Search result for

-decay-

(56 entries)
(0.4196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: decay,-decay-, *decay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decay    [N] การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay    [N] การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์), See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี, Syn. disintegration, degeneration, radioactive decay
decay    [N] การเสื่อมลง, See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย, Syn. deterioration, decadence, degeneration
decay    [VT] ทำให้เสื่อมลง, See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้ทรุดโทรม, Syn. deteriorate
decay    [VT] ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
decay    [VT] เสื่อมลง, See also: ด้อยลง, ตกต่ำ, เลวลง, เสื่อมโทรม, เสื่อมถอย, ทรุดโทรม, Syn. crumble, deteriorate, decline, ruin

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decayการสลายตัว [การแพทย์]
decayสลาย, กระบวนการที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีสลายไปเป็นนิวเคลียสอื่นซึ่งอาจเป็นนิวเคลียสกัมมันตรังสีหรือไม่เป็นก็ได้ พร้อมกับให้อนุภาคหรือรังสีออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate

English-Thai: Nontri Dictionary
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decay (n vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น The Road Warrior (1981)
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะ ดึงดิสคัเฟอรี ห่างจากเนื้อที่โคจรรอบ ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
But the core... the core is the last thing to be attacked by the decay.แต่แกนสมอง เป็นส่วนสุดท้ายที่เน่า Day of the Dead (1985)
Corpse is in advanced stages of decay and desiccation.ร่างนี้สูง 156 เซนติเมตร หนักอย่างมาก 52 ปอนด์ Deep Throat (1993)
You know gingivitis is the No.1 cause of all tooth decay.รู้มั้ย... ...โรคเหงือกอักเสบเป็นสาเหตุใหญ่ของฟันผุนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Everything I'm about to tell you is considered Code Black by the NSA. U.S.A.C. Intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune.ยูเอสเอซี ได้รับสัญญาณที่ขาดช่วงแถวดาวเนปจูน Event Horizon (1997)
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน As Good as It Gets (1997)
Hand over my now decaying, fucking grotesque corpse really expect them to hand over five mill cash?วางมาบนมือที่ตายแล้วของฉัน ในสุสานวิปลาสแห่งนี้ หวังว่าพวกเขาจะจ่ายนะ 5 ล้านเงินสดนะ eXistenZ (1999)
You are the same decaying organic matter as everything else.เอาเลย (ทีวี) Fight Club (1999)
Vanish your blemishes, tooth decay say light thighs we'll pay the way a roll in the the hay a new chauffeur's dayความเจ็บป่วย หรือแม้ ฟันผุ ก็สลายไป say light thighs we'll pay the way หรืออยากสนุกทั้งวันกับ chauffeur คนใหม่ Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decayAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
decayA mother must protect her child's teeth from decay.
decayDecaying food.
decayFood decays quickly in hot weather.
decayFruits decay in the sun.
decayFruits tend to decay soon.
decayHis memory has been decaying because of age.
decayI got my decayed tooth pulled out.
decayI think I have a decayed tooth.
decayMany local traditions have fallen into decay in recent years.
decayMeat decays quickly in warm weather.
decayMere decay produces richer life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผุกร่อน    [V] decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม
เน่าเปื่อย [V] decay, See also: rot, decompose, spoil, Syn. เน่า, ผุผัง, Example: ซากของสัตว์เน่าเปื่อยอยู่ใต้มูลดินนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เน่า[v.] (nao) EN: decay   
เน่าเปื่อย[v.] (naopeūay) EN: decay   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECAY    D AH0 K EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decay    (v) (d i1 k ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic [Add to Longdo]
Abklingfaktor {m}decay factor [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abklingrate {f}decay rate [Add to Longdo]
Abklingzeit {f}decay time [Add to Longdo]
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material) [Add to Longdo]
Zerfallsrate {f}decay rate [Add to Longdo]
Zerfallswärmeleistung {f}decay heat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰败[shuāi bài, ㄕㄨㄞ ㄅㄞˋ, / ] decay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, v. t.
   1. To cause to decay; to impair. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Infirmity, that decays the wise.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, n.
   1. Gradual failure of health, strength, soundness,
    prosperity, or of any species of excellence or perfection;
    tendency toward dissolution or extinction; corruption;
    rottenness; decline; deterioration; as, the decay of the
    body; the decay of virtue; the decay of the Roman empire;
    a castle in decay.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps my God, though he be far before,
       May turn, and take me by the hand, and more 
       May strengthen my decays.       --Herbert.
    [1913 Webster]
 
       His [Johnson's] failure was not to be ascribed to
       intellectual decay.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Which has caused the decay of the consonants to
       follow somewhat different laws.    --James Byrne.
    [1913 Webster]
 
   2. Destruction; death. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Cause of decay. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He that plots to be the only figure among ciphers,
       is the decay of the whole age.    --Bacon.
 
   Syn: Decline; consumption. See {Decline}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, v. i. [imp. & p. p. {Decayed}; p. pr. & vb. n.
   {Decaying}.] [OF. decaeir, dechaer, decheoir, F. d['e]choir,
   to decline, fall, become less; L. de- + cadere to fall. See
   {Chance}.]
   To pass gradually from a sound, prosperous, or perfect state,
   to one of imperfection, adversity, or dissolution; to waste
   away; to decline; to fail; to become weak, corrupt, or
   disintegrated; to rot; to perish; as, a tree decays; fortunes
   decay; hopes decay.
   [1913 Webster]
 
      Ill fares the land, to hastening ills a prey,
      Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decay
   n 1: the process of gradually becoming inferior
   2: a gradual decrease; as of stored charge or current [syn:
     {decay}, {decline}]
   3: the organic phenomenon of rotting [syn: {decay},
     {decomposition}]
   4: an inferior state resulting from the process of decaying;
     "the corpse was in an advanced state of decay"; "the house
     had fallen into a serious state of decay and disrepair"
   5: the spontaneous disintegration of a radioactive substance
     along with the emission of ionizing radiation [syn: {decay},
     {radioactive decay}, {disintegration}]
   v 1: lose a stored charge, magnetic flux, or current; "the
      particles disintegrated during the nuclear fission process"
      [syn: {disintegrate}, {decay}, {decompose}]
   2: fall into decay or ruin; "The unoccupied house started to
     decay" [syn: {decay}, {crumble}, {dilapidate}]
   3: undergo decay or decomposition; "The body started to decay
     and needed to be cremated"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 decay
  n.,vi
 
   [from nuclear physics] An automatic conversion which is applied to most
   array-valued expressions in {C}; they ?decay into? pointer-valued
   expressions pointing to the array's first element. This term is borderline
   techspeak, but is not used in the official standard for the language.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top