Search result for

-arrangement-

(51 entries)
(1.764 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arrangement, *arrangement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrangement[N] การจัดการ
arrangement[N] การจัดเตรียม, See also: การตระเตรียม, Syn. preparation, plan
arrangement[N] การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)

English-Thai: Nontri Dictionary
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Arrangementข้อตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arrangement (n) ข้อตกลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very well. I'll make the arrangements.เยี่ยมมากเลยครับ ผม จะตอนรับอย่างสมเกียรติ The Great Dictator (1940)
This poor child has no mother, so I shall take responsibility for all the arrangements.ดังนั้นฉันควรจะเป็น ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน-- Rebecca (1940)
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ Rebecca (1940)
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ Help! (1965)
And I have to make arrangements to bring him back here safely.And I have to make arrangements to bring him back here safely. The Godfather (1972)
-That screws up my arrangements.- That screws up my arrangements. The Godfather (1972)
Will you make all the arrangements?เตรียมการให้ได้ไหม Blazing Saddles (1974)
I will make all the arrangements.ได้ครับ Blazing Saddles (1974)
In the meantime, for tonight, I've thought of a makeshift arrangement.ในระหว่างนี้, ตอนกลางคืน, ฉันกำลังคิดถึงเรื่องจัดเวรเฝ้ว. Suspiria (1977)
The arrangement was I wouldn't kill you.- ข้อตกลงคือฉันจะไม่ฆ่านาย The Road Warrior (1981)
-We had an arrangement.- เรามีข้อตกลงกัน The Road Warrior (1981)
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrangementAll the arrangements should be made prior to our departure.
arrangementA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
arrangementBesides attending the funeral, she needs to make all the arrangements.
arrangementBy special arrangement we were allowed to enter the building.
arrangementEmily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.
arrangementFlower arrangement is a part of Japanese culture.
arrangementFlower arrangement is a traditional art in Japan.
arrangementHave you made all the arrangements for your trip?
arrangementHe is in charge of making arrangements for our trip to Europe.
arrangementHe took charge of the arrangements for the party.
arrangementI changed the arrangement of the furniture in my room.
arrangementI'd like to settle the transportation arrangements before I leave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธาน[N] arrangement, Syn. วิธาน, การจัดแจง, การทำ
วิธาน[N] arrangement, See also: preparation, performance, doing, Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม, การเตรียม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเรียง[N] arrangement, Syn. การจัด, การจัดเรียง, การจัดลำดับ, Example: การเรียงเนื้อหาต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ต้องทำตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด, Thai definition: การจัดในลักษณะที่เป็นแถวเป็นลำดับตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīeng) EN: arrangement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANGEMENT    ER0 EY1 N JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrangement    (n) (@1 r ei1 n jh m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anordnungspatent {n}arrangement patent [Add to Longdo]
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt {n}arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking [Add to Longdo]
Gruppierung {f} | Gruppierungen {pl}arrangement in groups | arrangements in groups [Add to Longdo]
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms [Add to Longdo]
Ordnungssystem {n}arrangement system [Add to Longdo]
Planung {f}; Disposition {f} | Planungen machen; Dispositionen treffenarrangement | to make arrangements [Add to Longdo]
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrangement \Ar*range"ment\, n. [Cf. F. arrangement.]
   1. The act of arranging or putting in an orderly condition;
    the state of being arranged or put in order; disposition
    in suitable form.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner or result of arranging; system of parts
    disposed in due order; regular and systematic
    classification; as, arrangement of one's dress; the
    Linn[ae]an arrangement of plants.
    [1913 Webster]
 
   3. Preparatory proceeding or measure; preparation; as, we
    have made arrangement for receiving company.
    [1913 Webster]
 
   4. Settlement; adjustment by agreement; as, the parties have
    made an arrangement between themselves concerning their
    disputes; a satisfactory arrangement.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.)
    (a) The adaptation of a composition to voices or
      instruments for which it was not originally written.
    (b) A piece so adapted; a transcription; as, a pianoforte
      arrangement of Beethoven's symphonies; an orchestral
      arrangement of a song, an opera, or the like.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrangement
   n 1: the thing arranged or agreed to; "they made arrangements to
      meet in Chicago" [syn: {agreement}, {arrangement}]
   2: an orderly grouping (of things or persons) considered as a
     unit; the result of arranging; "a flower arrangement"
   3: an organized structure for arranging or classifying; "he
     changed the arrangement of the topics"; "the facts were
     familiar but it was in the organization of them that he was
     original"; "he tried to understand their system of
     classification" [syn: {arrangement}, {organization},
     {organisation}, {system}]
   4: the spatial property of the way in which something is placed;
     "the arrangement of the furniture"; "the placement of the
     chairs" [syn: {placement}, {arrangement}]
   5: a piece of music that has been adapted for performance by a
     particular set of voices or instruments [syn: {musical
     arrangement}, {arrangement}]
   6: the act of arranging and adapting a piece of music [syn:
     {arrangement}, {arranging}, {transcription}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arrangement [arãʒəm]
   accommodation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top