หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

-ass-

(52 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ass, *ass*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ass[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: ไอ้โง่, Syn. blockhead, dolt, dunce, fool
ass[N] ลา, Syn. donkey
ass[N] ก้น (คำสแลง), See also: บั้นท้าย
ass[SL] ก้น, Syn. arse
ass[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ, Syn. arse
ass[SL] งานที่ล้มเหลว, Syn. arse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)

English-Thai: Nontri Dictionary
ass(n) ลา,คนโง่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Asshole!ไอ้เวร Crank (2006)
Asshole!ไอ้เวร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Asshole!บ้าเอ๊ย! Dead Like Me: Life After Death (2009)
Assholes!assholes! Young & Beautiful (2013)
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
Good luck sitting on your ass.ขอให้โชคดีแล้วกัน New Haven Can Wait (2008)
It's priceless. I hope he freezes his ass off.มันไม่มีค่า่ ฉันหวังว่าก้นมันจะเย็น New Haven Can Wait (2008)
To coming here next year and kicking your ass.ที่จะเข้าที่นี่ปีหน้า แล้วก็เฉดหัวพวกแก New Haven Can Wait (2008)
I saved your ass. You didn't have to send them after Dan.ฉันน่ะช่วยแกไว้/ แต่แกไม่จำเป็นต้องใช้แดน New Haven Can Wait (2008)
So, you know, it was basically an assist.ก็ เธอก็รู้ ช่วยเหลือกันนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
Okay, seriously, you work your ass off, and for what?โอเค พูดจริงไม่ล้อเล่นนะ เธอทำงานจะแทบบ้า เพื่ออะไร? Pret-a-Poor-J (2008)
Hey! She assaulted me, demanded I deflower her.เฮ้ เธอ อ่อย ฉันก่อน อยากให้ฉันทำลายพรหมจรรย์เธอ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assWe assume that he is honest.
assShe assumes an air of modesty.
assHe is sure to carry out the task assigned to him.
assThey assisted the painter financially.
assYour assumption that his death was an accident seems to be wrong.
assHe assured me of his help.
assThe chief engineer did research hand in hand with his assistant.
assI can assure you of your success.
assDivorce tends to be associated with a negative image.
assWe often associate black with death.
assI assure you of my support.
assI associate with him in business.

CMU English Pronouncing Dictionary
ASS    AE1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ass    (n) (a1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler {m} [comp.]assembler [Add to Longdo]
Ass {n}; Spezialist {m}crackerjack [coll.] [Add to Longdo]
Ass {n}; As {n} [alt]; Eins {f} auf dem Würfel | Asse {pl} | Herzass {n}ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company [Add to Longdo]
Assembler {m}assembly [Add to Longdo]
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program [Add to Longdo]
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer [Add to Longdo]
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link [Add to Longdo]
Assembler {m}; Monteur {m}; Montagefirma {f}assembler [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction [Add to Longdo]
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive [Add to Longdo]
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format [Add to Longdo]
Assemblermodul {n} [comp.]assembler module [Add to Longdo]
Assemblerprotokoll {n}; Übersetzungsprotokoll {n} [comp.]assembler listing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ass \Ass\, n. [OE. asse, AS. assa; akin to Icel. asni, W. asen,
   asyn, L. asinus, dim. aselus, Gr. ?; also to AS. esol, OHG.
   esil, G. esel, Goth. asilus, Dan. [ae]sel, Lith. asilas,
   Bohem. osel, Pol. osiel. The word is prob. of Semitic origin;
   cf. Heb. ath?n she ass. Cf. {Ease}.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Equus} ({Equus asinus}),
    smaller than the horse, and having a peculiarly harsh bray
    and long ears. The tame or domestic ass is patient, slow,
    and sure-footed, and has become the type of obstinacy and
    stupidity. There are several species of wild asses which
    are swift-footed.
    [1913 Webster]
 
   2. A dull, heavy, stupid fellow; a dolt. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Asses' Bridge}. [L. pons asinorum.] The fifth proposition of
    the first book of Euclid, "The angles at the base of an
    isosceles triangle are equal to one another." [Sportive]
    "A schoolboy, stammering out his Asses' Bridge." --F.
    Harrison.
 
