Search result for

-crew-

(41 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crew, *crew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crew[N] กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน, Syn. gang, work party
crew[N] กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน, See also: กลุ่มเพื่อน, Syn. company, gang, set
crew[VI] เป็นลูกเรือ
crew[N] ลูกเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team

English-Thai: Nontri Dictionary
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have taken over the bodies of the crew.มันเข้ามาควบคุมร่างกายของพวกลูกเรือได้ Dead Space: Downfall (2008)
We're going home. I've raised one of the dig crews.เราจะกลับบ้านกันแล้ว เราจับสัญญาณลูกเรือได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
My dig crew has changed.ลูกเรือเปลี่ยนไป Dead Space: Downfall (2008)
And your crew is being wiped out as we speak.ลูกเรือถูกฆ่าตายลงไปเรื่อยๆ Dead Space: Downfall (2008)
- Who? The crew.ลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
Maybe a third of the crew are with the church.ลูกเรือหนึ่งในสามก็เข้าข้างโบสถ์ ทำไมล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
There's no sign of the shuttle crew.มีสัญญาณชีวิตบนยาน Dead Space: Downfall (2008)
I think the church may have been mistaken. Sir, I just lost telemetry on 10 crew members.เราคิดว่าโบสถ์ทำพลาดแล้วล่ะ ท่านค่ะ สัญญาณหายไปอีกสิบคนค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Our job is the safety of the crew.งานของเราคือความปลอดภัยของลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
We encountered an alien life form, they have taken over the bodies of the crew.เราถูกเอเลี่ยนดโจมตี พวกมันยึดร่างกายของลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
They're illegals. Part of our assembly crew.พวกเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งของคนที่มาทำงานให้เรา Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crewA student with a crew cut was sitting in the front seat.
crewThe pilots were among the 79 survivors consisting of passengers and crew.
crewBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
crewMark was a work horse on his construction crew.
crewBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
crewThe entire crew was afflicted with food poisoning.
crewTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
crewThe entire crew takes pride in its work.
crewSome of the crew were drowned.
crewThe ship sank with all her crew on board.
crewThe Oxford crew appeared secure of victory.
crewThe whole crew was saved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเรือ[N] crew, See also: staff, Example: ผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ลูกเรือที่ขึ้นฝั่งไปติดต่อกับเพื่อนที่สิงคโปร์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประจำอยู่ในเรือ ยกเว้นหัวหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
CREW    K R UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crew    (v) (k r uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mannschaft {f}; Besatzung {f}; Crew {f} | Mannschaften {pl}; Besatzungen {pl}; Crews {pl}crew | crews [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全体人员[quán tǐ rén yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] crew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]),
   imp. of {Crow}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]), n. (Zool.)
   The Manx shearwater.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]), n. [From older accrue accession,
   reenforcement, hence, company, crew; the first syllable being
   misunderstood as the indefinite article. See {Accrue},
   {Crescent}.]
   1. A company of people associated together; an assemblage; a
    throng.
    [1913 Webster]
 
       There a noble crew
       Of lords and ladies stood on every side. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Faithful to whom? to thy rebellious crew? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The company of seamen who man a ship, vessel, or at; the
    company belonging to a vessel or a boat.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word crew, in law, is ordinarily used as equivalent
      to ship's company, including master and other officers.
      When the master and other officers are excluded, the
      context always shows it. --Story. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. In an extended sense, any small body of men associated for
    a purpose; a gang; as (Naut.), the carpenter's crew; the
    boatswain's crew.
 
   Syn: Company; band; gang; horde; mob; herd; throng; party.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crow \Crow\ (kr[=o]), v. i. [imp. {Crew} (kr[udd]) or {Crowed}
   (kr[=o]d); p. p. {Crowed} ({Crown} (kr[=o]n), Obs.); p. pr. &
   vb. n. {Crowing}.] [AS. cr[=a]wan; akin to D. kraijen, G.
   kr[aum]hen, cf. Lith. groti to croak. [root]24. Cf. {Crake}.]
   1. To make the shrill sound characteristic of a cock, either
    in joy, gayety, or defiance. "The cock had crown."
    --Bayron.
    [1913 Webster]
 
       The morning cock crew loud.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To shout in exultation or defiance; to brag.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a sound expressive of joy or pleasure.
    [1913 Webster]
 
       The sweetest little maid,
       That ever crowed for kisses.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To crow over}, to exult over a vanquished antagonist.
    [1913 Webster]
 
       Sennacherib crowing over poor Jerusalem. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crew
   n 1: the men and women who man a vehicle (ship, aircraft, etc.)
   2: an organized group of workmen [syn: {gang}, {crew}, {work
     party}]
   3: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   4: the team of men manning a racing shell
   v 1: serve as a crew member on

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Crew [kruː] (n) , s.(f )
   crew
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top