Search result for

-dangerous-

(43 entries)
(0.3715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dangerous, *dangerous*
English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangerous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย, Syn. perilous, unsafe, hazardous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky

English-Thai: Nontri Dictionary
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Watch out! That's dangerous!เดี๋ยว ๆ นี่มันอันตรายนะ Affection (2017)
It's dangerous, and it's stupid.มันอันตราย และมันงี่เง่า CounterPunch (2017)
As if it wasn't difficult enough, this road to the Olympics will be more dangerous than ever.และถ้านั่นยังไม่ยากพอ ตอนนี้หนทางสู่โอลิมปิก จะยิ่งอันตรายขึ้นหลายเท่า CounterPunch (2017)
He took it reasonably well, for a dangerous sociopath.เขารับมือได้อย่างดีทีเดียว ในฐานะคนโรคจิตที่แสนอันตราย Close Encounters (2017)
You sound like my kind of sexy elf. And you sound dangerous, Widow Maker.สวัสดี วิโดว์เมกเกอร์ ฉันกำลังจะถึงกลางเมืองเชล์มสฟอร์ด The Widow Maker (2017)
Because he's an incredibly violent, dangerous man.พอได้แล้ว อย่าเรื่องมากสิ Sexy Rollercoasters (2017)
No, the other Ronnie Farrell who works for Amnesty, you daft prick. Isn't he a bit... dangerous?รู้ไหมว่าตัวเองเป็นอะไร เป็นสวะชั้นต่ำไง Sexy Rollercoasters (2017)
So, what I would like to do is exchange these dangerous uPVC windows for nice, new, safe PVCu ones, free of charge, apart from installation costs.เอาล่ะ สิ่งที่ผมจะทำ คือเปลี่ยนหน้าต่างยูพีวีซี ที่อันตรายนี่ ไปเป็นแบบพีวีซียูที่ใหม่และปลอดภัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Salesmen Are Like Vampires (2017)
- The procedure's far too dangerous, which is why it's now forbidden.เราจึงไม่อนุญาตให้รักษา Stormborn (2017)
- No, too dangerous.- ไม่ อันตรายไป - แต่? Stormborn (2017)
Prophecies are dangerous things.คำทำนายเป็นของอันตราย Stormborn (2017)
- Just saying it's too dangerous- คือแผนเธอมันเสี่ยงเกิน - ทำทั้งสองแผนเลย The Fate of the Furious (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dangerousAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
dangerousA dog is sometimes a dangerous animal.
dangerousA little knowledge is a dangerous thing.
dangerousA little learning is a dangerous thing. [Quote, Pope]
dangerousAs the poet says, a little learning is a dangerous thing.
dangerousBoth of the means are dangerous.
dangerousChildren should keep away from the danger. It's dangerous.
dangerousChildren should keep away from the river. It's dangerous.
dangerousCredit cards are useful but dangerous.
dangerousDangerous driving should be punished.
dangerousDon't let your children go to dangerous places.
dangerousDon't push me very hard. It's dangerous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่นเหม่[V] precarious, See also: dangerous, Syn. ล่อแหลม, Example: เขาอยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่ต่ออันตรายที่จะถูกลอบสังหารหลายครั้งแล้ว, Thai definition: อยู่ที่ใกล้อันตราย
มหาภัย[ADJ] dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
เสี่ยงอันตราย[ADJ] risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพิษเป็นภัย[adj.] (pen phit pen phai) EN: dangerous   

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGEROUS    D EY1 N JH ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangerous    (j) (d ei1 n jh @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlast {f}dangerous waste [Add to Longdo]
Schwerverbrecher {m} | Schwerverbrecher {pl}dangerous criminal | dangerous criminals [Add to Longdo]
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous [Add to Longdo]
gemeingefährlich {adj}dangerous to public safety [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] dangerous [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] dangerous [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] dangerous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dangerous \Dan"ger*ous\, a. [OE., haughty, difficult, dangerous,
   fr. OF. dangereus, F. dangereux. See {Danger}.]
   1. Attended or beset with danger; full of risk; perilous;
    hazardous; unsafe.
    [1913 Webster]
 
       Our troops set forth to-morrow; stay with us;
       The ways are dangerous.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is dangerous to assert a negative. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing danger; ready to do harm or injury.
    [1913 Webster]
 
       If they incline to think you dangerous
       To less than gods.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. In a condition of danger, as from illness; threatened with
    death. [Colloq.] --Forby. Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   4. Hard to suit; difficult to please. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My wages ben full strait, and eke full small;
       My lord to me is hard and dangerous. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Reserved; not affable. [Obs.] "Of his speech dangerous."
    --Chaucer. -- {Dan"ger*ous*ly}, adv. --
    {Dan"ger*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dangerous
   adj 1: involving or causing danger or risk; liable to hurt or
       harm; "a dangerous criminal"; "a dangerous bridge";
       "unemployment reached dangerous proportions" [syn:
       {dangerous}, {unsafe}] [ant: {safe}]
   2: causing fear or anxiety by threatening great harm; "a
     dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness";
     "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of
     events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening
     disease" [syn: {dangerous}, {grave}, {grievous}, {serious},
     {severe}, {life-threatening}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top