Search result for

-consideration-

(48 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consideration, *consideration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consideration[N] การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
consideration[N] ความคิดเห็นใจผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking

English-Thai: Nontri Dictionary
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ดู causa] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consideration (n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา Bombad Jedi (2008)
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก Beethoven Virus (2008)
If you truly want to show consideration for me, you will allow me to go back to Jolbon Fortress.หากท่านต้องการแสดงความเห็นใจต่อข้าจริงๆละก็ ท่านต้องพาข้าไปที่ป้อมโชบล The Kingdom of the Winds (2008)
President Oh, you must give a careful consideration of your choice for successor.ประธานโอ, คุณต้องระมัดระวังในการ พิจารณาเลือกผู้สืบทอดของคุณ Episode #1.5 (2008)
Actually, if you take all things into consideration... I do.แต่ถ้าคุณลองไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ผมสมควร Boxed In (2008)
I've listened to the Testimony ...and taking in to special consideration agent O'Conner'sศาลฟังการไต่สวน รวมทั้งการพิจารณาเป็นพิเศษ Fast & Furious (2009)
We will give your application on the consideration of merits.เดี๋ยวผมจะให้คุณศึกษาคู่มือในการทำสิ่งที่ถูกต้องNไปอ่านนะ Gamer (2009)
You should have a little consideration!คุณต้องรู้จักคิดซักหน่อยนะ! Dead Like Me: Life After Death (2009)
He was at least not afraid to God in his considerations, to take.เพราะเขากล้าที่จะนำเอาพระเจ้าลงมาไว้ในสูตร Drag Me to Hell (2009)
Grey has been forced to withdraw his name... From consideration.คุณเกรย์ถูกกดดันให้ถอนชื่อเขาจากการพิจารณา London. Of Course (2009)
Your sense of responsibility and consideration.ความรู้สึกรับผิดชอบของลูก และ การเห็นใจผู้อื่น Seder Anything (2009)
After much consideration, we have decided to stay in communication with Earth.หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เราตัดสินใจที่คงการติดต่อกับโลกไว้ Earth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerationAfter much consideration we accepted his offer.
considerationAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
considerationAll things taken into consideration, her life is a happy one.
considerationAll things taken into consideration, my father's life was a happy one.
considerationAll thing taken into consideration, my father's life was a happy one.
considerationAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
considerationAn option is now under consideration.
considerationBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
considerationBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
considerationDon't lump all these issues together. You need to give every single one careful consideration.
considerationFor your consideration.
considerationHis theory deserves consideration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิมังสา[N] consideration, See also: scrutiny, Syn. ความไตร่ตรอง, ความพิจารณา, ความตรึกตรอง
อาโลกนะ[N] consideration, See also: reflection, contemplation, Thai definition: การตรึกตรอง
การรำพึง[N] consideration, See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, Example: เขาขลุกอยู่แต่กับการรำพึงถึงความรักที่ผ่านไปแล้ว
วิจารณญาน[N] consideration, See also: thoughtfulness, attentiveness, Example: หนังเรื่องนี้ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการชมด้วย, Thai definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERATION    K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consideration    (n) (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest [Add to Longdo]
Bezahlung {f}; Entgelt {n} | gegen Entgeltconsideration | for a consideration [Add to Longdo]
Erwägungen {f} | Erwägungen {pl} | etw. in Erwägung ziehenconsideration | considerations | to take into consideration; to give sth. one's consideration [Add to Longdo]
Gegenleistung {f} | Fehlen {n} der Gegenleistungconsideration | absence of consideration [Add to Longdo]
Rücksichtnahme {f}; Rücksicht {f} (auf) | auf jdn. Rücksicht nehmenconsideration (for) | to show consideration for sb. [Add to Longdo]
Überlegung {f}; Nachdenken {n}; Betrachtung {f} | nach reiflicher Überlegung; nach reiflichem Nachdenkenconsideration | after careful consideration [Add to Longdo]
Umstand {m}; Faktor {m} | ein wichtiger Faktorconsideration | an important consideration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consideration \Con*sid`er*a"tion\
   (k[o^]n*s[i^]d`[~e]r*[=a]"sh[u^]n), n. [L. consideratio: cf.
   F. consid['e]ration.]
   1. The act or process of considering; continuous careful
    thought; examination; contemplation; deliberation;
    attention.
    [1913 Webster]
 
       Let us think with consideration.   --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Consideration, like an angel, came.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Attentive respect; appreciative regard; -- used especially
    in diplomatic or stately correspondence.
    [1913 Webster]
 
       The undersigned has the honor to repeat to Mr.
       Hulseman the assurance of his high consideration.
                          --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
       The consideration with which he was treated.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. Thoughtful or sympathetic regard or notice.
    [1913 Webster]
 
       Consideration for the poor is a doctrine of the
       church.                --Newman.
    [1913 Webster]
 
   4. Claim to notice or regard; some degree of importance or
    consequence.
    [1913 Webster]
 
       Lucan is the only author of consideration among the
       Latin poets who was not explained for . . . the
       Dauphin.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. The result of delibration, or of attention and
    examonation; matured opinion; a reflection; as,
    considerations on the choice of a profession.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is, or should be, taken into account as a
    ground of opinion or action; motive; reason.
    [1913 Webster]
 
       He was obliged, antecedent to all other
       considerations, to search an asylum. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Some considerations which are necessary to the
       forming of a correct judgment.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) The cause which moves a contracting party to enter
    into an agreement; the material cause of a contract; the
    price of a stripulation; compensation; equivalent.
    --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: Consideration is what is done, or promised to be done,
      in exchange for a promise, and "as a mere advantage to
      the promisor without detriment to the promisee would
      not avail, the proper test is detriment to the
      promisee." --Wharton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consideration
   n 1: the process of giving careful thought to something
   2: information that should be kept in mind when making a
     decision; "another consideration is the time it would take"
     [syn: {circumstance}, {condition}, {consideration}]
   3: a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of
     the traffic problem took more than an hour"
   4: kind and considerate regard for others; "he showed no
     consideration for her feelings" [syn: {consideration},
     {considerateness}, {thoughtfulness}] [ant:
     {inconsiderateness}, {inconsideration}, {thoughtlessness}]
   5: a fee charged in advance to retain the services of someone
     [syn: {retainer}, {consideration}]
   6: a considerate and thoughtful act [syn: {consideration},
     {thoughtfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top