Search result for

-assassin-

(31 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assassin, *assassin*
Possible hiragana form: -あっさっしん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassin[N] ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า, See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. murderer, slayer, butcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These assassin droids can be very unpredictable.มันคือดรอยด์ลอบสังหาร เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมาก Downfall of a Droid (2008)
She is a gifted Assassinนางเป็นมือสังหารพรสวรรค์ Cloak of Darkness (2008)
Halt, assassinหยุดนะ เจ้ามือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
This Assassin,มือสังหารคนนี้ Cloak of Darkness (2008)
You see, Assassin?เจ้าเห็นมั้ย มือสังหาร? Cloak of Darkness (2008)
I always had a good feeling about you, Assassinข้ามีความรู้สึกดีๆ กับเจ้าเสมอ มือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I hear that Tauren tried to assassinate Uther.ได้ข่าวว่าทอเรนพยายามสังหารอูเธอร์ To Kill the King (2008)
By an unknown assassin.ด้วยน้ำมือของมือสังหารนิรนาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's always the possibility of an unknown assassin,อาจยังมีมือสังหารที่เราไม่รู้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Meanwhile, word from Spanish and the United States authorities is that they shot and killed the lone assassin responsible for today's attack.ระหว่างนี้ได้มีการแถลงข่าวจากทางการของสเปน และอเมริกา ว่าพวกเค้าได้จัดการกับมือปืน ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Vantage Point (2008)
Your father was one of the greatest assassins who ever lived.พ่อของคุณเคยเป็นหนึ่ง ในนักฆ่าที่เก่งที่สุดที่เคยมีมา Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assassinAssassination has never changed the history of the world.
assassinHe was ignorant of the plot to assassinate him.
assassinInvestigators uncovered an assassination plot.
assassinLyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.
assassinMartin Luther King, Jr., a man of peace, was killed by an assassin's bullet.
assassinThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
assassinThey attempted to assassinate the president.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลอบสังหาร[N] assassin, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำงานหนักอีกครั้ง กับการติดตามหาผู้ลอบสังหารครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลอบฆ่าบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สังหาร[n. exp.] (phū sanghān) EN: assassin   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSASSIN    AH0 S AE1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assassin    (n) (@1 s a1 s i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentäter {m}; Mörder {m} | Attentäter {pl}; Meuchelmörder {pl}assassin | assassins [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assassin \As*sas"sin\, n. [F. (cf. It. assassino), fr. Ar.
   `hashishin one who has drunk of the hashish. Under its
   influence the Assassins of the East, followers of the Shaikh
   al-Jabal (Old Man of the Mountain), were said to commit the
   murders required by their chief.]
   One who kills, or attempts to kill, by surprise or secret
   assault; one who treacherously murders any one unprepared for
   defense.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assassin \As*sas"sin\, v. t.
   To assassinate. [Obs.] --Stillingfleet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assassin
   n 1: a murderer (especially one who kills a prominent political
      figure) who kills by a surprise attack and often is hired
      to do the deed; "his assassins were hunted down like
      animals"; "assassinators of kings and emperors" [syn:
      {assassin}, {assassinator}, {bravo}]
   2: a member of a secret order of Muslims (founded in the 12th
     century) who terrorized and killed Christian Crusaders

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top