Search result for

-donation-

(30 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: donation, *donation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donation[N] การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant

English-Thai: Nontri Dictionary
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ The House Bunny (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I made a donation last week.แม่เพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ก่อน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Organ donation?- บริจาคอวัยวะเหรอ? The Breath (2009)
- Yes donation Ibo- ใช่ บริจาคอวัยวะ The Breath (2009)
It's free. Of course, we do appreciate donations.ไม่คิดเงิน แต่ถ้าได้เงิน บริจาคก็ดี 2012 (2009)
For instance, he can make it so 20- or 30,000 little donations come in from all over the U.S. and Canada.ทำให้พวกเขาพวกหุ่นเชิด ออกคำสั่งได้ทุกเมื่อ เป็นต้นว่า 000 Phoenix (2009)
Are those donations? Yes.ครับ ABQ (2009)
-Actual donations for your dad?เงินบริจาคช่วยพ่อลูกใช่ไหม ABQ (2009)
Biggest donation gets a six-pack of my very own Schraderbrau.เหล้าที่ฉันเป็นเจ้าของ ยี่ห้อซาลเดอร์บลู ที่่กลั่นในบ้าน เพื่อรสชาติที่นุ่ม ABQ (2009)
Smallest donation gets two six-packs. All right.เอาล่ะ คนอื่นนอกจากโกมี่ ให้นั่งลงได้ ABQ (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donationCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
donationDonations to philanthropic programs are tax-exempt.
donationFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
donationOK, here's the donation ... 10 yen each. Here you go, Mihane.
donationThank you very much for your generous donation.
donationThis organization relies entirely on voluntary donations.
donationVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.
donationYou may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินบริจาค[N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

CMU English Pronouncing Dictionary
DONATION    D OW0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donation    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachspende {f}donation in kind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donation \Do*na"tion\, n. [L. donatio; cf. F. donation.]
   1. The act of giving or bestowing; a grant.
    [1913 Webster]
 
       After donation there is an absolute change and
       alienation of the property of the thing given.
    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is given as a present; that which is
    transferred to another gratuitously; a gift.
    [1913 Webster]
 
       And some donation freely to estate
       On the bless'd lovers.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The act or contract by which a person voluntarily
    transfers the title to a thing of which be is the owner,
    from himself to another, without any consideration, as a
    free gift. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   {Donation party}, a party assembled at the house of some one,
    as of a clergyman, each one bringing some present. [U.S.]
    --Bartlett.
 
   Syn: Gift; present; benefaction; grant. See {Gift}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donation
   n 1: a voluntary gift (as of money or service or ideas) made to
      some worthwhile cause [syn: {contribution}, {donation}]
   2: act of giving in common with others for a common purpose
     especially to a charity [syn: {contribution}, {donation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top