Search result for

-casket-

(32 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: casket, *casket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casket[N] ตลับ, See also: กล่องเล็กๆ
casket[VT] บรรจุ, See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
casket[N] หีบศพ, Syn. coffin, funerary box

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin

English-Thai: Nontri Dictionary
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The De Noir took the casket then we must have the key...ฝ่ายเดอนัวร์ ครอบครองกล่องเล็กๆ ที่เราต้องมีกุญแจไข The Secret of Moonacre (2008)
Now for the casket...สำหรับกล่องใบนั้น The Secret of Moonacre (2008)
The pearls casket!กล่องเก็บไข่มุก The Secret of Moonacre (2008)
Watching his casketมองเขาอยู่ในโลงศพ Time (2009)
We are required To open the casket And perform a screening. Do you understand, mr. Shephard?เราจำเป็นต้องเปิดโลงเพื่อตรวจสอบ คุณคงเข้าใจนะครับ คุณเชฟเพิร์ด Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Who, from all appearances, then burrowed his way out of his casket.แล้วใครกัน จากบรรดาพวกที่หายตัวไป ขุดโพรงออกจาก หีบศพของทารก Night of Desirable Objects (2009)
I buried an empty casket. Your body rained down lumps of flesh splashing into the sea eaten by sharks.ฉันฝังหีบเปล่าๆ ศพของคุณมันก็แค่เลือด มีแต่หนอนเน่า Shutter Island (2010)
The casket's nice. You didn't have to.โลงศพสวยจัง เธอไม่ต้องทำถึงขนาดนี้นะ It Hurts Me Too (2010)
It's a casket.มันคือหีบศพ Chuck Versus First Class (2010)
- [Brennan] Well, I've been considering- in what kind of casket was the president buried?มะฮอกกานี นั่นเป็นหีบศพชั้นดี The Proof in the Pudding (2010)
- Mahogany. - That's a good casket.โครงกระดูกของเขา ยังสมบูรณ์แบบนี้ได้ยังไง The Proof in the Pudding (2010)
If the casket was compromised and allowed in oxygen and moisture... skeletonization could have occurred.โครงกระดูกอาจเป็นอย่างที่เห็นได้ มันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการของเรา ที่กระดูกของเคนเนดี้ถูกนำเข้ามาอยู่ที่นี่จริงๆ The Proof in the Pudding (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีบ[N] casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
ผอบ[N] casket, Syn. ตลับ, กระปุก, โกศ, Example: ผอบใบนั้นมีลวดลายสวยงามมาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ตลับมีเชิงมียอด
โลง[N] coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
กรัณฑ์[N] casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count unit: ใบ
หีบศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

CMU English Pronouncing Dictionary
CASKET    K AE1 S K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casket    (n) (k aa1 s k i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kästchen {n}; Schatulle {f} | Kästchen {pl}; Schatullen {pl}casket | caskets [Add to Longdo]
Kassette {f} | Kassetten {pl}casket | caskets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasket \Gas"ket\, n. [Cf. F. garcette, It. gaschetta, Sp. cajeta
   caburn, garceta reef point.]
   1. (Naut.) A line or band used to lash a furled sail
    securely. {Sea gaskets} are common lines; {harbor gaskets}
    are plaited and decorated lines or bands. Called also
    {casket}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.)
    (a) The plaited hemp used for packing a piston, as of the
      steam engine and its pumps.
    (b) Any ring or washer of made of a compressible material,
      used to make joints impermeable to fluids.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, n. (Naut.)
   A gasket. See {Gasket}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, v. t.
   To put into, or preserve in, a casket. [Poetic] "I have
   casketed my treasure." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casket \Cas"ket\, n. [Cf. F. casquet, dim. of casque belmet, fr.
   Sp. casco.]
   1. A small chest or box, esp. of rich material or ornamental
    character, as for jewels, etc.
    [1913 Webster]
 
       The little casket bring me hither.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of burial case. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. Anything containing or intended to contain something
    highly esteemed; as:
    (a) The body. (--Shak.)
    (b) The tomb. (--Milton).
    (c) A book of selections. [poetic]
      [1913 Webster]
 
         They found him dead . . . an empty casket.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casket
   n 1: box in which a corpse is buried or cremated [syn: {coffin},
      {casket}]
   2: small and often ornate box for holding jewels or other
     valuables [syn: {casket}, {jewel casket}]
   v 1: enclose in a casket

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top