Search result for

-descendant-

(36 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: descendant, *descendant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descendant[ADJ] ซึ่งสืบทอดมา, See also: ซึ่งสืบสกุล
descendant[N] ลูกหลาน, See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล, Syn. family tree, lineage, posterity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Surely a proud descendant of royal portraitistsน่าภูมิใจยิ่งนัก ที่มีคนสืบสานการเขียนภาพต่อไป Portrait of a Beauty (2008)
That's the wild ponies that were descendants of the horses that were shipwrecked here hundreds of years ago.นั่นม้าป่าพันธ์เล็กที่สืบเชื้อสายมาจากม้า.. ..ที่บรรทุกมาในเรืออัปปางหลายร้อยปีมาแล้ว พวกมันว่ายข้ามน้ำขึ้นฝั่งมา Nights in Rodanthe (2008)
She's a direct descendant of our seventh mayor.เธอสืบสายตรงมา จากนายกเทศมนตรีที่ 7 ของเรา City of Ember (2008)
These tiny bacteria and their billions of descendants changed the destiny of our planet.แบคทีเรียเล็กๆเหล่านี้ กับลูกหลานอีกนับพันล้านของมัน ได้แปรเปลี่ยนโชคชะตาของดาวดวงนี้ Home (2009)
You must have met a great descendant.เค้าต้องเป็นผู้สืบทอดที่ยิ่งใหญ่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You have fought for Optimus, our last descendant, with courage and with sacrifice.เจ้าต่อสู้เพื่อ ออฟติมัส ทายาทสุดท้ายของเรา ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Right, and we're the descendants of those people.นั่นสิ เราเป็นลูกหลานพวกคนแบบนั้นแหละนะ Summer Wars (2009)
Surely, you, his cultural descendant,แหงละ ลูกหลานของพระองค์ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
And we charge our descendants to open this vault of history 50 years from today.และพวกเราใด้บรรจุมรดกของเราไว้ เพื่อให้เปิดในอีก 50 ปี. Knowing (2009)
All of the victims are direct descendants of Eva Staller.เหยื่อทั้งหมด เป็นหลานสายตรงของอีวา สตอลเลอร์ The Bishop Revival (2010)
As descendants of the founding families,ในฐานะทายาทของ ครอบครัวคณะผู้ก่อตั้งเมือง Children of the Damned (2010)
Well,is it the fact that you're a direct descendant of John Wilkes Booth?ถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ว่า คุณเป็นทายาทสายตรง ของจอห์น วิลก์ส บูธล่ะก็ The Parts in the Sum of the Whole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descendantThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
descendantWe want to leave our descendants a clean and green earth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สืบสันดาน[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เจ้าจะต้องเป็นผู้สืบสันดานต่อจากพ่อแม่เจ้าต่อไปอย่างไม่มีทางเลือก, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
ผู้สืบสกุล[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เขาหวังจะให้ลูกชายคนแรกเป็นผู้สืบสกุลของตระกูลทูตที่มีเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
คนชั้นหลัง[N] descendant, See also: posterity, offspring, Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง, Example: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร, Count unit: คน
นัดดา[N] descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนชั้นหลาน[n. exp.] (khon chan lān) EN: descendant   
คนชั้นหลัง[n. exp.] (khon chan lang) EN: descendant   
คนชั้นลูก[n. exp.] (khon chan lūk) EN: descendant   
ผู้สืบตระกูล[n.] (phūseūptrakūn) EN: descendant   FR: descendant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCENDANT    D AH0 S EH1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descendant    (n) (d i1 s e1 n d @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后裔[hòu yì, ㄏㄡˋ ㄧˋ, / ] descendant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descendant \De*scend"ant\, a. [F. descendant, p. pr. of
   descendre. Cf. {Descendent}.]
   Descendent.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descendant \De*scend"ant\, n.
   One who descends, as offspring, however remotely; --
   correlative to ancestor or ascendant.
   [1913 Webster]
 
      Our first parents and their descendants. --Hale.
   [1913 Webster]
 
      The descendant of so many kings and emperors. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 descendant
   adj 1: going or coming down [syn: {descendant}, {descendent}]
   2: proceeding by descent from an ancestor; "descendent gene"
     [syn: {descendant}, {descendent}]
   n 1: a person considered as descended from some ancestor or race
      [syn: {descendant}, {descendent}] [ant: {ancestor},
      {antecedent}, {ascendant}, {ascendent}, {root}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 descendant [dɛsãdã]
   offspring; successor
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top