Search result for

-counsel-

(33 entries)
(0.6308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: counsel, *counsel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counsel[N] ข้อเสนอแนะ, Syn. advice
counsel[N] ทนายความ, Syn. lawyer, attorney
counsel[N] ที่ปรึกษา, Syn. guidance, advice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti

English-Thai: Nontri Dictionary
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counselทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He attends this grief counseling thing twice a weekเขากังวลเรื่องน่าเศร้านี้ 2 ครั้งใน 1สัปดาห์ Not Cancer (2008)
I'm in the same grief counseling group.ฉันก็เหมือนกัน กลุ่มซึมเศร้ากังวล Not Cancer (2008)
In the grief counseling or in the other-ในความโศกเศร้าหรือเรื่องอื่น Not Cancer (2008)
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5 Dying Changes Everything (2008)
Welcome to couples counseling.ขอต้อนรับสู่ที่ปรึกษาชีวิตคู่ Dying Changes Everything (2008)
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า To Kill the King (2008)
I'm Julie Ingram. I'm one of the counselors here.ฉันจูลี่ อินแกรม เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่ The Lazarus Project (2008)
So your concern has just cause but keep your counsel for now.เจ้าจะต้องจับตาดูไว้ The Other Boleyn Girl (2008)
- Could you identify him for us, please? - You win, counselor.ช่วยชี้ตัวเขาให้เราได้ไหม คุณทนาย คุณชนะ The Dark Knight (2008)
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ The Dark Knight (2008)
- I figured, counselor. - Mr. Dent, sir...ผมคิดว่า \ คุณเด้นท์ ครับ The Dark Knight (2008)
counsel!CounseI! Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counselHe makes himself accessible to all who seek his counsel.
counselI counseled her to wait a little longer.
counselIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
counsel"I'm going to see your father today, about career counselling." "You don't need to bother with that."
counselRecently numerous groups have offered counsel.
counselTake counsel with a man who is wise and of a good conscience.
counselThe lawyer counseled the team on the contents of the contract.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอแนะ[N] suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNSEL    K AW1 N S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counsel    (v) (k au1 n s l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage {f}; Anklagevertretung {f}; Vertreter {m} der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counsel \Coun"sel\ (koun"s[e^]l), n. [OE. conseil, F. conseil,
   fr. L. consilium, fr. the root of consulere to consult, of
   uncertain origin. Cf. {Consult}, {Consul}.]
   1. Interchange of opinions; mutual advising; consultation.
    [1913 Webster]
 
       All the chief priest and elders of the people took
       counsel against Jesus, to put him to death. --Matt.
                          xxvii. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination of consequences; exercise of deliberate
    judgment; prudence.
    [1913 Webster]
 
       They all confess, therefore, in the working of that
       first cause, that counsel is used.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Result of consultation; advice; instruction.
    [1913 Webster]
 
       I like thy counsel; well hast thou advised. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It was ill counsel had misled the girl. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Deliberate purpose; design; intent; scheme; plan.
    [1913 Webster]
 
       The counsel of the Lord standeth forever. --Ps.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       The counsels of the wicked are deceit. --Prov. xii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   5. A secret opinion or purpose; a private matter.
    [1913 Webster]
 
       Thilke lord . . . to whom no counsel may be hid.
                          --Gower.
    [1913 Webster]
 
   6. One who gives advice, especially in legal matters; one
    professionally engaged in the trial or management of a
    cause in court; also, collectively, the legal advocates
    united in the management of a case; as, the defendant has
    able counsel.
    [1913 Webster]
 
       The King found his counsel as refractory as his
       judges.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: In some courts a distinction is observed between the
      attorney and the counsel in a cause, the former being
      employed in the management of the more mechanical parts
      of the suit, the latter in attending to the pleadings,
      managing the cause at the trial, and in applying the
      law to the exigencies of the case during the whole
      progress of the suit. In other courts the same person
      can exercise the powers of each. See {Attorney}.
      --Kent.
      [1913 Webster]
 
   {In counsel}, in secret. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To keep counsel}, or
 
   {To keep one's own counsel}, to keep one's thoughts,
    purposes, etc., undisclosed.
    [1913 Webster]
 
       The players can not keep counsel: they 'll tell all.
                          --Shak.
 
   Syn: Advice; consideration; consultation; purpose; scheme;
     opinion.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counsel \Coun"sel\, v. t. [imp. & p. p. {Counseled} (-s[e^]ld)
   or {Counselled}; p. pr. & vb. n. {Counseling} or
   {Counselling}.] [OE. conseilen, counseilen, F. conseiller,
   fr. L. consiliari, fr. consilium counsel.]
   1. To give advice to; to advice, admonish, or instruct, as a
    person.
    [1913 Webster]
 
       Good sir, I do in friendship counsel you
       To leave this place.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To advise or recommend, as an act or course.
    [1913 Webster]
 
       They who counsel war.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thus Belial, with words clothed in reason's garb,
       Counseled ignoble ease and peaceful sloth. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counsel
   n 1: a lawyer who pleads cases in court [syn: {advocate},
      {counsel}, {counselor}, {counsellor}, {counselor-at-law},
      {pleader}]
   2: something that provides direction or advice as to a decision
     or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
     {counseling}, {counselling}, {direction}]
   v 1: give advice to; "The teacher counsels troubled students";
      "The lawyer counselled me when I was accused of tax fraud"
      [syn: {rede}, {advise}, {counsel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top