Search result for

-bunch-

(41 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bunch, *bunch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunch[VT] มัด
bunch[VT] จับกันเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, Syn. group, Ant. divide
bunch[N] กลุ่ม, See also: ดง, พวง, รวง, เครือ
bunch[N] หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster

English-Thai: Nontri Dictionary
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
Oh, they're hidden. there's a bunch all around the gallery.โอ้พวกเขาเอามันออกไปจากแกลอรี่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
What a bunch of Unitologist bullshit.ไอ้พวกบ้ายูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
And phoned a bunch of times. Foreman called him.และคุยโทรศัพท์พักใหญ่ และโฟร์แมนโทรถึงเขา Not Cancer (2008)
There were a bunch of statements in there fromมันเป็นสเตทเม็นท์จาก Adverse Events (2008)
A bunch of nerves Controls the tempo of the heart.สาขาของเส้นประสาท\ ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ Adverse Events (2008)
Maybe you go out to bars and pick up a bunch of women.บางทีคุณอาจจะออกไปที่บาร์ แล้วก็ไปหิ้วสาวกลับมาสักคน Lucky Thirteen (2008)
There's a bunch of drugs that can lower a seizure threshold.มียาอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่จะทำให้ชักน้อยลง threshold. The Itch (2008)
To take a bunch of sick people hostage.ที่จี้เอากลุ่มคนป่วยเป็นตัวประกัน Last Resort (2008)
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
It wasn't a bunch of people running around in spandex.มันไม่ใช่แค่กลุ่มคนบางพวก ที่วิ่งไปมาในชุดยูนิฟอร์มต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Truly a bunch of trashเหลวไหล Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bunchA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
bunchAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
bunchAnd he pointed to a bunch of high grass.
bunchEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
bunchGrapes grow in bunches.
bunchHe came bearing a large bunch of flowers.
bunchI bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.
bunchI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
bunchI hear you Irish are a bunch of drinkin' fools?
bunchKen told me he got 95 on the math exam, but that's a bunch of baloney.
bunchThe young man saved the girl from a bunch of hoodlums.
bunchThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พวง[CLAS] bunch, See also: string, cluster, Syn. กลุ่ม, ช่อ, Example: ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ, Thai definition: สิ่งที่ห้อยย้อยลงมา

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNCH    B AH1 N CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunch    (v) (b uh1 n ch)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündel {n}; Bund {m}; Strauß {m} | Bündel {pl}bunch | bunches [Add to Longdo]
Schlüsselbund {m} | Schlüsselbunde {pl}bunch of keys | bunches of keys [Add to Longdo]
Traube {f} | Trauben {pl}bunch of grapes | bunches of grapes; grapes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\, v. i. [imp. & p. p. {Bunched}; p. pr. & vb. n.
   {Bunching}.]
   To swell out into a bunch or protuberance; to be protuberant
   or round.
   [1913 Webster]
 
      Bunching out into a large round knob at one end.
                          --Woodward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\ (b[u^]nch; 224), n. [Akin to OSw. & Dan. bunke
   heap, Icel. bunki heap, pile, bunga tumor, protuberance; cf.
   W. pwng cluster. Cf. {Bunk}.]
   1. A protuberance; a hunch; a knob or lump; a hump.
    [1913 Webster]
 
       They will carry . . . their treasures upon the
       bunches of camels.          --Isa. xxx. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection, cluster, or tuft, properly of things of the
    same kind, growing or fastened together; as, a bunch of
    grapes; a bunch of keys.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A small isolated mass of ore, as distinguished
    from a continuous vein. --Page.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\, v. t.
   To form into a bunch or bunches.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunch
   n 1: a grouping of a number of similar things; "a bunch of
      trees"; "a cluster of admirers" [syn: {bunch}, {clump},
      {cluster}, {clustering}]
   2: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   3: any collection in its entirety; "she bought the whole
     caboodle" [syn: {bunch}, {lot}, {caboodle}]
   v 1: form into a bunch; "The frightened children bunched
      together in the corner of the classroom" [syn: {bunch
      together}, {bunch}, {bunch up}]
   2: gather or cause to gather into a cluster; "She bunched her
     fingers into a fist" [syn: {bunch}, {bunch up}, {bundle},
     {cluster}, {clump}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top