Search result for

-da-

(80 entries)
(0.4088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: da, *da*
Possible hiragana form: -だ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
DA[ABBR] บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
DA[ABBR] อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.ทุกวันฉันทำเป็นเล่นโยคะ เพื่อที่จะได้คอยปกป้องนาย Emotions (2017)
You thought my life was in danger?เธอคิดว่าชีวิตฉัน กำลังอยู่ในอันตรายเหรอ Emotions (2017)
The other day he saw me.วันก่อนเขาเห็นฉันนะคะ Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.ฉันเพิ่งเริ่มงานเองค่ะ รุ่นพี่ที่ฝึกงานให้ บ่นฉันทุกวัน Emotions (2017)
My heart danced with joy for the first time in a long time.ฉันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นดีใจ อย่างนี้มานานแล้ว Confrontation (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของ นักเขียนนิยายชื่อดังโอกิเอะ ฮิบิกิ Confrontation (2017)
It was you who unlocked the front door that day.คุณเองสินะ ที่ปลดล็อกประตูบ้านวันนั้น Confrontation (2017)
That was the first day in my life I've ever actually wanted to have sex.นั่นเป็นวันแรกในชีวิต ที่ฉันคิดอยากจะมีเซ็กส์จริง ๆ Ready (2017)
Watch out! That's dangerous!เดี๋ยว ๆ นี่มันอันตรายนะ Affection (2017)
Michi. Let's go on a date, right now.มิตจิ ไปเดตกันเถอะ Affection (2017)
Damn you!โธ่เอ๊ย Affection (2017)
But a few days after my father committed his crime, she left me without saying a word.แต่ไม่กี่วันหลังจากที่ พ่อผมก่อเหตุฆาตกรรม เธอก็หายตัวไปโดยไม่บอกผมสักคำ Affection (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
da3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
da5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
daA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
daAbout how many days will it take to get there?
daAbout two days in an icebox.
daA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
daA car passed by in the dark.
daA cat can see in the dark.
daA cat dashed out of the room.
daAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
daAccording to the Bible, God made the world in six days.
daA cup of coffee cost 200 yen in those days.

CMU English Pronouncing Dictionary
DA    D AA1
DA    D IY1 EY1

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大学[だいがく, daigaku, daigaku , daigaku] (n ) มหาวิทยาลัย
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
大豆[だいず, daizu] (n ) ถั่วเหลือง
大胆[だいたん, daitan] (adj) กล้า
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) เเบคทีเรีย E.coli
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n ) แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
大脳[だいのう, dainou] (n ) ซีรีบลัม - สมองใหญ่ , See also: R. cerebrum

German-Thai: Longdo Dictionary
daด้วยเหตุจาก
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
daที่นั่น (ใช้อ้างถึงสถานที่ที่ถูกกล่าวก่อนหน้านั้น) เช่น In der Nähe gibt es ein gutes Restaurant. Da können wir miteinander reden., See also: dort
daที่นี่ เช่น Ich bin gleich wieder da., See also: hier
da(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| เพราะว่า เช่น Sie braucht eine kleinere Wohnung, da sie allein ist. , See also: S. weil, A. darum, deswegen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
da (prep) Black people or Hip-hop use "da" it's come from "THE" like 50cent's song...In da club..means In the club.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dahlie {f} [bot.]dahlia [Add to Longdo]
das Befriedigendesatisfactoriness [Add to Longdo]
das Beste vom Bestenthe cream of the crop [Add to Longdo]
das große Bibbern habento get a touch of the jitters [Add to Longdo]
Daghestan {n}Daghestan [Add to Longdo]
Damenwahl {f}ladies' turn [Add to Longdo]
Damm {m}causeway [Add to Longdo]
Dahlanderschaltung {f} [electr.]Dahlander pole changing [Add to Longdo]
Dach {n} | Dächer {pl}roof | roofs [Add to Longdo]
Dach {n} | Dächer {pl}housetop | housetops [Add to Longdo]
Dachbalken {m}roof beam [Add to Longdo]
Dachboden {m}; Boden {m}loft [Add to Longdo]
Dachboden {m}garret [Add to Longdo]
Dachdämmung {f}; Dachisolierung {f}roof insulation [Add to Longdo]
Dachdecken {n}tiling of the roof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [Add to Longdo]
[だ, da] (n) dui (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だ, da] FALLEN [Add to Longdo]
[だ, da] FRIEDE, ZUFRIEDENHEIT [Add to Longdo]
[だ, da] FAUL, UNTAETIG [Add to Longdo]
[だ, da] (EIN PFERD) BELADEN, SCHUHWERK, VON MINDERER QUALITAET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Referendum \Ref`er*en"dum\ (r?f`?r*?n"d?m), n.; pl. {-da}
   [Gerundive fr. L. referre. See {Refer}.]
   1. A diplomatic agent's note asking for instructions from his
    government concerning a particular matter or point.
    [1913 Webster]
 
