {Reverence}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dread
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]
   n 1: fearful expectation or anticipation; "the student looked
      around the examination room with apprehension" [syn:
      {apprehension}, {apprehensiveness}, {dread}]
   v 1: be afraid or scared of; be frightened of; "I fear the
      winters in Moscow"; "We should not fear the Communists!"
      [syn: {fear}, {dread}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top