Search result for

-concentration-

(37 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: concentration, *concentration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concentration[N] การมุ่งไปยังศูนย์กลาง
concentration[N] การให้ความสนใจ, Syn. attention, attentiveness
concentration[N] สารที่มีความเข้มข้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering

English-Thai: Nontri Dictionary
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concentration๑. ความเข้มข้น๒. (จิตเวช.) สมาธิ, เพ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentrationการรวมอำนาจวินิจฉัยสั่งการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentration๑. การทำให้เข้มข้น๒. ความเข้มข้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrationสมาธิ,การรวมการกระทำ [การแพทย์]
Concentrationความเข้มข้น,กระจุกตัว [การแพทย์]
concentrationความเข้มข้น, ปริมาณของสารที่มีอยู่ในสารอื่นจำนวนหนึ่ง  เช่น ความเข้มข้นของสารละลาย คือปริมาณของสารที่เป็นตัวละลาย ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายหรือสารละลายปริมาณหนึ่ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Concentration for the race... Concentration that's what you need. You gotta get your rest.ตั้งสติกับการแข่ง ตั้งสติ นั่นคือสิ่งที่นายต้องมี นายต้องพักบ้าง Death Race (2008)
How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพาฟาร์มสัตว์แบบเก่าๆ Home (2009)
The concentration of carbon dioxide hasn't been so high for several hundred thousand years.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน ในรอบหลายแสนปี Home (2009)
We're also picking it up in the surrounding environments at much lower concentrations.เรายังได้เก็บอากาศบริเวณรอบๆ พบปริมาณน้อยมาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Actually, more like a concentration camp.ความจริงแล้วมันเหมือนค่ายกักกันมากกว่า District 9 (2009)
Mr. Purcell, at what concentration level did you fear for the safety of your daughter?คุณเพอร์ซล,ปริมาณแค่ไหนที่คุณคิดว่า มันจะปลอดภัยกับลูกสาวคุณ? I Knew You Were a Pig (2009)
Greatest concentration of chips... is clustered here.จุดที่พบชิปหนาแน่น เยอะสุด ตรงนี้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Check out the concentration of the chips...ดูจุดที่พวกมันมีกันหนาแน่นสิ Ben 10: Alien Swarm (2009)
If this sand is high enough in calcite concentration,ถ้าทรายนี้มีความเข้มข้นของแคลไซด์สูงพอ Air: Part 3 (2009)
Or concentration.หรือเข้มข้นเท่าไหร่ Time (2009)
I read concentrations of ammonia and several other toxic chemicals.ฉันอ่านพบความเข้มข้นของแอมโมเนีย และสารพิษอีกนิดหน่อย Water (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concentrationEven a small sound from the TV interferes with my concentration.
concentrationI immediately lost my concentration.
concentrationIt's the sort of work that calls for a high level of concentration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาธิ[N] concentration, See also: meditation, contemplation, Example: ในที่สุดเขาก็พยายามรวบรวมสมาธิและความกล้าหาญให้อยู่กับร่องกับรอย, Thai definition: ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การตั้งสติ[N] concentration, See also: composure, Thai definition: การควบคุมความรู้สึก, การควบคุมอารมณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCENTRATION    K AA2 N S AH0 N T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concentration    (n) (k o2 n s @ n t r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzentration {f} | Konzentrationen {pl}concentration | concentrations [Add to Longdo]
Konzentrationslager {n}concentration camp [Add to Longdo]
Schadgasgehalt {m}concentration of corrosive gas [Add to Longdo]
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concentration \Con`cen*tra"tion\, n. [Cf. F. concentration.]
   1. The act or process of concentrating; the process of
    becoming concentrated, or the state of being concentrated;
    concentration.
    [1913 Webster]
 
       Concentration of the lunar beams.   --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       Intense concetration of thought.   --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or process of reducing the volume of a liquid, as
    by evaporation.
    [1913 Webster]
 
       The acid acquires a higher degree of concentration.
                          --Knight.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) The act or process of removing the dress of ore
    and of reducing the valuable part to smaller compass, as
    by currents of air or water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dephlegmation \De`phleg*ma"tion\, n. [Cf. F. d['e]flegmation.]
   (Chem.)
   The operation of separating water from spirits and acids, by
   evaporation or repeated distillation; -- called also
   {concentration}, especially when acids are the subject of it.
   [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concentration
   n 1: the strength of a solution; number of molecules of a
      substance in a given volume
   2: the spatial property of being crowded together [syn:
     {concentration}, {density}, {denseness}, {tightness},
     {compactness}] [ant: {dispersion}, {distribution}]
   3: strengthening the concentration (as of a solute in a mixture)
     by removing diluting material [ant: {dilution}]
   4: increase in density
   5: complete attention; intense mental effort [syn:
     {concentration}, {engrossment}, {absorption}, {immersion}]
   6: bringing together military forces
   7: great and constant diligence and attention [syn: {assiduity},
     {assiduousness}, {concentration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top