Search result for

-chronic-

(33 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chronic, *chronic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronic[ADJ] ที่ติดเป็นนิสัย, See also: ติด, ทำเป็นประจำ, Syn. habitual
chronic[ADJ] เรื้อรัง, See also: ติดต่อกันเป็นเวลานาน, Syn. continuing, lasting, persisting
chronic[SL] อย่างสุดๆ, See also: อย่างมาก, อย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronic(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic

English-Thai: Nontri Dictionary
chronic(adj) เป็นมานาน,เรื้อรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronicเรื้อรัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chronic (adj) chronic adj. lingering, lasting (as of an illness); constant Wikipedia English - The Free Encyclopedia Browse Chronic Chronic may refer to: Chronic (medicine), a persistent and lasting disease or medical condition, or one that has developed slowly A specific strain of cannabis Cannabis (drug) The Chronic, a 1992 album by Dr. Dre 2001 (album), a 1999 album by Dr. Dre originally to be called The Chronic 2001 A reference to Lazy Sunday Slang for bad, extremely unpleasant See more at Wikipedia.org... This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License Dictionary of Medicine (Shahram) Browse Chronic This is an important term in medicine. It comes from the Greek chronos meaning time (as in chronometer). It means lasting a long time. A chronic condition is one lasting 3 months or more, by the definition of the U.S. National Center for Health Statistics. In ancient Greece, the "father of medicine" Hippocrates distinguished diseases that were acute (abrupt, sharp and brief) from those that were chronic. This is still a very useful distinction. Subacute has been coined to designate the mid-ground between acute and chronic. NCI Dictionary of Cancer Terms Browse chronic [KRAHN-ik] A disease or condition that persists or progresses over a long period of time. A Service of the National Cancer Institute. Concise Oxford English Dictionary Browse chronic ■ adjective (of an illness) persisting for a long time or constantly recurring. ▶(of a problem) long-lasting. ▶having a bad habit: a chronic liar. Brit. informal of a very poor quality. chronically adverb chronicity noun ME: from Fr. chronique, via L. from Gk khronikos 'of time', from khronos 'time'. © Oxford University Press, 2004

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our job is to find out what's killing patients, not treat them for chronic idiocy.งานของเราคือค้นหาว่า อะไรจะฆ่าคนไข้ ไม่ใช่ใช้เวลารักษายาวนานแบบโง่ๆ Emancipation (2008)
Sounds like chronic lung infection.ฟังเหมือนปอดติดเชื้อเรื้อรัง Last Resort (2008)
I have read of such things in the ancient chronicles.ข้าจำได้ว่าเคยอ่านเจอในบันทึกโบราณ Excalibur (2008)
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน Excalibur (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
You guys wanna buy some chronic?อยากซื้อกัญชาเกรดเอมั้ย Pineapple Express (2008)
Previously on Terminator sarah chronicles... we're developing a human-interactive a.i.ความเดิมตอนที่แล้ว... . เราพัฒนา การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ The Good Wound (2009)
the sarah connor chronicles... where's the metal?ความเดิมตอนที่แล้ว... . โลหะนั่นอยู่ไหน? Desert Cantos (2009)
The doctors think it's related to my chronic fatigue,หมอคิดว่ามันเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าเรื้อรังของฉัน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
The Sarah Connor Chronicles... You are stuck in a can under the oceanคุณอยู่ในเรือใต้ทะเล Today Is the Day: Part 2 (2009)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chronicles...ความเดิมตอนที่แล้ว To the Lighthouse (2009)
I don't even know who the chronic lady is.- ผมยังไม่รู้เลยว่า โครนิค เลดี้ คือใคร Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chronicChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
chronicI have a chronic pain here.
chronicI have chronic dermatitis.
chronicI'm suffering from chronic constipation.
chronicMy conjunctivitis is chronic.
chronicShe suffers from a chronic malady.
chronicThere is a chronic oversupply of rice in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื้อรัง[ADJ] chronic, See also: persistents lingering, prolonged, recurrent, Syn. ยืดเยื้อ, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่เป็นไปอยู่นาน
เรื้อรัง[ADJ] chronic, Syn. นานหาย, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่ไม่หายจากอาการ (ของโรค) เป็นเวลานาน

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONIC    K R AA1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronic    (j) (k r o1 n i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronic \Chron"ic\, a. [L. chronicus, Gr. ? concerning time,
   from ? time: cf. F. chronique.]
   1. Relating to time; according to time.
    [1913 Webster]
 
   2. Continuing for a long time; lingering; habitual.
    [1913 Webster]
 
   {Chronic disease}, one which is inveterate, of long
    continuance, or progresses slowly, in distinction from an
    acute disease, which speedly terminates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronic
   adj 1: being long-lasting and recurrent or characterized by long
       suffering; "chronic indigestion"; "a chronic shortage of
       funds"; "a chronic invalid" [ant: {acute}]
   2: of long duration; "chronic money problems" [syn: {chronic},
     {continuing}]
   3: habitual; "a chronic smoker" [syn: {chronic}, {inveterate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top