หรือคุณหมายถึง aße?
Search result for

-asse-

(42 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: asse, *asse*
Possible hiragana form: -あっせ-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
People are asses. Why are you telling me this stuff?คนทั่วไปเป็นไอ้ตูด ทำไมคุณบอกเรื่องเหลวไหลนี้กับฉัน Not Cancer (2008)
How many asses does your corporate policy allow you to grab?กี่ก้นกันแน่ที่นโยบายความร่วมมือของคุณอนุญาตให้จับน่ะ Dying Changes Everything (2008)
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5 Dying Changes Everything (2008)
They're illegals. Part of our assembly crew.พวกเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งของคนที่มาทำงานให้เรา Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
Get you asses up here, you lazy bastards!มาเร็วเข้า เจ้าพวกขี้เกียจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can walk, talk, wipe your own asses and then there's all the sex.คุณเดินได้ คุยได้ แม้แต่เช็ด ตูด ตัวเองก็ได้ และก็ มีเซ็กส์ ได้ Superhero Movie (2008)
Well, their initial assessments are all over the place.คือว่า,จากการประเมินเบื้องต้น ของพวกเขา Passengers (2008)
A corporation like this... it's all about money, they are capable of anything to save their asses.มันก็เพื่อเงิน,พวกมันสามารถ ทำอะไรก็ได้ที่จะรักษาทรัพท์สินของมัน Passengers (2008)
I think you're forgetting that I married you, for your non-financial assets.ชั้นว่าเธอคงลืมไปว่า... ชั้นแต่งงานกับเธอโดยไม่ได้หวังผลทางการเงิน Death Race (2008)
Assemble on the building opposite.รวมกันที่ตรงข้ามตึก The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asseHere we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
asseShareholders voted to liquidate the company's assets.
asseI'm sure you'll be a valuable asset to our company.
asseAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
asseShe gave her assent to the match.
asseThe teacher assembled the students in the hall.
asseYou'd better try to assert yourself more.
asseThe United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.
asseThe mechanic assembled the engine.
asseObviously wash your face, but you must also take care of your appearance before assembling here.
asseThe club members assembled in the meeting room.
asseThe assembly consisted of people concerned about human rights.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler {m} [comp.]assembler [Add to Longdo]
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company [Add to Longdo]
Assembler {m}assembly [Add to Longdo]
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program [Add to Longdo]
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer [Add to Longdo]
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link [Add to Longdo]
Assembler {m}; Monteur {m}; Montagefirma {f}assembler [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction [Add to Longdo]
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive [Add to Longdo]
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format [Add to Longdo]
Assemblermodul {n} [comp.]assembler module [Add to Longdo]
Assemblerprotokoll {n}; Übersetzungsprotokoll {n} [comp.]assembler listing [Add to Longdo]
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language [Add to Longdo]
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asse \Asse\, n. (Zool.)
   A small foxlike animal ({Vulpes cama}) of South Africa,
   valued for its fur.
   [1913 Webster]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 asse
    axis, axle
    shelf
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Asse [aseːkuːrants] (n) , pl.
   aces
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top