Search result for

-discreet-

(26 entries)
(0.6231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discreet, *discreet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discreet[ADJ] สุขุมรอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, tactful, Ant. indiscreet, rash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet

English-Thai: Nontri Dictionary
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
For God's sake, Rachel, this thing... should have been handled much more discreetly.เพื่อเห็นแก่พระเจ้าราเชล สิ่งนี้ ... ควรจะได้รับการจัดการ สุขุมมากขึ้น Dante's Peak (1997)
At the right moment slip it to Nobu – discreetly.เมื่อถึงโอกาสเหมาะเอามันให้โนบุ ระวังด้วยนะ เขาจะรู้ว่ามันคืออะไรเอง Memoirs of a Geisha (2005)
And I think all of you Should be more discreet.และคิดว่าพวกคุณทุกคน ควรจะรอบคอบมากกว่านี้ Æon Flux (2005)
It's just a few questions, and I'm sure you'd prefer it to be discreet.ผมมีปัญหาจะสอบถามเล็กน้อย ผมแน่ใจว่าคุณคงยินดีให้ความช่วยเหลือ Match Point (2005)
You can check that out if you like, but I beg you to be discreet.คุณจะไปตรวจสอบดูก็ได้ แต่ขอร้องอย่าทำอะไรให้กระทบถึงเธอ Match Point (2005)
OK, he's not gonna win a medal for fidelity, but we can find out discreetly enough whether the Hewetts had a shotgun unaccounted for.เขาอาจจะไม่ได้รับการชื่นชม ในฐานะสามีที่ดี แต่... ...เราก็ไม่พบพิรุธอะไรนอกเหนือจากนั้น แม้แต่เรื่องปืนลูกซองของคุณฮิวอิท ที่ไม่รู้ว่ามีทะเบียนรึเปล่า Match Point (2005)
- somewhat discreet.- ความสัมพันธ์ของเรา Four Brothers (2005)
Chancellor Sutler agreed, for obvious reasons, we have to keep this discreet.ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง. V for Vendetta (2005)
Call weigart and tell him we need a discreet perimeter around this block.อาการหลงผิด ผู้ซึ่งทำใจไม่ได้กับการจากไปของคนที่รัก L.D.S.K. (2005)
You're not very discreet.เธอไม่รอบครอบเลยนะ Loving Annabelle (2006)
For, you see, where others might judge... a discreet carriage ride for what it seemed to be...ผู้คนจะคิดอย่างไร.. กับการแอบนั่งรถม้าของพวกคุณ.. The Illusionist (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discreetIt might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
discreetIt was discreet of you to keep it a secret from him.
discreetIt wasn't very discreet of you to forget the appointment.
discreetTo do him justice, he is a discreet man.
discreetYou should be more discreet in expressing yourself in public.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCREET    D IH2 S K R IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discreet    (j) (d i1 s k r ii1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dezent; diskret {adj} | dezenter | am dezentestendiscreet | more discreet | most discreet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discreet \Dis*creet"\, a. [Compar. {Discreeter}; superl.
   {Discreetest}.] [F. discret, L. discretus separated (whence
   the meaning reserved, prudent), p. p. of discernere. See
   {Discern}, and cf. {Discrete}.]
   1. Possessed of discernment, especially in avoiding error or
    evil, and in the adaptation of means to ends; prudent;
    sagacious; judicious; not rash or heedless; cautious.
    [1913 Webster]
 
       It is the discreet man, not the witty, nor the
       learned, nor the brave, who guides the conversation,
       and gives measures to society.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Satire 's my weapon, but I 'm too discreet
       To run amuck, and tilt at all I meet. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The sea is silent, the sea is discreet.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Differing; distinct. [Obs.] --Spenser. -- {Dis*creet"ly},
    adv. -- {Dis*creet"ness}, n. Discrepance

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discreet
   adj 1: marked by prudence or modesty and wise self-restraint;
       "his trusted discreet aide"; "a discreet, finely wrought
       gold necklace" [ant: {indiscreet}]
   2: unobtrusively perceptive and sympathetic; "a discerning
     editor"; "a discreet silence" [syn: {discerning}, {discreet}]
   3: heedful of potential consequences; "circumspect actions";
     "physicians are now more circumspect about recommending its
     use"; "a discreet investor" [syn: {circumspect}, {discreet}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 discreet [diskret]
   discrete
   modest
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top