Search result for

-determination-

(33 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: determination, *determination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determination[N] การคำนวณ, See also: ผลของการคำนวณ, Syn. calculation, computation
determination[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การลงความเห็น, การสรุป, Syn. judgement, conclusion
determination[N] ความมุ่งมั่น, See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่, Syn. decision, purpose, resolution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty

English-Thai: Nontri Dictionary
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determinationการพิจารณากำหนด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Determinationการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล Five the Hard Way (2008)
With determination, "Dean"ด้วยความมุ่งมั่น ดีน..." The Monster at the End of This Book (2009)
Determination.""มุ่งมั่นแข็งขัน" The Monster at the End of This Book (2009)
That's a determination I have yet to make.เป็นการตัดสินใจ ที่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน Peekaboo (2009)
I don't think you're in a place where you can make a clear determination about that.ผมไม่คิดว่าคุณจะอยู่ในฐานะที่จะมา ตัดสินใจเรื่องนี้ได้ The Mother Lode (2009)
In the determination of bloodstain analysis.ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์คราบเลือด Road Kill (2009)
We can't make a determination either way.เราไม่สามารถตรวจสอบได้ Episode #1.6 (2009)
I'll make it happen though human determination. Colonel Katsuragi!นี่เป็นเวลาที่เราต้องสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาเอง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
If I saw the same look of determination in your eyes- แน่ใจ ถ้าฉันเห็นแววของความมุ่งมั่นของเธอ เหมือนกับที่เห็นของเจเน็ต... You Don't Know Jack (2010)
And your determination That brought about this result.และการตัดสินใจของท่านต่างหาก ที่นำมาสู่ผลลัพธ์เช่นนี้ Duchess of Mandalore (2010)
Yeah, but you're doing it with the speed and determination of the incomparable Robin Williams.ใช่ แต่คุณสปีดทำมัน แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบ Robin Williams อีก Romantic Expressionism (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
determinationAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
determinationBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
determinationHe did the determination that gets married finally.
determinationHe made a determination to be a doctor.
determinationHe was quite decided in his determination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ปณิธาน[N] determination, See also: wish, resolution, aspiration, Syn. ประณิธาน, Example: เราตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม, Thai definition: การตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
ความเด็ดเดี่ยว[N] determination, See also: resolution, firmness, constancy, Syn. ความหนักแน่น, ความมั่นใจ, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: ความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นบุคลิกลักษณะของเขา, Thai definition: การตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINATION    D AH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determination    (n) (d i1 t @@2 m i n ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestimmung {f} | Bestimmungen {pl}determination | determinations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determination \De*ter`mi*na"tion\, n. [L. determinatio boundary,
   end: cf. F. d['e]termination.]
   1. The act of determining, or the state of being determined.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing to an end; termination; limit.
    [1913 Webster]
 
       A speedy determination of that war.  --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction or tendency to a certain end; impulsion.
    [1913 Webster]
 
       Remissness can by no means consist with a constant
       determination of the will . . . to the greatest
       apparent good.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. The quality of mind which reaches definite conclusions;
    decision of character; resoluteness.
    [1913 Webster]
 
       He only is a well-made man who has a good
       determination.            --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   5. The state of decision; a judicial decision, or ending of
    controversy.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is determined upon; result of deliberation;
    purpose; conclusion formed; fixed resolution.
    [1913 Webster]
 
       So bloodthirsty a determination to obtain
       convictions.             --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) A flow, rush, or tendency to a particular part; as,
    a determination of blood to the head.
    [1913 Webster]
 
   8. (Physical Sciences) The act, process, or result of any
    accurate measurement, as of length, volume, weight,
    intensity, etc.; as, the determination of the ohm or of
    the wave length of light; the determination of the salt in
    sea water, or the oxygen in the air.
    [1913 Webster]
 
   9. (Logic)
    (a) The act of defining a concept or notion by giving its
      essential constituents.
    (b) The addition of a differentia to a concept or notion,
      thus limiting its extent; -- the opposite of
      {generalization}.
      [1913 Webster]
 
   10. (Nat. Hist.) The act of determining the relations of an
     object, as regards genus and species; the referring of
     minerals, plants, or animals, to the species to which
     they belong; classification; as, I am indebted to a
     friend for the determination of most of these shells.
 
   Syn: Decision; conclusion; judgment; purpose; resolution;
     resolve; firmness. See {Decision}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determination
   n 1: the act of determining the properties of something, usually
      by research or calculation; "the determination of molecular
      structures" [syn: {determination}, {finding}]
   2: the quality of being determined to do or achieve something;
     firmness of purpose; "his determination showed in his every
     movement"; "he is a man of purpose" [syn: {determination},
     {purpose}]
   3: a position or opinion or judgment reached after
     consideration; "a decision unfavorable to the opposition";
     "his conclusion took the evidence into account"; "satisfied
     with the panel's determination" [syn: {decision},
     {determination}, {conclusion}]
   4: deciding or controlling something's outcome or nature; "the
     determination of grammatical inflections"
   5: the act of making up your mind about something; "the burden
     of decision was his"; "he drew his conclusions quickly" [syn:
     {decision}, {determination}, {conclusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top