Search result for

-consumer-

(50 entries)
(0.0776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consumer, *consumer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumer[N] ผู้บริโภค, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ

English-Thai: Nontri Dictionary
consumer(n) ผู้บริโภค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumerผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
consumerผู้บริโภค, สิ่งมีชีวิตจำพวกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินพืชหรือเนื้อสัตว์ที่มีพลังงานอยู่แล้วเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, try Consumer Affairs. Down the hall - room 111.32-17-25 Big (1988)
"Department of Consumer Affairs"?ให้เขาไปเถอะ Big (1988)
Teens are insatiable consumers. They spend hard cash. Take a memo.วัยรุ่นจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด พวกเขาจะใช้เงินกันหนักมาก โน้ตไว้นะ Mannequin: On the Move (1991)
What are we, then? I dunno. Consumers.อะไร? Fight Club (1999)
Right. We're consumers.สิ่งที่คุณเคยเป็นเจ้าของน่ะ ท้ายสุดมันจะเป็นนายคุณแทน Fight Club (1999)
- of their meaningless- Meaningless, consumer-driven lives.ไร้ความหมาย ไร้ความหมาย ถูกสังคมเอาเปรียบในการเป็นผู้บริโภค 10 Things I Hate About You (1999)
Negative consumer reaction.การตอบรับจากลูกค้าเป็นลบ Bicentennial Man (1999)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Bad potentially for the consumerไม่ดีต่อผู้บริโภค The Corporation (2003)
And of course as a consumer my belief is why should I take any risk?แน่นอน ในฐานะผู้บริโภค ทำไมผมถึงต้องเสี่ยงด้วยล่ะ? The Corporation (2003)
You can manipulate consumers into wanting and therefore buying your products.คุณสามารถปั้นแต่งให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ และซื้อสินค้าของคุณ The Corporation (2003)
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumerAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
consumerIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
consumerIn general, consumers prefer quantity to quality.
consumerIt is the drop in the rice pricing (blamed on consumers' loss of interest in rice and the freeing up of the international market) that is the cause.
consumerIt's a work that's a consumer society treatise on the class problem.
consumerIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
consumerJapan consumers a lot of paper.
consumerJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
consumerLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
consumerMany consumers rose up against the consumption tax.
consumerOne in four consumers thinks that prices will continue to rise in the future.
consumerRising costs are fueling anxieties among consumers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โภคิน[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้บริโภค[N] consumer, See also: customer, buyer, purchaser, shopper, Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้, Ant. ผู้ผลิต, Example: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง, Count unit: คน, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMER    K AH0 N S UW1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumer    (n) (k @1 n s y uu1 m @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society [Add to Longdo]
Konsumgesellschaft {f}consumer society [Add to Longdo]
Konsumgüter {pl}consumer goods [Add to Longdo]
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business [Add to Longdo]
Verbraucherpreis {m}consumer price [Add to Longdo]
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index [Add to Longdo]
Verbraucherschutz {m}consumer protection [Add to Longdo]
Verbrauchermarkt {m}consumer market [Add to Longdo]
Verbrauchsgüter {pl}consumer goods; expendable goods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消费器件[xiāo fèi qì jiàn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] consumer [Add to Longdo]
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消費側非同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
コンシューマー[こんしゅーまー, konshu-ma-] Consumer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consumer \Con*sum"er\ (k[o^]n*s[=u]m"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, consumes; as, the consumer of
    food.
    [1913 Webster]
 
   2. (Econ.) the person or organization that uses some item of
    commerce or service in its own acitities, as opposed to
    reselling the item or including it as part of another item
    for resale; -- called also the {end user}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consumer
   n 1: a person who uses goods or services

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 consumer [kõsyme]
   consume; use up
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top