Search result for

-bend-

(55 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bend, *bend*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend[VI] โค้ง, See also: งอ, งอตัว, ย่อตัว, ก้ม
bend[VT] หันเห, See also: เปลี่ยนเส้นทาง
bend[VT] ทำให้โค้ง, Syn. curve, Ant. straighten
bend[N] ทางโค้ง, See also: การโค้ง, Syn. curve
bend[VT] ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
bend[VT] มีสมาธิต่องานที่ทำ, See also: ใจจดใจจ่อ, Syn. concentrate
bend[VT] ทำให้ยอม, See also: ทำให้ค้อมหัวให้, ศิโรราบให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve

English-Thai: Nontri Dictionary
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
bend(vi,vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My whole life, I have been bending over backwards to protect your feelings.ทั้งชีวิตของฉัน ฉันต้องคอยหลบอยู่ข้างหลังตลอด เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกไม่ดี The Serena Also Rises (2008)
Barneys and bendel's are coming tomorrow.ตัวแทนของห้างบาร์นี่ย์กับเบนเดลล์จะมาพรุ่งนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
You expect me to reschedule barneys and bendel's?เธอหวังจะให้ฉันเลื่อนนัดตัวแทนจากบาร์นี่ย์และเบนเดลงั้นเหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
With the buyers from bendel's and barneys today.จากผู้ซื้อของ เบนเดล และ บารนีย์ วันนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
We're bending them.เราแค่ซิกแซกนิดหน่อย Lancelot (2008)
The law is the law. The code bends for no man!กฏก็คือกฏ ไม่มีการโอนอ่อนให้กับใคร Lancelot (2008)
I bend time and space.ฉันงอเวลาและระยะทางได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You're flying! I bend time and space.คุณบินได้ ผมข้ามผ่านเวลาและอากาศ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And a white man made my mothers and fathers wear this to bend them to his will.และพวกคนขาวก็เอาไอ้นี่ใส่ให้แม่กับพ่อผม เพื่อให้ก้มหัวต่อความต้องการพวกมัน The Bank Job (2008)
Can I bend you to my will, Mr. Brown?คุณก้มหัวต่อความต้องการ ของผมได้มั้ยล่ะ คุณบราวน์ The Bank Job (2008)
Why can't I bend these stupid bars?ทำไมฉันถึงงอเหล็กพวกนี้ไม่ได้นะ ไม่เข้าใจ Bolt (2008)
I believe that you can bendI believe that you can bend Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bendAnd I begged her on my bended knees.
bendBamboo bends before the wind.
bendBend your knees and look in front of you.
bendBend your mind to your job.
bendBetter bend than break.
bendBut you don't want to bend the knees too much.
bendDo not bend!
bendDon't bend over the table.
bendDon't bend over the table. Sit up straight.
bendHe bends everybody to his will.
bendHe can bend an iron rod with his hands.
bendHe was determined, and we couldn't bend him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวโค้ง[N] curve, See also: bend, Syn. หัวเลี้ยว, โค้ง, Example: เมื่อรถแล่นมาถึงหัวโค้ง ผู้ขับควรลดความเร็วลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ, Thai definition: บริเวณที่มีลักษณะโค้ง
โน้ม[V] bend, See also: draw, pull down, bow, Syn. เหนี่ยว, Example: เขาโน้มกิ่งไม้ลงมา, Thai definition: เหนี่ยวให้โค้งต่ำลงมา
เกร็ด[N] bend, See also: river bend, twist, Syn. เตร็ด, Thai definition: ลำน้ำเล็กที่เป็นทางลัดเชื่อมลำน้ำใหญ่สายเดียวกันทั้ง 2 ข้าง
คดงอ[V] bend, See also: curve, crook, Syn. งอ, คด, Ant. ตรง, Example: ่กิ่งก้านคดงอดูเหมือนเดิมจะเป็นไม้ดัดปลูกอยู่รอบสระ, Thai definition: อาการที่คดมากจนงอ
ค้อม[V] bend, See also: lower, bow, Example: รวงข้าวในไร่เริ่มค้อมรวงรับน้ำหนักเมล็ดข้าวเหมือนผู้หญิงมีครรภ์แก่, Thai definition: น้อมลง, ก้มลง
ค้อมตัว[V] bend, See also: stoop down, bow, Example: สารถียิ้มให้ก่อนปล่อยมือซ้ายขึ้นกระชับปีกหมวกกระดกก้นขึ้นจากอานค้อมตัวไปข้างหน้าแข้งขาปั่นขึ้นลงอย่างรีบเร่ง, Thai definition: น้อมตัวลง, ก้มตัวลง
งอ[V] bend, See also: crook, flex, curve, Syn. โค้ง, บิด, โก่ง, คด, งุ้ม, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: แผ่นดิสก์ที่โค้งงอจะทำให้การอ่านเขียนเกิดผิดพลาดได้, Thai definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง
โอนอ่อน[V] bend, Syn. โอนเอน, Example: ต้นข้าวโอนอ่อนพริ้วตามลม
โอน[V] bend over, See also: bend, Syn. เอน, Thai definition: น้อมลง, โน้ม
น้าว[V] bend, See also: draw, curve, crook back, Syn. โน้ม, โก่ง, Example: เขาน้าวคันศรจนสายขาด, Thai definition: เหนี่ยวลง, ดึงจนโค้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEND    B EH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bend    (v) (b e1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knickschutztülle {f}bend relief [Add to Longdo]
Schrägbalken {m} [constr.]bend sinister [Add to Longdo]
Biegewinkel {m}bend angle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinary \Or"di*na*ry\, n.; pl. {Ordinaries} (-r[i^]z).
   1. (Law)
    (a) (Roman Law) An officer who has original jurisdiction
      in his own right, and not by deputation.
    (b) (Eng. Law) One who has immediate jurisdiction in
      matters ecclesiastical; an ecclesiastical judge; also,
      a deputy of the bishop, or a clergyman appointed to
      perform divine service for condemned criminals and
      assist in preparing them for death.
    (c) (Am. Law) A judicial officer, having generally the
      powers of a judge of probate or a surrogate.
      [1913 Webster]
 
