Search result for

-de-

(75 entries)
(0.5961 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: de, *de*
Possible hiragana form: -で-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
de[PRF] ลง, See also: จาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you decided on the theme for your next book?ไม่ทราบว่ามีแนวสำหรับ หนังสือเล่มใหม่หรือยังครับ Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
With Nanaka Hiraki's death, she's the only person appropriate to play the heroine in a Hanaki work.นอกจากฮิรากิ นานากะ ที่เสียชีวิตไป เธอเป็นคนเดียวที่เหมาะสมกับ บทนางเอกในเรื่องของคุณฮานากิที่สุด Confrontation (2017)
Mr. Michima, you're experiencing a desire to kill.คุณมิชิมะ คุณกำลังรู้สึกอยากฆ่าคน Confrontation (2017)
You're the one who must decide.คุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะ Confrontation (2017)
In six months, I would change an unpopular novelist who feared death into a best-selling novelist who desired to commit murder.ภายในครึ่งปี ฉันจะเปลี่ยน นักเขียนไส้แห้งที่กลัวความตาย ให้เป็นนักเขียนนิยายขายดีที่สุด ที่ปรารถนาจะฆ่าคน Confrontation (2017)
When I researched you, I found out your father was on death row.ตอนที่ฉันหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ฉันพบว่าพ่อของคุณกำลังจะถูกประหาร Confrontation (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.แต่ใครก็ตามที่เขียนมัน ไม่ชอบความตายเอามาก ๆ หรือจริง ๆ เขาอาจจะกลัวด้วยซ้ำ Confrontation (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.หน้าที่ของคนสร้างสรรค์ผลงานอย่างเรา ไม่ใช่การทำสิ่งที่เราต้องการ แต่เป็นการทำสิ่งที่ผู้ชมต้องการ Confrontation (2017)
She's been a fan of yours since your debut.เธอติดตามนิยายของคุณ ตั้งแต่ผลงานเปิดตัว Confrontation (2017)
All the details of my father's crime were written in the invitation.รายละเอียดเกี่ยวกับคดีพ่อผมทั้งหมด อยู่ในจดหมายเชิญนั่นด้วย Confrontation (2017)
He's on death row, isn't he?เขาต้องโทษประหารสินะคะ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
de2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
deA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
deA baby deer can stand as soon as it is born.
deA baby has a delicate skin.
deA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
deA bear will not touch a dead body.
deA book descriptive of the wonders of nature.
deA book is lying on the desk.
deAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
deAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
deAbove all, logic requires precise definitions.
deAbove all, scientific terms call for precise definitions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่ง[prep.] (haeng) EN: of   FR: de

CMU English Pronouncing Dictionary
DE    D IY1
DE    D EY1
DE    D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
de    (in) (d @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ
デザート[でざーと, dezato] (n) ของหวาน (desserts)
です[です, desu] ( ) คำเชื่อมอย่างสุภาพ
ですか[ですか,desuga,เดสุก๋า, desuka ,desuga,] คำช่วยแสดงการถาม
デパート[でぱあと, depaato, depaato , depaato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デパート[でぱあと, depato, depaato , depato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デモ隊[でもたい, demotai] (n ) ผู้ชุมนุมประท้วง
電気[でんき, denki, denki , denki] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n ) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n ) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Defekt {m}failure [Add to Longdo]
Deckkraft {f}opacity [Add to Longdo]
den Aufstieg schaffento be promoted [Add to Longdo]
den Auftakt bilden (zu)to be a prelude (to) [Add to Longdo]
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
der böse Blickthe evil eye [Add to Longdo]
der Blues {m} [mus.]the blues [Add to Longdo]
den Bock zum Gärtner machen [übtr.]to set a thief to catch a thief [fig.] [Add to Longdo]
Deckentapete {f}celing paper [Add to Longdo]
Deckfarbe {f}body colour [Add to Longdo]
Deckgestein {n}overburden [Add to Longdo]
Deadlock {m}; Deadlock-Situation {f} [comp.]deadlock [Add to Longdo]
Debakel {n}; Katastrophe {f} | Debakel {pl}; Katastrophen {pl}debacle | debacles [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Debattenführer {m}floor leader [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
[で, de] (n) (1) coming out; emerging; (2) being born into (a certain family); being a native of (a particular place) [Add to Longdo]
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (16 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 De- \De-\
   A prefix from Latin de down, from, away; as in debark,
   decline, decease, deduct, decamp. In words from the French it
   is equivalent to Latin dis- apart, away; or sometimes to de.
   Cf. {Dis-}. It is negative and opposite in derange, deform,
   destroy, etc. It is intensive in deprave, despoil, declare,
   desolate, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DE
   n 1: a Mid-Atlantic state; one of the original 13 colonies [syn:
      {Delaware}, {Diamond State}, {First State}, {DE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DE
     DatenElement (HBCI)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 epi-
 
