Search result for

-covert-

(22 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: covert, *covert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covert[ADJ] ซึ่งซ่อนเร้น, See also: ที่เป็นความลับ, Syn. secret, clandestine
covert[N] ที่กำบัง, See also: ที่หลบซ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid

English-Thai: Nontri Dictionary
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What you're asking for requires involving additional people, which, given the covert nature of this operation, I cannot do.สิ่งที่คุณกำลังขอคือคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มอีก สิ่งที่ขอมาในงานนี้/N ฉันให้ไม่ไหว Breaking and Entering (2008)
The access code to the covert entrance is still both your daughters' birthdays.รหัสเข้าประตูลับ ยังคงเป็นวันเกิดลูกสาวท่าน Greatness Achieved (2008)
This was supposed to be a covert operation.ผมคิดว่านี่ควรจะเป็นปฏิบัติการลับนะ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
She needs this to be a covert operation.ท่านต้องการให้ปฏิบัติการนี้เป็นความลับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
As a covert operation.ให้เป็นภารกิจลับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
If someone out there is working for Dubaku, shouldn't we be doing this more covertly?ถ้าใครบางคนนอกห้องทำงานให้ดูบากู เราน่าจะให้มันมิชิดกว่านี้นะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Larry's using her for some kind of covert operation with Jack Bauer.แลรี่ ให้เธอทำภารกิจลับบางอย่าง พร้อมกับแจ็ค บาวเออร์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Ryan was determined to resurrect a covert organization of traitor V's.ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคอนคอร์เดีย คุณอยากจะเป็น V (2009)
He's been missing for over a year, although he was presumed to be on a covert domestic assignment.เค้าได้หายไปนานกว่าปีแล้ว และเค้าถูกคาดว่าไปทำภารกิจลับ Chuck Versus the Suburbs (2009)
There's no record of you in covert ops.ไม่มีประวัติของคุณในการปกปิด Cowboys and Indians (2009)
Soon Ahmad and his men will be on their way back to Khalid's Afghani hideout, and we can begin our covert surveillance in earnest.เร็วๆนี้ อัลมาด และคนของเขา จะเดินทางกลับ ไปยังที่ซ่อนของคาล์ลิค เราสามารถแอบเข้าไป โดยผ่านการตรวจตราอย่างเข้มงวดได้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Orders were to stay covert so the locals wouldn't see me.คำสั่งบอกให้ปกปิดตัว ดังนั้นไม่มีใครเห็นตัวหนู Playing Cards with Coyote (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
COVERT    K OW1 V ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covert    (n) (k uh1 v @ t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covert \Cov"ert\, n. [OF. See {Covert}, a.]
   1. A place that covers and protects; a shelter; a defense.
    [1913 Webster]
 
       A tabernacle . . . for a covert from storm. --Is.
                          iv. 6.
    [1913 Webster]
 
       The highwayman has darted from his covered by the
       wayside.               --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. couverte.] (Zool.) One of the special feathers
    covering the bases of the quills of the wings and tail of
    a bird. See Illust. of {Bird}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covert \Cov"ert\ (k?v"?rt), a. [OF. covert, F. couvert, p. p. of
   couvrir. See {Cover}, v. t.]
   1. Covered over; private; hid; secret; disguised.
    [1913 Webster]
 
       How covert matters may be best disclosed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whether of open war or covert guile. --Milton
    [1913 Webster]
 
   2. Sheltered; not open or exposed; retired; protected; as, a
    covert nook. -- Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Of either side the green, to plant a covert alley.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Under cover, authority or protection; as, a feme
    covert, a married woman who is considered as being under
    the protection and control of her husband.
    [1913 Webster]
 
   {Covert way}, (Fort.) See {Covered way}, under {Covered}.
 
   Syn: Hidden; secret; private; covered; disguised; insidious;
     concealed. See {Hidden}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covert
   adj 1: secret or hidden; not openly practiced or engaged in or
       shown or avowed; "covert actions by the CIA"; "covert
       funding for the rebels" [ant: {open}, {overt}]
   2: (of a wife) being under the protection of her husband; "a
     woman covert"
   n 1: a flock of coots
   2: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
     screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness";
     "the brush provided a covert for game"; "the simplest
     concealment is to match perfectly the color of the
     background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top