   {To make an ass of one's self}, to do or say something very
    foolish or absurd.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, But \But\, n. [F. but butt, aim (cf. butte knoll),
   or bout, OF. bot, end, extremity, fr. boter, buter, to push,
   butt, strike, F. bouter; of German origin; cf. OHG. b[=o]zan,
   akin to E. beat. See {Beat}, v. t.]
   1. A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end.
    [1913 Webster]
 
       Here is my journey's end, here my butt
       And very sea mark of my utmost sail. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: As applied to land, the word is nearly synonymous with
      mete, and signifies properly the end line or boundary;
      the abuttal.
      [1913 Webster]
 
   2. The larger or thicker end of anything; the blunt end, in
    distinction from the sharp end; as, the butt of a rifle.
    Formerly also spelled {but}. See 2nd {but}, n. sense 2.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A mark to be shot at; a target. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       The groom his fellow groom at butts defies,
       And bends his bow, and levels with his eyes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed;
    as, the butt of the company.
    [1913 Webster]
 
       I played a sentence or two at my butt, which I
       thought very smart.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an
    animal; as, the butt of a ram.
    [1913 Webster]
 
   6. A thrust in fencing.
    [1913 Webster]
 
       To prove who gave the fairer butt,
       John shows the chalk on Robert's coat. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   7. A piece of land left unplowed at the end of a field.
    [1913 Webster]
 
       The hay was growing upon headlands and butts in
       cornfields.              --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) A joint where the ends of two objects come squarely
      together without scarfing or chamfering; -- also
      called {butt joint}.
    (b) The end of a connecting rod or other like piece, to
      which the boxing is attached by the strap, cotter, and
      gib.
    (c) The portion of a half-coupling fastened to the end of
      a hose.
      [1913 Webster]
 
   9. (Shipbuilding) The joint where two planks in a strake
    meet.
    [1913 Webster]
 
   10. (Carp.) A kind of hinge used in hanging doors, etc.; --
     so named because fastened on the edge of the door, which
     butts against the casing, instead of on its face, like
     the strap hinge; also called {butt hinge}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Leather Trade) The thickest and stoutest part of tanned
     oxhides, used for soles of boots, harness, trunks.
     [1913 Webster]
 
   12. The hut or shelter of the person who attends to the
     targets in rifle practice.
     [1913 Webster]
 
   13. The buttocks; as, get up off your butt and get to work;
     -- used as a euphemism, less objectionable than {ass}.
     [slang]
 
   Syn: ass, rear end, derriere, behind, rump, heinie.
     [PJC]
 
   {Butt chain} (Saddlery), a short chain attached to the end of
    a tug.
 
   {Butt end}. The thicker end of anything. See {But end}, under
    2d {But}.
    [1913 Webster]
 
       Amen; and make me die a good old man!
       That's the butt end of a mother's blessing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A butt's length}, the ordinary distance from the place of
    shooting to the butt, or mark.
 
   {Butts and bounds} (Conveyancing), abuttals and boundaries.
    In lands of the ordinary rectangular shape, butts are the
    lines at the ends (F. bouts), and bounds are those on the
    sides, or sidings, as they were formerly termed.
    --Burrill.
 
   {Bead and butt}. See under {Bead}.
 
   {Butt and butt}, joining end to end without overlapping, as
    planks.
 
   {Butt weld} (Mech.), a butt joint, made by welding together
    the flat ends, or edges, of a piece of iron or steel, or
    of separate pieces, without having them overlap. See
    {Weld}.
 
   {Full butt}, headfirst with full force. [Colloq.] "The
    corporal . . . ran full butt at the lieutenant."
    --Marryat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ass
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: a pompous fool
   3: hardy and sure-footed animal smaller and with longer ears
     than the horse
   4: slang for sexual intercourse [syn: {fuck}, {fucking},
     {screw}, {screwing}, {ass}, {nooky}, {nookie}, {piece of
     ass}, {piece of tail}, {roll in the hay}, {shag}, {shtup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top