   2. The mass; the common run. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I see no more in you than in the ordinary
       Of nature's salework.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is so common, or continued, as to be considered
    a settled establishment or institution. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spain had no other wars save those which were grown
       into an ordinary.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which is in ordinary or common use.
    [1913 Webster]
 
       Water buckets, wagons, cart wheels, plow socks, and
       other ordinaries.           --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. A dining room or eating house where a meal is prepared for
    all comers, at a fixed price for the meal, in distinction
    from one where each dish is separately charged; a table
    d'h[^o]te; hence, also, the meal furnished at such a
    dining room. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the odd words they have picked up in a
       coffeehouse, or a gaming ordinary, are produced as
       flowers of style.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He exacted a tribute for licenses to hawkers and
       peddlers and to ordinaries.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) A charge or bearing of simple form, one of nine or
    ten which are in constant use. The {bend}, {chevron},
    {chief}, {cross}, {fesse}, {pale}, and {saltire} are
    uniformly admitted as ordinaries. Some authorities include
    bar, bend sinister, pile, and others. See {Subordinary}.
    [1913 Webster]
 
   {In ordinary}.
    (a) In actual and constant service; statedly attending and
      serving; as, a physician or chaplain in ordinary. An
      ambassador in ordinary is one constantly resident at a
      foreign court.
    (b) (Naut.) Out of commission and laid up; -- said of a
      naval vessel.
 
