Search result for

-blame-

(46 entries)
(1.051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blame, *blame*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blame[VT] ตำหนิ, See also: ว่ากล่าว, Syn. complain, criticize, Ant. praise
blame[N] การรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น, Syn. liability, responsibility
blame[VT] รับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put

English-Thai: Nontri Dictionary
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blameการติเตียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก Rebecca (1940)
Well, I can't say I blame him. But you don't think I'm the big bad wolf, do you?จะว่าเขาก็ไม่ได้ เเต่คุณคงไม่คิดว่าผมเป็นวายร้ายหรอกนะ Rebecca (1940)
Do not blame the hand.อย่าโทษมือ The Old Man and the Sea (1958)
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ How I Won the War (1967)
Yes, I think underneath we are all blameless.ใช่ฉันคิดว่าเราอยู่ภายใต้ไม่มี ความผิดทั้งหมด How I Won the War (1967)
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่ How I Won the War (1967)
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่ How I Won the War (1967)
- What for? - Shorter hours. - I don't blame it.เวลาที่สั้นกว่า ฉันไม่โทษมัน Yellow Submarine (1968)
-I don't blame him.ฉันไม่ตําหนิเขา Beneath the Planet of the Apes (1970)
then I'm going to blame some of the people in this room.then I'm going to blame some of the people in this room. The Godfather (1972)
You blamed him for Sonny.You blamed him for Sonny. The Godfather (1972)
No, no, dag blame it, gol darn it, the sheriff is a n...ไม่ใช่ ให้ผู้ว่าฯ ตายสิ นายอำเภอเป็นนิ... Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blameA bad workman always blames his tools.
blameA bad workman blames his tools.
blameAll right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
blameDon't beat around the bush; tell me who is to blame.
blameDon't blame another for his faults.
blameDon't blame him for the error.
blameDon't blame it on her.
blameDon't blame others for your failure.
blameDon't blame others for your own fault.
blameDon't blame the guide.
blameDon't punish him for breaking the window. He is not to blame.
blameEither he is to blame, or I am.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกตราหน้า[V] blame, See also: criticize, Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า, Example: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
โทษ[V] blame, See also: chide, reproach, accuse, Syn. กล่าวโทษ, Example: คนบางคนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวขึ้นมักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเป็นต้น, Thai definition: อ้างเอาความผิดให้
พูดว่า[V] blame, See also: accuse, Syn. นินทา, กล่าวร้าย, กล่าวโทษ, ตำหนิ, ว่าร้าย, Example: เขาพูดว่าให้เจ็บแสบเธอยังไม่รู้สึกตัวอีกหรือ
ว้าก[V] blame, Syn. ดุ, ตำหนิ, Example: ี้เขาโดนเจ้านายว้ากแต่เช้าเลย, Thai definition: ว่ากล่าวโดยใช้เสียงดัง, Notes: (ปาก)
ติฉินนินทา[V] blame, See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of, Syn. นินทา, Example: ชาวบ้านพากันติฉินนินทาหล่อน ที่ชอบคบหากับผู้ชายหลายคน, Thai definition: ว่ากล่าวผู้อื่นลับหลัง
ติเตียน[V] blame, See also: reprove, express disapproval, censure, Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: อาจารย์ติเตียนเรื่องความสะเพร่าในการทำงานของนักเรียน, Thai definition: ยกสิ่งไม่ดีขึ้นพูดเพื่อตำหนิ
ครหา[V] blame, See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ, Ant. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ, Example: ลูกน้องต่างก็พากันครหาหัวหน้าว่าอ่อนแอเกินไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือโทษ[v. exp.] (theū thōt) EN: blame   FR: accuser ; condamner ; blâmer ; en vouloir à qqn

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAME    B L EY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blame    (v) (b l ei1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] blame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blame \Blame\, n. [OE. blame, fr. F. bl[^a]me, OF. blasme, fr.
   bl[^a]mer, OF. blasmer, to blame. See {Blame}, v.]
   1. An expression of disapprobation fir something deemed to be
    wrong; imputation of fault; censure.
    [1913 Webster]
 
       Let me bear the blame forever.    --Gen. xiiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is deserving of censure or disapprobation;
    culpability; fault; crime; sin.
    [1913 Webster]
 
       Holy and without blame before him in love. --Eph. i.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   3. Hurt; injury. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Censure; reprehension; condemnation; reproach; fault;
     sin; crime; wrongdoing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blame \Blame\ (bl[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Blamed}
   (bl[=a]md); p. pr. & vb. n. {Blaming}.] [OE. blamen, F.
   bl[^a]mer, OF. blasmer, fr. L. blasphemare to blaspheme, LL.
   also to blame, fr. Gr. blasfhmei^n to speak ill, to slander,
   to blaspheme, fr. bla`sfhmos evil speaking, perh, for
   blapsi`fhmos; bla`psis injury (fr. bla`ptein to injure) +
   fh`mh a saying, fr. fa`nai to say. Cf. {Blaspheme}, and see
   {Fame}.]
   [1913 Webster]
   1. To censure; to express disapprobation of; to find fault
    with; to reproach.
    [1913 Webster]
 
       We have none to blame but ourselves. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring reproach upon; to blemish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She . . . blamed her noble blood.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To blame}, to be blamed, or deserving blame; in fault; as,
    the conductor was to blame for the accident.
    [1913 Webster]
 
       You were to blame, I must be plain with you. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blame
   adj 1: expletives used informally as intensifiers; "he's a
       blasted idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold
       winter"; "not a blessed dime"; "I'll be damned (or
       blessed or darned or goddamned) if I'll do any such
       thing"; "he's a damn (or goddam or goddamned) fool"; "a
       deuced idiot"; "an infernal nuisance" [syn: {blasted},
       {blame}, {blamed}, {blessed}, {damn}, {damned}, {darned},
       {deuced}, {goddam}, {goddamn}, {goddamned}, {infernal}]
   n 1: an accusation that you are responsible for some lapse or
      misdeed; "his incrimination was based on my testimony";
      "the police laid the blame on the driver" [syn:
      {incrimination}, {inculpation}, {blame}]
   2: a reproach for some lapse or misdeed; "he took the blame for
     it"; "it was a bum rap" [syn: {blame}, {rap}]
   v 1: put or pin the blame on [syn: {blame}, {fault}] [ant:
      {absolve}, {free}, {justify}]
   2: harass with constant criticism; "Don't always pick on your
     little brother" [syn: {blame}, {find fault}, {pick}]
   3: attribute responsibility to; "We blamed the accident on her";
     "The tragedy was charged to her inexperience" [syn: {blame},
     {charge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top