 1. (önek) üstünde, üstüne, yakınında, -de, önce, evvel, sonra, takiben.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 in
 
 1. (edat.) içinde, içine, dahilinde, de, da
 2. giymiş, süslenmiş, örtülü
 3. (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış
 4. düzenlenmiş
 5. ile meşgul
 6. amacıyle
 7. vasıtasıyla
 8. göre
 9. bakımından
 10. tesirinde
 11. esnasında
 12. (A.B.D.) zamam dolmadan önce
 13. halinde, vaktinde, mevsiminde
 14. üzere, ile, iken. in any case her halde, ne olursa olsun. in a crowd ka-  labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte. in health sıhhatte. in honor of şerefine. in hot water sıcak suda
 15. güçlük içinde, zor durumda. in itself haddi- zatında, bağımsız olarak. in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa. in order that diye, ta ki. in reply to -e cevaben, cevap olarak. in sight görünürde. in so far as -e kadar. in that çünkü, cihetiyle, madem ki. in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan. in three months uç aya kadar, üç ay zarfında. believe in him ona güvenmek. blind in one eye bir gözü kör. seven in number sayıca yedi, yedi adet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 on
 
 1. (edat) üzerinde, üstünde üstüne
 2. yanında
 3. kenarında
 4. tarafında, de
 5. ile
 6. esnasında, zarfında
 7. hakkında
 8. halinde. on the alert tetikte, uyanık. on the contrary aksine, bilakis. on the offensive hücum halinde. on the whole genellikle, her şeyi hesaba katarak. on the track of peşinde, izinde. on Thursday perşembe günü, Let' be on our way. Gidelim. The house is on fire. Ev tutuşmuş. Yangın var. The joke is on you. Bu taş size atıldı. The car stalled on me. Arabanın motoru durdu ve bana zorluk çıkardı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 too
 
 1. fazla, lüzumundan fazla, hadden ziyade
 2. de, dahi, ilâveten, ek olarak, hem de. Too bad! Vah vah! I am too going. Ne yaparsan yap, gideceğim. This has gone too far. Bu mesele sıktı artık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 upon
 
 1. (edat) üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde
 2. -e, -de, ile
 3. vukuunda, hususunda
 4. şartıyle, göre
 5. takdirde. tier upon tier tabaka tabaka, sıra sıra. upon my word vallahi, alimallah
 6. Hay Allah !
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 a
 
 1. bir, herhangi bir (ünsüzle başlayan kelimelerden önce kullanılır
 2. (bak.) an)
 3. her bir, -de, -ne: twice a year senede iki defa, two lira a dozen düzinesine iki lira.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 and
 
 1. (bağlaç.) ve, de, ile And howl (k.dili) Hem de nasıl and so forth ve saire.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 at
 
 1. (edat.) tarafında, -de, -da
 2. -e, -a
 3. üzere, halinde
 4. başına, her birine, beherine
 5. nezdinde
 6. yanında, evinde
 7. ile meşgul
 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde
 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk
 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi
 11. haliyle
 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 de [də]
   the; to the
   the
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ‐de
   ‐th
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 de
   from; of
   from; out of
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 de
   of
   from; of
   from; out of
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 de [də]
   of
   from; of
   from; out of
   at; by; on; upon
   because of; for; for sake of; on account of; owing to; through
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top