หรือคุณหมายถึง ceß?
Search result for

-cess-

(19 entries)
(0.0694 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cess, *cess*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน

English-Thai: Nontri Dictionary
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cessภาษีส่วนท้องถิ่น, จังกอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every day, this city sinks deeper into a cesspool of fear, intimidation and corruption;ทุกๆ วัน เมืองของเรา มันกำลังจมลึกลงไปในบ่อตม ของความกลัว การข่มขู่คุกคาม และการคอรัปชั่น Changeling (2008)
Over 100 different Trace samples, As multiple guests Create a cesspool of dna.แถมยังไม่มีทางระบุเวลาที่แน่นอนที่มัน "หลั่ง" ออกมา Conflicted (2009)
If you're going to damage them, you have to dip into their cesspool.ถ้าคุณอยากต้องการทำลายพวกมัน คุณต้องล้วงเข้าถึงแหล่งของความชั่วร้าย Fix (2009)
My beef is that from the minute I walked into this office, you have pulled me deeper and deeper into your moral cesspool.เรื่องที่ฉันบ่นก็คือตั้งแต่นาทีที่ฉันเดินเข้าออฟฟิสนี้ คุณดึงฉัน ให้จมลึกลงทุกวัน If It's Only in Your Head (2009)
Once again, your closeted homophobia seeps to the surface like the contents of a cracked cesspool.ครั้งนึง ความกลัวเกย์ของนาย ก็รั่วทะลักออกมาไปทั่วแล้วนี่ ยังกะของที่อยู่ในส้วมซึมแตก Duets (2010)
It's a cesspool. But someone in the town did us a favour and destroyed it.มันเป็นที่มั่วสุม แต่ก็มีใครสักคนในเมือง ทำลายมันเพื่อพวกเราแล้ว Butterfly (2010)
Cessna one-six-niner, requesting immediate response.ซีเอ็นบีดับเบิลยู ขอให้... ใช้ระบบการบินอัตโนมัติ Kame'e (2011)
I clean that cesspool you call a backpack.แม่ทำความสะอาดเป้เลอะ ๆ ของลูก Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Not in this medieval cesspool.ไม่ในยุคซ้อมซึมแบบนี้ No Quarter (2012)
She can dive right from the gene pool to the cesspool.ก็ได้. สู่แหล่งของความชั่วร้าย Dirty Rotten Scandals (2012)
You probably saw my smoking cessation ad.คุณคงเห็นโฆษณาเลิกบุหรี่ของดิฉัน The Coat Hanger (2012)
Tell me about it, I used to fly Cessnas.ใช่ไหมล่ะ ฉันเคยบินเครื่องเชสน่า Hair of the Dog (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cessHe fell into the cesspool and got covered from head to toe.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cess \Cess\, n. [For sess, conts. from {Assess}.]
   1. A rate or tax. [Obs. or Prof. Eng. & Scot.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Bound; measure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The poor jade is wrung in the withers out of all
       cess.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cess \Cess\, v. t. [imp. & p. p. {Cessed}; p. pr. & vb. n.
   {Cessing}.]
   To rate; to tax; to assess. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cess \Cess\, v. i. [F. cesser. See {Cease}.]
   To cease; to neglect. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top