Search result for

-coax-

(25 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coax, *coax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coax[VI] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. blandish, urge
coax[VT] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coax(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม, See also: coaxingly adv. ดูcoax

English-Thai: Nontri Dictionary
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you have to coax them like a mother pacifying her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ Beethoven Virus (2008)
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา Beethoven Virus (2008)
They are testing us to see if we manufactured Dr. Manhattan's disappearance to coax a move out of them.พวกเขากำลังหยั่งเชิง... ...เพื่อจะดูว่าการที่ ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป เป็นแผนการอะไรของเรารึเปล่า... ...ที่จะล่อหลอกให้เค้าเคลื่อนไหว Watchmen (2009)
I managed to coax him to our fair city,ข้าได้จัดการเกลี้ยกล่อมเขา มาที่เมืองของเรา Shadow Games (2010)
Maybe the only way to coax him out.คงเป็นทางเดียวที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาออกได้ Unearthed (2010)
Her younger brother vehemently denied knowing, but after I gently coaxed her sister-in-law, she squealed.น้องชายขอเธอ พยายามที่จะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่รู้ แต่หลังจากนั้นฉันก็พยายามไปเกลี้ยกล่อม น้องสะใภ้ของเธอจนยอมบอกความจริงมาได้ Oh! My Lady (2010)
Isn't this the point where the world-weary barkeep absentmindedly wipes down the bar and coaxes the woes out of the troubled patron?นี่ไม่ใช่วิธีที่บาเทนเดอร์เบื่อโลก เช็ดผ้าทำความสะอาดบาร์ ใช้ปลอบใจลูกค้าประจำที่กำลังมีปัญหาหรอกใช่ไหม The Toast Derivation (2011)
I forgot to tell you, Paul brought his violin, and with a little coaxing, he fiddle with the old horsehairs.ฉันลืมบอกไป ว่าพอลเอาไวโอลินมาด้วย เพื่อความเพราะ เขาสีด้วยขนม้าสมัยเก่าเลยล่ะ Thanksgiving (2011)
Let's Coax Ha Na's mother well. If we can be sure of the sales...เราชวนแม่ของฮานาอย่างดีกันเถอะ ถ้าพวกเราสามารถแน่ใจเรื่องยอดขาย... Ojakgyo Brothers (2011)
Well, I believe I just coaxed a laugh out of you, Pa.ผมเรียกเสียงหัวเราะจากพ่อได้ Episode #1.3 (2012)
Any notion what it takes to coax a newborn spirit into accepting someone else?ที่ต้องทำเด็กให้ยอมรับ คนอื่นในร่างตัวเอง? All Out of Blood (2012)
Asian Persuasion, this account is only supposed to be for emergencies, and you cannot use your powers of manipulation to coax me into getting back with my ex, so stop trying.เอเชี่ยน เพอร์ซูเอชั่น เบอร์นี้เอาไว้ติดต่อ เวลามีเหตุด่วนเท่านั้น และเธอไม่สามารถใช้พลัง ควบคุมจิตใจของเธอ Dynamic Duets (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coaxShe coaxed the letter out of her brother.
coaxShe coaxed a smile from the baby.
coaxShe coaxed and wheedled her unwilling child into going to the dentist with her
coaxHe coaxed extra money from his mother.

CMU English Pronouncing Dictionary
COAX    K OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coax    (v) (k ou1 k s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coax \Coax\ (k[=o]ks; 110), v. t. [imp. & p. p. {Coaxed}; p. pr.
   & vb. n. {Coaxing}.] [Cf. OE. cokes fool, a person easily
   imposed upon, W. coeg empty, foolish; F. coquin knave,
   rogue.]
   To persuade by gentle, insinuating courtesy, flattering, or
   fondling; to wheedle; to soothe.
 
   Syn: To wheedle; cajole; flatter; persuade; entice.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coax \Coax\, n.
   A simpleton; a dupe. [Obs.] --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coax
   n 1: a transmission line for high-frequency signals [syn:
      {coaxial cable}, {coax}, {coax cable}]
   v 1: influence or urge by gentle urging, caressing, or
      flattering; "He palavered her into going along" [syn:
      {wheedle}, {cajole}, {palaver}, {blarney}, {coax}, {sweet-
      talk}, {inveigle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top