Search result for

-candy-

(45 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: candy, *candy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candy[N] ขนมหวาน (เช่น ทอฟฟี่หรือช็อคโกแลต), Syn. confection, confectionery, sweet
candy[N] คำเรียกยาเสพย์ติดเช่น เฮโรอีนหรือโคเคน (คำสแลง), Syn. drug

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet

English-Thai: Nontri Dictionary
candy(n) ลูกอม,ลูกกวาด
candy(vt) เชื่อม,ชุบ,เคลือบ,ฉาบด้วยน้ำตาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candyลูกกวาด [TU Subject Heading]
Candyลูกกวาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Candy?ขนม House Divided (2009)
Come here, Ki-dong. Have some candy.เห้ กีดง มานี่มา มากินลูกอมมา Scandal Makers (2008)
Does anyone want a hard candy?มีใครอยากได้ลูกอมมั๊ย? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Candy?-ลูกกวาดรึ? Doubt (2008)
Candy by another name.มันก็เป็นลูกกวาดในชื่ออื่น Doubt (2008)
Look at this. I'm losing all my candy.ไม่เห็นได้ยังไง! Bedtime Stories (2008)
I think I met your sister last night. She gave me a lap dance. Candy?ชั้นคิดว่าชั้นพบน้องสาวคุณเมื่อคืนนะ หล่อนมาเต้นตรงหน้าขาผมด้วยล่ะ แคนดี้? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Where the hell is he? I need candy.มันอยู่ไหนนะ ผมต้องกินลูกอม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Yeah, I know every store... in the state are selling the candy boxes, but send Harry Warden's photo anyway.สวัสดี เธอรอตรงนี้เดี๋ยวนะ เดี๋ยว My Bloody Valentine (2009)
The 300 fucking candy boxes you used to put the hearts in!ปล่าว My Bloody Valentine (2009)
I told you not to change the channel, man. You know, dude needs his eye candy. That's it.พวกมันเล่นตุกติกอะไรฉันใช่ไหม เฮ้ ไม่ พวก Grilled (2009)
I'm missing my small candy dish.จานใส่ลูกกวาดฉันหายไป The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candyBill and Joan divided the candy between them.
candyCornering him in an argument is easy - like taking candy from a baby.
candyEat up the steak and then you can have a candy.
candyEmily has such a sweet tooth she never refuses candy.
candyFor him, that will be like taking candy from a baby.
candyIf you are a good girl, you shall have candy.
candyI gave my son a box of candy, which he opened happily.
candyI like chocolate candy very much.
candyIn general, children are fond of candy.
candyMy son took a candy from the box.
candyShe knows how to make candy.
candySome kids start to carry on at a supermarket when they are not allowed to buy some candy or other treat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกวาด[N] candy, See also: toffee, sweets, Example: ลูกกวาดในขวดโหล 2 ใบนี้มีจำนวนเท่ากัน, Count unit: เม็ด, Thai definition: ของหวานทำด้วยน้ำตาล มีลักษณะแน่นแข็งกลมๆ บางอย่างมีถั่วหรือสิ่งอื่นๆ อยู่ข้างใน ใช้เคี้ยวหรืออมให้ค่อยๆ ละลายไปเอง

CMU English Pronouncing Dictionary
CANDY    K AE1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
candy    (v) (k a1 n d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonbon {n} | Bonbons {pl}candy | candies [Add to Longdo]
Bonboneinwickelpapier {n}candy wrapping paper [Add to Longdo]
Schokoriegel {m}; Schokoladenriegel {m}candy bar [Am.] [Add to Longdo]
Süßwarenladen {m}; Süßwarengeschäft {n}candy store [Am.] [Add to Longdo]
Zuckerwatte {f}candy floss [Br.]; cotton candy [Am.] [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖果[táng guǒ, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄛˇ, ] candy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Can"dy\ (k[a^]n"d[y^]), v. i.
   1. To have sugar crystals form in or on; as, fruits preserved
    in sugar candy after a time.
    [1913 Webster]
 
   2. To be formed into candy; to solidify in a candylike form
    or mass.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Can"dy\ n. [F. candi. See {Candy}, v. t.]
   1. Any sweet, more or less solid article of confectionery,
    especially those prepared in small bite-sized pieces or
    small bars, having a wide variety of shapes,
    consistencies, and flavors, and manufactured in a variety
    of ways. It is often flavored or colored, or covered with
    chocolate, and sometimes contains fruit, nuts, etc.; it is
    often made by boiling sugar or molasses to the desired
    consistency, and than crystallizing, molding, or working
    in the required shape. Other types may consist primarily
    of chocolate or a sweetened gelatin. The term may be
    applied to a single piece of such confection or to the
    substance of which it is composed.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Cocaine. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Can"dy\ (k[a^]n"d[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Candied}
   (k[a^]n"d[=e]d); p. pr & vb. n. {Candying}.] [F. candir (cf.
   It. candire, Sp. az['u]car cande or candi), fr. Ar. & Pers.
   qand, fr. Skr. Kha[.n][dsdot]da piece, sugar in pieces or
   lumps, fr. kha[.n][dsdot], kha[dsdot] to break.]
   1. To conserve or boil in sugar; as, to candy fruits; to
    candy ginger.
    [1913 Webster]
 
   2. To make sugar crystals of or in; to form into a mass
    resembling candy; as, to candy sirup.
    [1913 Webster]
 
   3. To incrust with sugar or with candy, or with that which
    resembles sugar or candy.
    [1913 Webster]
 
       Those frosts that winter brings
       Which candy every green.       --Drayson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Candy\, n. [Mahratta kha[.n][dsdot][imac], Tamil
   ka[.n][dsdot]i.]
   A weight, at Madras 500 pounds, at Bombay 560 pounds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candy
   n 1: a rich sweet made of flavored sugar and often combined with
      fruit or nuts [syn: {candy}, {confect}]
   v 1: coat with something sweet, such as a hard sugar glaze [syn:
      {sugarcoat}, {glaze}, {candy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top