Search result for

-beneficial-

(25 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beneficial, *beneficial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneficial[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think, fornce, it would be beneficial if you were the stent.ผมคิดว่า มันได้ประโยชน์ ถ้าคุณคอยอยู่ข้าง ๆ The Bond in the Boot (2009)
But it seems beneficial to me to use them rather than destroy them.แต่มันมีประโยชน์กับผม ที่จะใช้งานมัน มากกว่าทำลายมัน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
He made me see how beneficial it might be.ท่านทำให้ผมเอ่อ .. เล็งเห็นผลประโยชน์ที่อาจได้รับ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I'm sure this business arrangement will be mutually beneficial.ข้ามั่นใจว่าข้อตกลงทางธุรกิจของเรานั้น จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย The Zillo Beast (2010)
He thinks that by studying it, the knowledge could prove beneficial, but from what you reported, it hardly seems worth the effort.ข้ารู้ว่าที่เขาคิดคือถ้าได้ศึกษามัน อาจจะก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ แต่จากที่ท่านและอนาคินรายงานจากมาลัสแตร์ ดูเหมือนว่าความพยายามนี้จะไม่คุ้มค่านะ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Factoring in that we have such a strong and mutually beneficial relationship,การได้รับปัจจัยจากเรื่องพวกนั้น จะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น และเกิดผลประโยชน์ร่วม ต่อความสัมพันธ์ของเรา The Couple in the Cave (2010)
This is also beneficial to Min Woo's image. I'm going.ยังไงเราก็ต้องห่วงเรื่องภาพพจน์ของมินวูเขาด้วย ฉันไปล่ะ Episode #1.13 (2010)
Gnome saliva is very beneficial.เซโนฟิลัส เลิฟกู๊ด เราอยู่อีกด้านของเนินเขา Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Sheriff, I'm sure if we work together, we can reach a mutually beneficial solution to our current situation.ก่อให้เกิดวีรีบุรุษจากตำนานสู่ตำนาน แกพูดอะไรน่ะ ? Rango (2011)
Low-risk, mutually beneficial.ความเสี่ยงต่ำ ได้ผลกำไรคุ้มค่า Covenant (2011)
I actually sympathize, which is why I'm gonna make this mutual beneficial.จริงๆแล้วฉันรู้สึกสมเพช นั่นหมายถึง ผมอาจจะทำให้มันดีขึ้นก็ได้ Co-Captain (2011)
I was thinking the thing that would be most beneficial-- you know, for the group-- would be to pair the people with the lowest GPAs with the highest.ฉันกำลังคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุด สำหรับกลุ่มเราน่าจะเป็น การจับคู่คนที่เกรดเฉลี่ยต่ำสุดกับสูงสุด Competitive Ecology (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beneficialProperly used, certain poisons will prove beneficial.
beneficialRegular exercise is beneficial to good health.
beneficialSunshine is beneficial to plants.
beneficialUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
beneficialWorms are sometimes beneficial to soil.

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEFICIAL    B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beneficial    (j) (b e2 n i f i1 sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有益处[yǒu yì chu, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] beneficial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneficial \Ben`e*fi"cial\, a. [Cf. F. b['e]n['e]ficial, LL.
   beneficialis.]
   1. Conferring benefits; useful; profitable; helpful;
    advantageous; serviceable; contributing to a valuable end;
    -- followed by to.
    [1913 Webster]
 
       The war which would have been most beneficial to us.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Receiving, or entitled to have or receive,
    advantage, use, or benefit; as, the beneficial owner of an
    estate. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   3. King. [Obs.] "A beneficial foe." --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Advantage}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beneficial
   adj 1: promoting or enhancing well-being; "an arms limitation
       agreement beneficial to all countries"; "the beneficial
       effects of a temperate climate"; "the experience was good
       for her" [syn: {beneficial}, {good}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top