Search result for

-deter-

(37 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deter, *deter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deter[VT] ขัดขวาง, See also: ยับยั้ง, ป้องกัน, Syn. avert, prevent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deter(ดิเทอร์') {deterred,deterring,deters} vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน., See also: determent n., Syn. stop

English-Thai: Nontri Dictionary
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's determined to become a woman on my watch,หล่อนทำตัวว่าเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตฉัน There Might be Blood (2008)
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
You are really determined, aren't you?ยังจะดึงดัน ใช่ใหม? Odyssey (2008)
We have to find a way to determine which goblet has the poison.เราต้องหาให้ได้ว่าถ้วยไหนมียาพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affairขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง Portrait of a Beauty (2008)
Rascal, that is an impossible wall of deterrentเจ้าหมอนี่,มันมีกำแพงกั้นไว้อยู่นะ Iljimae (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He was so determined he was gonna cheat death.เขามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมากที่จะโกงความตาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
In any case, it is too soon to determine whether the system malfunction... was involved or whether human error was--ส่วนกรณีอื่น,กำลังตรวจสอบ ว่าเกี่ยวกับระบบเครื่องขัดข้อง หรือเกิดจากความผิดพลาดของนักบิน... Passengers (2008)
He was determined to prove himself to you.เขาแน่วแน่แต่จะพิสูจน์ตัวเองให้เจ้าเห็น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deterA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
deterAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
deterA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
deterAre there any detergents in the laundry?
deterArrest the deterioration of the natural environment.
deterBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
deterCome what may, I am determined to accomplish it.
deterCorporate results deteriorated because of recession.
deterEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
deterFather determined to stop smoking.
deterFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
deterHave you determined whom you'll invite to the party?

CMU English Pronouncing Dictionary
DETER    D AH0 T ER1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deter    (v) (d i1 t @@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Determinante {f} [math.] | Determinanten {pl}determinant | determinants [Add to Longdo]
Determinismus {m}determinism [Add to Longdo]
Determinist {m}determinist [Add to Longdo]
deterministischdeterminist [Add to Longdo]
Detergens {n} [med.]detergent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deter \De*ter"\, v. t. [imp. & p. p. {Deterred}; p. pr. & vb. n.
   {Deterring}.] [L. deterrere; de + terrere to frighten,
   terrify. See {Terror}.]
   To prevent by fear; hence, to hinder or prevent from action
   by fear of consequences, or difficulty, risk, etc. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Potent enemies tempt and deter us from our duty.
                          --Tillotson.
   [1913 Webster]
 
      My own face deters me from my glass.   --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deter
   v 1: try to prevent; show opposition to; "We should discourage
      this practice among our youth" [syn: {deter}, {discourage}]
   2: turn away from by persuasion; "Negative campaigning will only
     dissuade people" [syn: {dissuade}, {deter}] [ant: {persuade}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 deter
   abstract; restrain
   dam up; form an embankment
   detain; hold back; retain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top