Search result for

-carcinoma-

(17 entries)
(0.4878 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: carcinoma, *carcinoma*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carcinoma(คาร์ซิโน'มะ) n. มะเร็ง, See also: carcinomatoid adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carcinomaมะเร็ง (เยื่อบุ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carcinomaคาร์ซิโนมา [TU Subject Heading]
Carcinomaคาร์ซิโนมา,มะเร็ง;มะเร็ง;มะเร็งเยื่อบุผิว;มะเร็งของเยื่อบุ;เนื้องอกที่เยื่อบุผิวปอด;คาร์ซิโนมา;เนื้องอกชนิดร้ายแรงของปอดชนิดที่เกิดขึ้นจากเยื่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
I have... renal cell carcinoma.ผมเป็น... มะเร็งที่เซลส์ผนังไต Believe (2009)
these look like carcinomas.ดูท่าจะเป็น มะเร็ง นะ Over There: Part 1 (2010)
The chances of Cuddy having renal cell carcinoma...โอกาสที่คัดดี้จะเป็น โรคมะเร็งเซลล์ไต ... Bombshells (2011)
- Traced him to a clinical trial for basal cell carcinoma treatment.แกะรอยไปถึง การรักษามะเร็งผิวหนัง Restless (2011)
Unfortunately, it's at such an advanced stage that isolating the carcinoma and combating it is no longer possible.โชคไม่ดีเลยที่ มันอยู่ในระยะ ลุกลามอย่างก้าวหน้า ...ทำให้การผ่าตัดคัดแยกเนื้อเยื่อมะเร็ง และการรับมือกับมัน... ...เป็นไปไม่ได้เลย De Marathon (2012)
The good news is that there isn't any sign of any remaining carcinoma.ข่าวดีคือ ตอนนี้ในตัวคุณไม่มี... เนื้อร้ายเหลืออยู่แล้ว Upstream Color (2013)
Stage IV carcinoma. Huh. So that's why you're doing this.มะเร็งขั้นที่ 4 มิน่าแกถึงทำแบบนี้ Dog Dean Afternoon (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคมะเร็ง[N] cancer, See also: carcinoma, Example: คนอเมริกันจำนวนมากเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
CARCINOMA    K AA2 R S AH0 N OW1 M AH0

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cancer \Can"cer\, n. [L. cancer, cancri, crab, ulcer, a sign of
   the zodiac; akin to Gr. karki`nos, Skr. karka[.t]a crab, and
   prob. Skr. karkara hard, the crab being named from its hard
   shell. Cf. {Canner}, {Chancre}.]
   1. (Zool.) A genus of decapod Crustacea, including some of
    the most common shore crabs of Europe and North America,
    as the rock crab, Jonah crab, etc. See {Crab}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.)
    (a) The fourth of the twelve signs of the zodiac. The
      first point is the northern limit of the sun's course
      in summer; hence, the sign of the summer solstice. See
      {Tropic}.
    (b) A northern constellation between Gemini and Leo.
      [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Formerly, any malignant growth, esp. one attended
    with great pain and ulceration, with cachexia and
    progressive emaciation. It was so called, perhaps, from
    the great veins which surround it, compared by the
    ancients to the claws of a crab. The term is now
    restricted to such a growth made up of aggregations of
    epithelial cells, either without support or embedded in
    the meshes of a trabecular framework.
    [1913 Webster]
 
   Note: Four kinds of cancers are recognized: (1) {Epithelial
      cancer, or Epithelioma}, in which there is no
      trabecular framework. See {Epithelioma}. (2) {Scirrhous
      cancer, or Hard cancer}, in which the framework
      predominates, and the tumor is of hard consistence and
      slow growth. (3) {Encephaloid cancer}, {Medullary
      cancer}, or {Soft cancer}, in which the cellular
      element predominates, and the tumor is soft, grows
      rapidy, and often ulcerates. (4) {Colloid cancer}, in
      which the cancerous structure becomes gelatinous. The
      last three varieties are also called {carcinoma}.
      [1913 Webster]
 
   {Cancer cells}, cells once believed to be peculiar to
    cancers, but now know to be epithelial cells differing in
    no respect from those found elsewhere in the body, and
    distinguished only by peculiarity of location and
    grouping.
 
   {Cancer root} (Bot.), the name of several low plants, mostly
    parasitic on roots, as the beech drops, the squawroot,
    etc.
 
   {Tropic of Cancer}. See {Tropic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 carcinoma \car`ci*no"ma\ (k[aum]r`s[i^]*n[=o]"m[.a]), n. [L.,
   fr. Gr. karki`nwma, fr. karki`nos crab, cancer. See {-oma}.]
   (Med.)
   A form of malignant cancer arising from epithelial tissue.
   The term was earlier applied to all forms of cancer, or to
   certain non-malignant forms. It is contrasted with {sarcoma},
   a malignant form of cancer arising from connective tissue.
   See {Cancer}. --Dunglison. --Stedman.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carcinoma
   n 1: any malignant tumor derived from epithelial tissue; one of
      the four major types of cancer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top