Search result for

-cartoon-

(36 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cartoon, *cartoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartoon[N] ภาพการ์ตูน
cartoon[N] ภาพล้อ, Syn. caricature, lampoon
cartoon[VI] วาดการ์ตูน
cartoon[ADJ] เหมือนการ์ตูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartoon(คาร์ทูน') {cartooned,cartooning,cartoons} n. การ์ตูน,ภาพการ์ตูน vt. แสดงภาพการ์ตูน

English-Thai: Nontri Dictionary
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cartoonการ์ตูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartoon๑. ภายลายปรุ๒. การ์ตูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartoonการ์ตูน
การ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

การเขียนการ์ตูนที่เขียนในหนังสือในปัจจุบันมีหลายลักษณะ คือ

1. การ์ตูนเป็นตอน (comic strip) คือ การ์ตูนเรื่องที่เสนอออกมาในลักษณะเป็นตอนๆ ตอนละ 2-5 กรอบ ลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันติดต่อกันไป

2. หนังสือการ์ตูน (comic book) คือ การ์ตูนเรื่องที่มีความยาวพิมพ์เป็นเล่ม มีเรื่องราวคล้ายละคร นวนิยาย หรือนิทานฯลฯ

การ์ตูนที่สร้างขึ้นในรูปหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนมากเป็นรูปภาพชี้นำ ประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับลักษณะการ์ตูนที่ผูกเป็นเรื่อง ราว ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม มีอารมณ์ร่วมในบทบาทของตัวการ์ตูน และเชื่อมโยงสู่ชีวิตของตนเอง จึงจัดอยู่ในการ์ตูนที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนใจ สำหรับการเลือก หรือเขียนการ์ตูนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ควรจะต้องให้สอดคล้องกับวัย เนื้อหา ระดับชั้นของผู้เรียนและควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับด้วย
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're fucking cartoon pigs on the telly, what, people call us that behind our backs?นั่นมันชื่อหมูการ์ตูนโง่ ๆ ในทีวีโว้ย แล้วคนเรียกพวกเราว่าอะไรลับหลัง The Bank Job (2008)
There's this ad comes on in the morning cartoons for something called Double Crust Pizza.เห็นโฆษณาชิ้นหนึ่ง โผล่อยู่ในการ์ตูนตอนเช้า บางอย่างที่เรียกว่า"พิซซ่าเปลือกสองชั้น" Duplicity (2009)
Is your cartoon over already?ฮัลโหล My Bloody Valentine (2009)
Can I watch cartoons?ผมดูการ์ตูนได้ไหม A Shade of Gray (2009)
Seen here in her photo with a cartoon knife stuck in her head,จากที่เห็นในรูป มีมีดการ์ตูนปักหัวเธอ Mattress (2009)
I mean, we were watching cartoons all night. What do you want?ฉันหมายความว่า เราดูการ์ตูนทั้งคืน If I Had a Hammer (2009)
He watches Saturday morning cartoons before going off to play laser tag with David.เค้าดูการ์ตูนที่ฉายเสาร์เช้า ก่อนที่จะออกไปเล่นเกมส์เลเซอร์กับเดวิด Pilot (2009)
Is that a cartoon rendering of a penis in your book?มันเป็นภาพล้อเลียนของ 'Penis' อยู่ในหนังสือของคุณ? The Plain in the Prodigy (2009)
What's this cartoon called again?นี่การ์ตูนเรื่องอะไรนะ The Gothowitz Deviation (2009)
It's not a cartoon. It's anime.มันไม่ใช่การ์ตูน แต่เป็น อะมิเมะ The Gothowitz Deviation (2009)
Young lady, I said we are the masters of the universe... a society dedicated to promulgating the philosophical and political messages contained in the 1981 to '83 cartoon featuring he-man.สาวน้อย ผมบอกว่าพวกเรานี่แหละคือปรมาจารย์แห่งจักรวาล สังคมที่อุทิศตนให้กับการป่าวประกาศหลักปรัชญา รวมถึงข้อความทางการเมือง Dan de Fleurette (2009)
It's from the cartoon.จากการ์ตูน Scary Monsters and Super Creeps (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartoonI borrowed this cartoon from his older sister.
cartoonOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
cartoonSome people say that cartoons on television are educational in themselves.
cartoonUnder the cartoon, he wrote "Get your hot dogs!"
cartoonWhen he saw the salesgirl selling dachshund sausages, he got an idea for a cartoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การ์ตูน[N] cartoon, See also: strip cartoon, Syn. ภาพล้อ, ภาพตลก, Example: สถานีโทรทัศน์ช่องนี้มีภาพยนตร์การ์ตูนทุกคืนหลังข่าว, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพยนตร์การ์ตูน[n. exp.] (phāpphayon kātūn) EN: cartoon   FR: dessin animé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTOON    K AA0 R T UW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cartoon    (v) (k aa1 t uu1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karikatur {f}; Cartoon {n} | Karikaturen {pl}cartoon | cartoons [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡通[kǎ tōng, ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ, ] cartoon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 comic strip \com"ic strip`\ (k[o^]m"[i^]k str[i^]p), n.
   a brief sequence of drawings, usually with characters drawn
   only sketchily, as in a cartoon, with dialog written in
   "balloons" over a character's head, and depicting a fictional
   and usually comical incident; -- also called a {cartoon}.
   Each comic strip contains typically from four to six panels
   arranged horizontally, but widely varying arrangements are
   published. In modern newspapers, weekly comic strips are in
   color, and daily strips are usually in black and white. In
   some, the story depicted may be serialized and continuous,
   carried over from day to day or week to week. Stories of
   adventure, drama, mystery or an otherwise non-comical nature
   depicted in the same style are also called comic strips.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cartoon \Car*toon"\, n. [F. carton (cf. It. cartone pasteboard,
   cartoon); fr. L. charta. See 1st {card}.]
   [1913 Webster]
   1. A design or study drawn of the full size, to serve as a
    model for transferring or copying; -- used in the making
    of mosaics, tapestries, fresco pantings and the like; as,
    the cartoons of Raphael.
    [1913 Webster]
 
   2. A large pictorial sketch, as in a journal or magazine;
    esp. a pictorial caricature; as, the cartoons of "Puck."
    [1913 Webster]
 
   3. same as {comic strip}.
    [PJC]
 
   4. a motion picture consisting of a series of frames, each
    being a photograph of a drawing rather than a frame
    produced by filming a scene of true action, and in which
    the objects are displaced slightly in succeeding frames so
    as to give the appearance of motion when projected as a
    motion picture on the screen. The types of characters
    portrayed in such films are often similar or identical to
    those in a {comic strip}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cartoon
   n 1: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or
      magazine [syn: {cartoon}, {sketch}]
   2: a film made by photographing a series of cartoon drawings to
     give the illusion of movement when projected in rapid
     sequence [syn: {cartoon}, {animated cartoon}, {toon}]
   v 1: draw cartoons of

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Cartoon [kartoːn] (n) , s.(n )
   cartoon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top