Search result for

-decay-

(56 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: decay, *decay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decay[N] การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay[N] การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์), See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี, Syn. disintegration, degeneration, radioactive decay
decay[N] การเสื่อมลง, See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย, Syn. deterioration, decadence, degeneration
decay[VT] ทำให้เสื่อมลง, See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้ทรุดโทรม, Syn. deteriorate
decay[VT] ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
decay[VT] เสื่อมลง, See also: ด้อยลง, ตกต่ำ, เลวลง, เสื่อมโทรม, เสื่อมถอย, ทรุดโทรม, Syn. crumble, deteriorate, decline, ruin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate

English-Thai: Nontri Dictionary
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decayการสลายตัว [การแพทย์]
decayสลาย, กระบวนการที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีสลายไปเป็นนิวเคลียสอื่นซึ่งอาจเป็นนิวเคลียสกัมมันตรังสีหรือไม่เป็นก็ได้ พร้อมกับให้อนุภาคหรือรังสีออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decay (n vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All these drugs are responsible for... the moral decay of this countries' young.ยาเสพติดพวกนี้ควรรับผิดชอบต่อ... การเสื่อมลงของศีลธรรม ของคนหนุ่มประเทศนี้ The Bank Job (2008)
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It is growth, then decay, then transformation.มันเติบโตขึ้น จากนั้นก็ระเหย แล้วเปลี่ยนปฏิกิริยา Pilot (2008)
This image has decayed 6%, which means it's 51 hours and 17 minutes old.ภาพนี้เสียหายไป 6 % นั้นหมายความว่า /N ภาพนี้มีอายุ 51 ชั่วโมง กับ 17 นาที G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Maybe fear of abandonment speaks to his history. But eventually even an embalmed body will decay and he finds himself in need of new victims.แต่สุดท้ายแล้วศพที่ดองก็จะเสื่อม ทำให้เค้าต้องหาเหยื่อรายใหม่ Cold Comfort (2009)
- Two days' worth of decay. The body's been here since Friday.สองวันคุ้มกับการเน่าเปื่อย ศพอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์ If I Had a Hammer (2009)
I killed her and I set, Lucifer free. # it was a monday # # day like any other day # # I left a small town # # for the apple in decay # # it was my destiny # # it's what we needed to do # # they were telling me #ผมฆ่าเธอ และผมปล่อยลูซิเฟอร์ออกมา ไปติดยามาอีกรึไง เลือดนังนั่นหรืออะไรล่ะ นายคือดาบของไมเคิล Good God, Y'All (2009)
On the decays of highly excited massive string states.เรื่องการแตกดับของสภาพมวลสาร ในทฤษฎีเส้นเชือก The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Your body will decay but your spirit lingers on.แม้ร่างของนายจะเสื่อมสลาย แต่จิตวิญญาณยังคงอยู่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
But people are so unreliable, they sicken decay and die.แต่สำหรับคนเรามันไม่มีความมั่นคง เดี๋ยวก็ป่วย ทรุดโทรม และตายในที่สุด The Tourist (2010)
I realized the process of decay has begun.I realized the process of decay has begun. Disciple (2010)
The natural decayเมื่อธรรมชาติเริ่มเสื่อมสลายลง Over There: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decayAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
decayA mother must protect her child's teeth from decay.
decayDecaying food.
decayFood decays quickly in hot weather.
decayFruits decay in the sun.
decayFruits tend to decay soon.
decayHis memory has been decaying because of age.
decayI got my decayed tooth pulled out.
decayI think I have a decayed tooth.
decayMany local traditions have fallen into decay in recent years.
decayMeat decays quickly in warm weather.
decayMere decay produces richer life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผุกร่อน[V] decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม
เน่าเปื่อย[V] decay, See also: rot, decompose, spoil, Syn. เน่า, ผุผัง, Example: ซากของสัตว์เน่าเปื่อยอยู่ใต้มูลดินนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เน่า[v.] (nao) EN: decay   
เน่าเปื่อย[v.] (naopeūay) EN: decay   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECAY    D AH0 K EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decay    (v) (d i1 k ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic [Add to Longdo]
Abklingfaktor {m}decay factor [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abklingrate {f}decay rate [Add to Longdo]
Abklingzeit {f}decay time [Add to Longdo]
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material) [Add to Longdo]
Zerfallsrate {f}decay rate [Add to Longdo]
Zerfallswärmeleistung {f}decay heat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰败[shuāi bài, ㄕㄨㄞ ㄅㄞˋ, / ] decay, #32,734 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, v. t.
   1. To cause to decay; to impair. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Infirmity, that decays the wise.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, n.
   1. Gradual failure of health, strength, soundness,
    prosperity, or of any species of excellence or perfection;
    tendency toward dissolution or extinction; corruption;
    rottenness; decline; deterioration; as, the decay of the
    body; the decay of virtue; the decay of the Roman empire;
    a castle in decay.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps my God, though he be far before,
       May turn, and take me by the hand, and more 
       May strengthen my decays.       --Herbert.
    [1913 Webster]
 
       His [Johnson's] failure was not to be ascribed to
       intellectual decay.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Which has caused the decay of the consonants to
       follow somewhat different laws.    --James Byrne.
    [1913 Webster]
 
   2. Destruction; death. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Cause of decay. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He that plots to be the only figure among ciphers,
       is the decay of the whole age.    --Bacon.
 
   Syn: Decline; consumption. See {Decline}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, v. i. [imp. & p. p. {Decayed}; p. pr. & vb. n.
   {Decaying}.] [OF. decaeir, dechaer, decheoir, F. d['e]choir,
   to decline, fall, become less; L. de- + cadere to fall. See
   {Chance}.]
   To pass gradually from a sound, prosperous, or perfect state,
   to one of imperfection, adversity, or dissolution; to waste
   away; to decline; to fail; to become weak, corrupt, or
   disintegrated; to rot; to perish; as, a tree decays; fortunes
   decay; hopes decay.
   [1913 Webster]
 
      Ill fares the land, to hastening ills a prey,
      Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decay
   n 1: the process of gradually becoming inferior
   2: a gradual decrease; as of stored charge or current [syn:
     {decay}, {decline}]
   3: the organic phenomenon of rotting [syn: {decay},
     {decomposition}]
   4: an inferior state resulting from the process of decaying;
     "the corpse was in an advanced state of decay"; "the house
     had fallen into a serious state of decay and disrepair"
   5: the spontaneous disintegration of a radioactive substance
     along with the emission of ionizing radiation [syn: {decay},
     {radioactive decay}, {disintegration}]
   v 1: lose a stored charge, magnetic flux, or current; "the
      particles disintegrated during the nuclear fission process"
      [syn: {disintegrate}, {decay}, {decompose}]
   2: fall into decay or ruin; "The unoccupied house started to
     decay" [syn: {decay}, {crumble}, {dilapidate}]
   3: undergo decay or decomposition; "The body started to decay
     and needed to be cremated"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 decay
  n.,vi
 
   [from nuclear physics] An automatic conversion which is applied to most
   array-valued expressions in {C}; they ?decay into? pointer-valued
   expressions pointing to the array's first element. This term is borderline
   techspeak, but is not used in the official standard for the language.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top