   {Ordinary of the Mass} (R. C. Ch.), the part of the Mass
    which is the same every day; -- called also the {canon of
    the Mass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, v. i.
   1. To be moved or strained out of a straight line; to crook
    or be curving; to bow.
    [1913 Webster]
 
       The green earth's end
       Where the bowed welkin slow doth bend. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To jut over; to overhang.
    [1913 Webster]
 
       There is a cliff, whose high and bending head
       Looks fearfully in the confined deep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be inclined; to be directed.
    [1913 Webster]
 
       To whom our vows and wished bend.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To bow in prayer, or in token of submission.
    [1913 Webster]
 
       While each to his great Father bends. --Coleridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, v. t. [imp. & p. p. {Bended} or {Bent}; p. pr. &
   vb. n. {Bending}.] [AS. bendan to bend, fr. bend a band,
   bond, fr. bindan to bind. See {Bind}, v. t., and cf. 3d & 4th
   {Bend}.]
   1. To strain or move out of a straight line; to crook by
    straining; to make crooked; to curve; to make ready for
    use by drawing into a curve; as, to bend a bow; to bend
    the knee.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn toward some certain point; to direct; to incline.
    "Bend thine ear to supplication." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Towards Coventry bend we our course. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bending her eyes . . . upon her parent. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply closely or with interest; to direct.
    [1913 Webster]
 
       To bend his mind to any public business. --Temple.
    [1913 Webster]
 
       But when to mischief mortals bend their will.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to yield; to render submissive; to subdue.
    "Except she bend her humor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To fasten, as one rope to another, or as a sail to
    its yard or stay; or as a cable to the ring of an anchor.
    --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To bend the brow}, to knit the brow, as in deep thought or
    in anger; to scowl; to frown. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lean; stoop; deflect; bow; yield.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, n. [See {Bend}, v. t., and cf. {Bent}, n.]
   1. A turn or deflection from a straight line or from the
    proper direction or normal position; a curve; a crook; as,
    a slight bend of the body; a bend in a road.
    [1913 Webster]
 
   2. Turn; purpose; inclination; ends. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Farewell, poor swain; thou art not for my bend.
                          --Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A knot by which one rope is fastened to another or
    to an anchor, spar, or post. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   4. (Leather Trade) The best quality of sole leather; a butt.
    See {Butt}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) Hard, indurated clay; bind.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Med.) same as {caisson disease}. Usually referred to
    as {the bends}.
    [1913 Webster]
 
   {Bends of a ship}, the thickest and strongest planks in her
    sides, more generally called wales. They have the beams,
    knees, and foothooks bolted to them. Also, the frames or
    ribs that form the ship's body from the keel to the top of
    the sides; as, the midship bend.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, n. [AS. bend. See {Band}, and cf. the preceding
   noun.]
   1. A band. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. [OF. bende, bande, F. bande. See {Band}.] (Her.) One of
    the honorable ordinaries, containing a third or a fifth
    part of the field. It crosses the field diagonally from
    the dexter chief to the sinister base.
    [1913 Webster]
 
   {Bend sinister} (Her.), an honorable ordinary drawn from the
    sinister chief to the dexter base.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bend
   n 1: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a
      crook in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}]
   2: movement that causes the formation of a curve [syn:
     {bending}, {bend}]
   3: curved segment (of a road or river or railroad track etc.)
     [syn: {bend}, {curve}]
   4: an angular or rounded shape made by folding; "a fold in the
     napkin"; "a crease in his trousers"; "a plication on her
     blouse"; "a flexure of the colon"; "a bend of his elbow"
     [syn: {fold}, {crease}, {plication}, {flexure}, {crimp},
     {bend}]
   5: a town in central Oregon at the eastern foot of the Cascade
     Range
   6: diagonal line traversing a shield from the upper right corner
     to the lower left [syn: {bend}, {bend dexter}]
   v 1: form a curve; "The stick does not bend" [syn: {bend},
      {flex}] [ant: {straighten}, {unbend}]
   2: change direction; "The road bends"
   3: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form;
     "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong
     man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend}, {deform},
     {twist}, {turn}] [ant: {unbend}]
   4: bend one's back forward from the waist on down; "he crouched
     down"; "She bowed before the Queen"; "The young man stooped
     to pick up the girl's purse" [syn: {crouch}, {stoop}, {bend},
     {bow}]
   5: turn from a straight course, fixed direction, or line of
     interest [syn: {deflect}, {bend}, {turn away}]
   6: bend a joint; "flex your wrists"; "bend your knees" [syn:
     {flex}, {bend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top