Search result for

-distinguish-

(38 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: distinguish, *distinguish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinguish[VI] จำแนกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, แบ่งแยก, Syn. differentiate, discriminate
distinguish[VT] ทำให้เห็นความแตกต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis

English-Thai: Nontri Dictionary
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Portable equipment can't distinguish a bleed or a tumor.แค่เครื่องมือการแพทย์แบบพกพา มันแยกไม่ได้หรอว่าเลือดออกในสมอง หรือ เนื้องอก The Itch (2008)
But I can distinguish if it was written by red ink or black ink.แต่ข้าก็แยกแยะออกนะว่ามันเขียนด้วยหมึกแดงหรือหมึกดำ Iljimae (2008)
You got a little more white around the temple... but makes you look more distinguished, I think.แต่นายมันตัวสีขาว อยู่แล้วนิใช่ไม๊ แต่.. มันอาจทำให้นายดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านก็ได้ ฉันว่า Marley & Me (2008)
But I guess when one's young it seems very easy to distinguish between right and wrongฉันว่าเมื่อสมัยเรายังหนุ่ม.. Quantum of Solace (2008)
This Wednesday, I am going to be playing host to a distinguished guest.วันพุธนี้ ฉันจะได้เป็นเจ้าภาพ ให้แขกที่สำคัญมาก Julie & Julia (2009)
But here's clue number two, i will be making boeuf bourguignon, which was the first dish our distinguished guest cooked upon reading Mastering the Art of French Cooking for the first time.เอาล่ะ คำใบ้ที่2 ฉันจะทำ เบิฟ บองกวินยอง ซึ่งเป็นอาหารจานแรก ที่แขกพิเศษของเราได้ทำ Julie & Julia (2009)
Because it is of the utmost importance that the title distinguish this book from all the other cookbooks on the market.เพราะว่ามันสำคัญมาก มันจะทำให้หนังสือของคุณเด่นที่สุดในตลาด Julie & Julia (2009)
We will increase these efforts... and as I promised our distinguished people... terrorism will no longer be an important topic... by the end of summer.แล้วเราจะทำให้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ.. และอย่างที่ผมได้สัญญากับประชาชนของเราไว้.. การก่อการร้ายจะไม่ใช่สาระสำคัญ.. The Breath (2009)
What about other distinguishing features?ไม่ ไม่เป็นไรครับ Grilled (2009)
Family history of distinguished public service.ประวัติศาสตร์ครอบครัวในงานบริการสังคม The Grandfather (2009)
Which means the distinguished count is waiting for help.นั่นหมายความว่า ท่านเคาท์ผู้โด่งดังกำลังรอคนมาช่วย Dooku Captured (2009)
A guy who can't even distinguish between a tea ware and a vase.ผู้ชายที่ไม่เคยแยกแยะความแตกต่างระหว่างถ้วยชากับแจกันได้ Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinguishAbility to talk distinguishes human beings from animals.
distinguishAnimals cannot distinguish right from wrong.
distinguishBeside the mayor, many other distinguished guests were present.
distinguishCan a child of her age distinguish good from bad?
distinguishCan you distinguish her from her sister?
distinguishCan you distinguish silver from tin?
distinguishCould you teach me how people distinguish between these words in common usage?
distinguishHe can not distinguish between right and wrong.
distinguishHe can't distinguish vice from virtue.
distinguishHe distinguished himself in the contest.
distinguishHe was too upset to distinguish vice from virtue.
distinguishHis career as a journalist was full of distinguished achievements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท, Ant. รวม, รวบรวม
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, tell the difference, determine, Example: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้แตกต่าง[v.] (tham hai taēk tāng) EN: distinguish   FR: distinguer ; faire la distinction
แยกแยะ[v.] (yaēkyae) EN: distinguish   FR: distinguer ; élucider

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINGUISH    D IH2 S T IH1 NG G W IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinguish    (v) (d i1 s t i1 ng g w i sh)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinguish \Dis*tin"guish\, v. t. [imp. & p. p.
   {Distinguished}; p. pr. & vb. n. {Distinguishing}.] [F.
   distinguer, L. distinguere, distinctum; di- = dis- +
   stinguere to quench, extinguish; prob. orig., to prick, and
   so akin to G. stechen, E. stick, and perh. sting. Cf.
   {Extinguish}.]
   1. Not set apart from others by visible marks; to make
    distinctive or discernible by exhibiting differences; to
    mark off by some characteristic.
    [1913 Webster]
 
       Not more distinguished by her purple vest,
       Than by the charming features of her face. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Milton has distinguished the sweetbrier and the
       eglantine.              --Nares.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate by definition of terms or logical division of
    a subject with regard to difference; as, to distinguish
    sounds into high and low.
    [1913 Webster]
 
       Moses distinguished the causes of the flood into
       those that belong to the heavens, and those that
       belong to the earth.         --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To recognize or discern by marks, signs, or characteristic
    quality or qualities; to know and discriminate (anything)
    from other things with which it might be confounded; as,
    to distinguish the sound of a drum.
    [1913 Webster]
 
       We are enabled to distinguish good from evil, as
       well as truth from falsehood.     --Watts.
    [1913 Webster]
 
       Nor more can you distinguish of a man,
       Than of his outward show.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To constitute a difference; to make to differ.
    [1913 Webster]
 
       Who distinguisheth thee?       --1 Cor. iv.
                          7. (Douay
                          version).
    [1913 Webster]
 
   5. To separate from others by a mark of honor; to make
    eminent or known; to confer distinction upon; -- with by
    or for."To distinguish themselves by means never tried
    before." --Johnson.
 
   Syn: To mark; discriminate; differentiate; characterize;
     discern; perceive; signalize; honor; glorify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinguish \Dis*tin"guish\, v. i.
   1. To make distinctions; to perceive the difference; to
    exercise discrimination; -- with between; as, a judge
    distinguishes between cases apparently similar, but
    differing in principle.
    [1913 Webster]
 
   2. To become distinguished or distinctive; to make one's self
    or itself discernible. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The little embryo . . . first distinguishes into a
       little knot.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinguish
   v 1: mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
      [syn: {distinguish}, {separate}, {differentiate}, {secern},
      {secernate}, {severalize}, {severalise}, {tell}, {tell
      apart}]
   2: detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out
     of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make
     out the faces in this photograph" [syn: {spot}, {recognize},
     {recognise}, {distinguish}, {discern}, {pick out}, {make
     out}, {tell apart}]
   3: be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a
     very positive sense; "His modesty distinguishes him from his
     peers" [syn: {distinguish}, {mark}, {differentiate}]
   4: make conspicuous or noteworthy [syn: {signalize},
     {signalise}, {distinguish}]
   5: identify as in botany or biology, for example [syn:
     {identify}, {discover}, {key}, {key out}, {distinguish},
     {describe}, {name}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dissymmetry
 
 1. simetrik olmayış, bakışımsızlık
 2. (mat.) simetrisizlik. dist (kıs.) distance, distinguish, district.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top