Search result for

-audio-

(38 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: audio, *audio*
Possible hiragana form: -あうぢお-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audio[ADJ] ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio[PRF] เกี่ยวกับการฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
audio(adj) เกี่ยวกับเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Audio off.ปิดเสียง Dead Space: Downfall (2008)
Red's audio. Green is the alarm companies.แดงเป็นเสียง เขียวเป็นสัญญาณเตือน The Lazarus Project (2008)
This is an audio sample. If he talks within range of any phone in the city you can triangulate his position.นี่คือตัวอย่างเสียง ถ้าเขาพูด ในระยะของโทรศัพท์ในเมือง The Dark Knight (2008)
[No audio][ไม่มีเสียง] New York, I Love You (2008)
Translating into raw audiovisual data.มันจะถูกถ่ายทอดออกมา Nในรูปของสัญญาณภาพและเสียง Gamer (2009)
We equipped Burnett's room with two cameras and audio surveillance.ห้องของเบอร์เนตต์ เราได้ติดตั้ง กล้องบันทึกภาพและเสียงไว้ 2 ตัว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
This footage was acquired from Nome psychologist Dr. Abigail Tyler, who has personally documented over 65 hours of video and audio materials during the time of the incidents.ฟุตเทจ นี้เป็นของจิตแพทย์ที่ชื่อ ดร.อบิเกล ไทเลอร์ ผู้ที่บันทึกทั้งภาพและเสียงไว้เป็นเวลากว่า 65 ชั่วโมง เป็นการส่วนตัว ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น The Fourth Kind (2009)
Every dramatized scene in this movie is supported by either archived audio, video, or as it was related by Dr. Tyler during extensive interviews with the director.ในทุก ๆ ฉากที่หนังดำเนิน เสียง หรือภาพวิดีโอ เท่าที่มันเกี่ยวโยงกับ ดร. The Fourth Kind (2009)
I want lieutenant Tao to play the audio in the waiting room.ฉันอยากให้หมวดเต๋าบันทึกเสียงในห้องพักผู้โดยสาร Double Blind (2009)
I'll have audio for you in a sec.คุณจะได้ยินเสียงในอีกไม่กี่วินาที Double Blind (2009)
Whoever made this tape had access to some very impressive audio filtration equipment.คนที่ได้เจอเทปได้เจาะเข้าไป พวกนี้เข้าไปแปลงเสียง Saw VI (2009)
I detected this audio transmission on an unsecured line.ผมแกะรอยที่มาของคลื่นเสียงได้แล้ว บนสายที่ไม่ปลอดภัย The Good Wound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audioWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDIO    AA1 D IY0 OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audio    (n) (oo1 d i ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Audiokassette {f}cassette [Add to Longdo]
Audioverstärker {m}audio amplifier [Add to Longdo]
Hörbuch {n}audio book [Add to Longdo]
Niederfrequenzumtastung {f} [techn.]audio frequency shift keying [Add to Longdo]
Phonotypist {m}; Phonotypistin {f}audio typist [Add to Longdo]
Rundfunkübertragung {f}; Hörfunksendung {f}audio transmission [Add to Longdo]
Sprachausgabe {f}audio response [Add to Longdo]
Sprachausgabeeinheit {f}audio reponse unit [Add to Longdo]
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record [Add to Longdo]
Tonfrequenz {f}; Niederfrequenz {f} (NF) | Tonfrequenzen {pl}audio frequency (AF) | audio frequencies [Add to Longdo]
Tonfrequenzbereich {m}audio range [Add to Longdo]
Tontechnik {f} | Tontechniken {pl}audio engineering | audio engineerings [Add to Longdo]
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオ[おーでいお, o-deio] audio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 audio \audio\ n.
   the part of a transmitted signal which conveys the sound of
   the event represented by the signal, such as that of a
   television program. "they always raise the audio for
   commercials"
 
   Syn: sound.
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 an audible acoustic wave frequency.
 
   Syn: audio frequency
     [WordNet 1.5]
 
   3. the sound elements of television.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audio
   n 1: the audible part of a transmitted signal; "they always
      raise the audio for commercials" [syn: {audio}, {sound}]
   2: an audible acoustic wave frequency [syn: {audio}, {audio
     frequency}]
   3: a recording of acoustic signals [syn: {sound recording},
     {audio recording}, {audio}]
   4: the sound elements of television

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top