   2. The right to approve or reject by popular vote a meassure
    passed upon by a legislature.
    [1913 Webster]
 
   3. The principle or practice of referring measures passed
    upon by the legislative body to the body of voters, or
    electorate, for approval or rejection, as in the Swiss
    cantons (except Freiburg) and in various local governments
    in the United States, and also in the local option laws,
    etc.; also, the right to so approve or reject laws, or the
    vote by which this is done. Referendum is distinguished
    from the mandate, or instruction of representatives by the
    people, from direct government by the people, in which
    they initiate and make the laws by direct action without
    representation, and from a plebiscite, or popular vote
    taken on any measure proposed by a person or body having
    the initiative but not constituting a representative or
    constituent body.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DA
   n 1: an official prosecutor for a judicial district [syn:
      {district attorney}, {DA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DA
     Data Area (CD-MRW, SA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DA
     Destination [MAC] Address (SNA, Token Ring, ATM, FDDI, ...)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DA
     Digital-to-Analog (D/A), "D/A"
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 da [daː]
   as; here; that; there
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 in
 
 1. (edat.) içinde, içine, dahilinde, de, da
 2. giymiş, süslenmiş, örtülü
 3. (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış
 4. düzenlenmiş
 5. ile meşgul
 6. amacıyle
 7. vasıtasıyla
 8. göre
 9. bakımından
 10. tesirinde
 11. esnasında
 12. (A.B.D.) zamam dolmadan önce
 13. halinde, vaktinde, mevsiminde
 14. üzere, ile, iken. in any case her halde, ne olursa olsun. in a crowd ka-  labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte. in health sıhhatte. in honor of şerefine. in hot water sıcak suda
 15. güçlük içinde, zor durumda. in itself haddi- zatında, bağımsız olarak. in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa. in order that diye, ta ki. in reply to -e cevaben, cevap olarak. in sight görünürde. in so far as -e kadar. in that çünkü, cihetiyle, madem ki. in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan. in three months uç aya kadar, üç ay zarfında. believe in him ona güvenmek. blind in one eye bir gözü kör. seven in number sayıca yedi, yedi adet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 well
 
 1. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice
 2. hakkıyle, Iâyıkıyle
 3. çok, pek
 4. tamamen, hayli, oldukça
 5. iyi, güzel
 6. sıhhatça iyi, sıhhatli
 7. kârlı, elverişli. Well begun is half done iyi başlayan iş yarı yarıya bitmiştir. well on in life yaşı hayli ilerlemiş. well past forty kırkını hayli geçmiş. well up on the list listenin başlarında. all very well uygun, yerinde. as well de, da, dahi, bile. as well as olduğu kadar, ile beraber, -e ilâveten. I wish him well iyiliğini temenni ederim, Allah muvaffakiyetler versin. It is all very well but iyi, hoş ama. well and good kabul, tamam, peki. You may well say that Bunu söylemekte hakllsınız. Well donel Aferin! Bravo! We might as well stop Dursak iyi olur Bıraksak iyi olur.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 where
 
 1. (zam.), (bağlaç) nere, nerede, nereye
 2. da
 3. (zam.) yer
 4. (bağlaç) (olduğu) yer
 5. (bulunduğu) durum. where its at(A.B.D.), (argo) müdavimi olunan yer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 at
 
 1. (edat.) tarafında, -de, -da
 2. -e, -a
 3. üzere, halinde
 4. başına, her birine, beherine
 5. nezdinde
 6. yanında, evinde
 7. ile meşgul
 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde
 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk
 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi
 11. haliyle
 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir.
 
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 da
   then
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 da
    a long time, for a long time, long
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 da
    from here, hence
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top