Search result for

-dart-

(34 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dart, *dart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dart[N] การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
dart[VI] เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
dart[N] ลูกดอก, See also: หอกซัด, หลาว, Syn. missile, arrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt

English-Thai: Nontri Dictionary
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
dart(vi,vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sick of always looking like darth vaderฉันเซ็งเพราะฉันดูเหมือน darth vader New Haven Can Wait (2008)
Those darts are poison!ลูกดอกอาบยาพิษ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A jade dart that can kill any mortal.ปิ่นหยก สามารถฆ่าผู้เป็นอมตะได้ The Forbidden Kingdom (2008)
Now you can put that in your apartment in New York, and all your liberal friends can use it as a dartboard.นี่นะครับ คุณเอามันไปไว้ ในห้องอพาร์ตเม็นท์ในนิวยอร์คได้เลย สำหรับเพื่อนๆของคุณ ใช้เป็นเป้าปาลูกดอก Frost/Nixon (2008)
I mean, there's part and dart, and all that stuff.ฉันหมายถึง, มันก็มีส่วนนี้ ส่วนนั้นและก็ทั้งหมด Dead Like Me: Life After Death (2009)
Let's play some darts.มาปาเป้ากันเถอะ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I hear you're the bro to talk to to get more of those tasty tranq darts.ฉันได้ยินพี่-น้องของนาย คุยกันว่าจะต้อง เพิ่มลูกดอกยาสลบอีกน่ะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I'm a professor at Dartmouth.ฉันเป็นศาสตราจารย์ที่ ดาร์ธมัส VS. (2009)
Can't you keep your stinking CIA darts out of people?คุณจะเก็บลูกดอก CIA ให้อยู่ห่างๆคนอื่นไม่ได้เหรอ? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
If your first tranquiliser dart doesn't floor this thing, we have no option but to use live rounds.ถ้าที่นายคิดไม่เป็นแบบนั้นล่ะ เราไม่มีตัวเลือก แต่ใชสิ่งมีชีวิตรอบๆได้้ Episode #3.1 (2009)
He came out of his room this morning wearing his Darth Vader helmet and tried to choke me to death with the force, so I'd say, "a little better."เขาสวมหมวกดาร์ธ เวเดอร์ ออกจากห้องเมื่อเช้านี้ แล้วพยายามฆ่าชั้น ด้วยพลัง ฉันว่าก็คงดีขึ้นนิดหน่อย The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
My friend Devyn was a member in Dartmouth.เพื่อนของฉัน เดวิน เป็นสมาชิกอยู่ที ดาร์ทเม้าส์ The Lost Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dartThe deer darted off in alarm.
dartAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
dartHe darted into the hall and up the stairs.
dartHe darted a spear at his enemy.
dartThey dance in circles to communicate a short distance, and shake their bodies and dart back and forth to indicate a longer distance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด[V] dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ลูกดอก[N] dart, Example: นายพรานเป่าลูกดอกที่มียาสลบไปที่สิงโตตัวใหญ่, Count unit: ลูก, Thai definition: ไม้หรือเหล็กมีพู่ข้างท้ายสำหรับเป่ายิงสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกดอก[n.] (lūk døk) EN: dart   FR: flèche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DART    D AA1 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dart    (v) (d aa1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurfpfeil {m}; Dart {m} | Wurfpfeile {pl}; Darts {pl}dart | darts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dart \Dart\, v. i.
   1. To fly or pass swiftly, as a dart.
    [1913 Webster]
 
   2. To start and run with velocity; to shoot rapidly along;
    as, the deer darted from the thicket.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dart \Dart\ (d[aum]rt), n. [OF. dart, of German origin; cf. OHG.
   tart javelin, dart, AS. dara[eth], daro[eth], Sw. dart
   dagger, Icel. darra[eth]r dart.]
   1. A pointed missile weapon, intended to be thrown by the
    hand; a short lance; a javelin; hence, any sharp-pointed
    missile weapon, as an arrow.
    [1913 Webster]
 
       And he [Joab] took three darts in his hand, and
       thrust them through the heart of Absalom. --2 Sa.
                          xviii. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling a dart; anything that pierces or
    wounds like a dart.
    [1913 Webster]
 
       The artful inquiry, whose venomed dart
       Scarce wounds the hearing while it stabs the heart.
                          --Hannan More.
    [1913 Webster]
 
   3. A spear set as a prize in running. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A fish; the dace. See {Dace}.
    [1913 Webster]
 
   {Dart sac} (Zool.), a sac connected with the reproductive
    organs of land snails, which contains a dart, or arrowlike
    structure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dart \Dart\, v. t. [imp. & p. p. {Darted}; p. pr. & vb. n.
   {Darting}.]
   1. To throw with a sudden effort or thrust, as a dart or
    other missile weapon; to hurl or launch.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw suddenly or rapidly; to send forth; to emit; to
    shoot; as, the sun darts forth his beams.
    [1913 Webster]
 
       Or what ill eyes malignant glances dart? --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dart
   n 1: a small narrow pointed missile that is thrown or shot
   2: a tapered tuck made in dressmaking
   3: a sudden quick movement [syn: {flit}, {dart}]
   v 1: move along rapidly and lightly; skim or dart; "The
      hummingbird flitted among the branches" [syn: {flit},
      {flutter}, {fleet}, {dart}]
   2: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
     yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
     {shoot}]
   3: move with sudden speed; "His forefinger darted in all
     directions as he spoke"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DART
     Dynamic Advertising Reporting & Targeting [technology] (WWW,
 Doubleclick)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top