Search result for

-dictate-

(37 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dictate, *dictate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictate[VI] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate[VT] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate[VT] บอกให้เขียนตาม
dictate[VI] บอกให้เขียนตาม, Syn. record, verbalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dictate(ดิค'เทท) v. บอกให้เขียนตาม,สั่ง,บงการ n. คำสั่ง,คำบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
dictate(vt) สั่ง,บัญชา,บงการ,บอกจด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง Portrait of a Beauty (2008)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
You're gonna be able to dictate terms, rebuild your reputation.ท่านสามารถควบคุมเกมส์ได้ สร้างภาพลักษณ์ได้ Frost/Nixon (2008)
I'm just saying as a layperson... I think the quality of the intelligence dictates how high up he is.ฉันคิดว่าคุณภาพของสายลับน่ะ อยู่ที่ว่าตำแหน่งสูงแค่ไหน Burn After Reading (2008)
Having one of our own dictate to us?มีคนมาบงการเรางั้นเหรอ The Art of the Deal (2008)
Prudence dictates that I hold off on authorizing the rescue operation until we can be more certain of her status.ความรอบคอบที่ผมยังรอ ที่จะให้อำนาจในการปฏิบัติการ จนกว่าเราจะแน่ใจถึงสถานะของท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
UIO protocol dictates that we give the aliens 24 hours notice of our right to evict.สนธิสัญญาเผด็จการ UIO นั่นคือสิ่งที่เราให้กับเอเลี่ยน เตือนให้รู้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนขับไล่ District 9 (2009)
I should not be letting corporate management dictate the content of this show.ฉันไม่น่ายอมให้ผู้จัดการร่วมนั่น.. ...เขียนเนื้อหารายการเลย รายการของฉัน The Ugly Truth (2009)
Protocol dictates my actions.ฉันทำตามระเบียบ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I will not let you dictate my number choices.ผมไม่ยอมให้คุณบงการ รายชื่อเพลงของผม Hairography (2009)
Professional courtesy dictates-มันเป็นไปตามข้อกำหนด ที่ตั้งไว้ Hello, Dexter Morgan (2009)
Yeah, well, I'm done having you dictate when and where we talk.ได้ ผมเรียบร้อยแล้ว บัญชาการไปเมื่อไร ที่ไหนเราจะคุยกัน Playing Cards with Coyote (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictateHe dictated several letters to his secretary.
dictateI will not be dictated to by some idiot in the personnel department.
dictateMy boss dictated a letter for his secretary to type.
dictateNo one shall dictate to me.
dictateThe clock dictates man's movements.
dictateThe victorious country dictated the terms of peace to the defeated country.
dictateWrite down what the professor dictates in the French class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จการ[V] dictate, See also: order, command, Example: เขาเผด็จการกับลูกน้องจะตายแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอำนาจของเขา, Thai definition: ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
บอกคำบอก[V] dictate, Example: ครูบอกคำบอกเร็วเกินกว่าที่เด็กจะเขียนทัน, Thai definition: อ่านให้เขียนตาม, บอกให้เขียนตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกให้เขียน[v. exp.] (bøk hai khīen) EN: dictate   FR: dicter
บอกคำบอก[v.] (bøkkhambøk) EN: dictate   FR: dicter

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTATE    D IH0 K T EY1 T
DICTATE    D IH1 K T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dictate    (n) (d i1 k t ei t)
dictate    (v) (d i1 k t ei1 t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictate \Dic"tate\, n. [L. dictatum. See {Dictate}, v. t.]
   A statement delivered with authority; an order; a command; an
   authoritative rule, principle, or maxim; a prescription; as,
   listen to the dictates of your conscience; the dictates of
   the gospel.
   [1913 Webster]
 
      I credit what the Grecian dictates say. --Prior.
 
   Syn: Command; injunction; direction suggestion; impulse;
     admonition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictate \Dic"tate\, v. t. [imp. & p. p. {Dictated}; p. pr. & vb.
   n. {Dictating}.] [L. dictatus, p. p. of dictare, freq. of
   dicere to say. See {Diction}, and cf. {Dight}.]
   1. To tell or utter so that another may write down; to
    inspire; to compose; as, to dictate a letter to an
    amanuensis.
    [1913 Webster]
 
       The mind which dictated the Iliad.  --Wayland.
    [1913 Webster]
 
       Pages dictated by the Holy Spirit.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To say; to utter; to communicate authoritatively; to
    deliver (a command) to a subordinate; to declare with
    authority; to impose; as, to dictate the terms of a
    treaty; a general dictates orders to his troops.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever is dictated to us by God must be
       believed.               --Watts.
 
   Syn: To suggest; prescribe; enjoin; command; point out; urge;
     admonish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictate \Dic"tate\, v. i.
   1. To speak as a superior; to command; to impose conditions
    (on).
    [1913 Webster]
 
       Who presumed to dictate to the sovereign.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To compose literary works; to tell what shall be written
    or said by another.
    [1913 Webster]
 
       Sylla could not skill of letters, and therefore knew
       not how to dictate.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dictate
   n 1: an authoritative rule
   2: a guiding principle; "the dictates of reason"
   v 1: issue commands or orders for [syn: {order}, {prescribe},
      {dictate}]
   2: say out loud for the purpose of recording; "He dictated a
     report to his secretary"
   3: rule as a dictator

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top