Search result for

-diverge-

(23 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: diverge, *diverge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diverge[VI] แตกต่างกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, แยกจากกัน, Syn. deviate, veer, redirect, Ant. agree

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge

English-Thai: Nontri Dictionary
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we gonna get out of here, we gonna need even a bigger divergence.ถ้าเราจะต้องไปจากที่นี่ เราต้องมีแผนใหญ่กว่านี้ New World in My View (2009)
Agent Wedeck is currently running an interesting investigation that has diverged significantly from the methodology employed by the rest of the bureau.เจ้าหน้าที่เวดด็อคกำลังมี การสืบสวนที่น่าสนใจยิ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างสำคัญ Gimme Some Truth (2009)
Well, that's where our opinions diverge.ก็นั่นแหละ ที่ความเห็นเราไม่ตรงกัน The Debarted (2009)
If you diverge from the path...ถ้าเธอเบนออกจากเส้นทาง... Alice in Wonderland (2010)
It's not possible to have such wildly divergent results.มันเป็นไปไม่ได้ที่ผลจะออกมาต่างกันมากขนาดนี้ Frankie & Alice (2010)
The Durban cluster is highly divergent.เดอร์บัน คลัสเตอร์ไม่สอดคล้องกัน Contagion (2011)
Considering the wide divergence of abduction and dumpsites, this guy could be anywhere.พิจารณาจากความกว้างระหว่างจุดลักพาตัว กับที่ทิ้งศพ Sense Memory (2011)
Well, we allow for humans to have such divergences from one another.มุนษย์ถูกสร้างมา ให้แตกต่าง ซึ่งกันและกัน The Imitation Game (2014)
Five days ago, a rogue group of divergents posing as Dauntless brutely invaded Abnegation in an obvious attempt to cripple the faction system by attacking it's most vulnerable members.การกบฎ, การต่อต้าน, และควบคุมไม่ได้ เมื่อห้าวันที่แล้ว มีกลุ่ม ไดเวอร์เจนท์ ปลอมตัวเป็น เดานท์เลส แล้วบุกโจมตี กลุ่มแอพนิเกชั่น Insurgent (2015)
These divergents despise our system because they are incapable of conforming to it.พยายามอย่างเปิดเผยที่จะทําลายระบบ โดยโจมตีผู้ที่อ่อนแอ Insurgent (2015)
These latest rumours for example that I was somehow behind the attack on abnegation is nothing more that divergent propagandaพวกไดเวอร์เจนท์เกลียดระบบเรา เพราะพวกเขาเข้ากับเราไม่ได้ ข่าวลือล่าสุดว่าฉันอยู่เบื้องหลังการโจมตีแอพนิเกชั่น Insurgent (2015)
Divergents.และเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องต่อสู้กับศัตรูตัวจริง Insurgent (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกนอกเรื่อง[V] diverge, See also: divert, deviate from the main theme, wander from the subject, Example: เขาชอบออกนอกเรื่องเสมอเวลาที่คุยเรื่องธุรกิจกัน, Thai definition: ไปจากเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่, ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดคุยหรือติดต่อกันอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERGE    D IH0 V ER1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diverge    (v) (d ai1 v @@1 jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Divergenz {f}divergence [Add to Longdo]
Divergenz {f} [math.] | Divergenzen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
divergent [math.]divergent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diverge \Di*verge"\, v. i. [imp. & p. p. {Diverged}; p. pr. &
   vb. n. {Diverging}.] [L. di- = dis- + vergere to bend,
   incline. See {Verge}.]
   1. To extend from a common point in different directions; to
    tend from one point and recede from each other; to tend to
    spread apart; to turn aside or deviate (as from a given
    direction); -- opposed to {converge}; as, rays of light
    diverge as they proceed from the sun.
    [1913 Webster]
 
   2. To differ from a typical form; to vary from a normal
    condition; to dissent from a creed or position generally
    held or taken.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diverge
   v 1: move or draw apart; "The two paths diverge here" [ant:
      {converge}]
   2: have no limits as a mathematical series [ant: {converge},
     {meet}]
   3: extend in a different direction; "The lines start to diverge
     here"; "Their interests diverged" [ant: {converge}, {meet}]
   4: be at variance with; be out of line with [syn: {deviate},
     {vary}, {diverge}, {depart}] [ant: {conform}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top