Search result for

-analysis-

(59 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: analysis, *analysis*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analysis[N] การวิเคราะห์, See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. separation, breakdown
analysis[N] จิตวิเคราะห์, See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ, Syn. psychotherapy, depth psychiatry
analysis[N] ผลการวิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)

English-Thai: Nontri Dictionary
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analysisการวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
analysisการวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analysisการวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analysisการวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Analysisการวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Analysisการวิเคราะห์ [การบัญชี]
Analysisการวิเคราะห์, การวิเคราะห์ตามประเด็น [การแพทย์]
analysisการวิเคราะห์, วิธีการพิสูจน์หรือหาองค์ประกอบหรือหาปริมาณของสาร  มีอยู่ 2 แบบ คือ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
- Can I get the fingerprint analysis?ผมขอผลวิเคราะห์รอยนิ้วมือไปได้ไหม? The Dark Knight (2008)
Analysis.วิเคราะห์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We have done a complete forensic analysis of every note and its traceable history.ขอโทษครับมาดาม เราวิเคราะห์ธนบัตรทุกใบและร่องรอยที่พบได้แล้วครับ Quantum of Solace (2008)
I need a DNA analysis.ฉันต้องการวิเคราะห์ DNA Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Purcell was doing some sort of chemical analysis.เพอร์เซลทำบางอย่างเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ด้านเคมี I Lied, Too. (2009)
They do independent scientific analysis.เขาเป็นนักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อิสระ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'm expediting the STR analysis, so soon, I hope.อีกนานมั้ยกว่าคุณจะได้ดีเอ็นเอ ผมจะเร่งผลการวิเคราะห์ คงเสร็จในเร็วๆนี้หวังว่างั้นน่ะ Some Kinda Love (2009)
Only infrared analysis would reveal the difference.ต้องตรวจสอบด้วบแสงอินฟราเรด เท่านั้นถึงจะดูออก 2012 (2009)
On further analysis of Strahm's fingerprints, it was found that the uric acid levels were inconsistent for an individual with an active epidural metabolism.มีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ของสตรัม และเราพบว่า กรดยูริกที่เหลืออยู่ มันไม่ตรงกัน พูดง่ายๆ ? Saw VI (2009)
Hey, Mom, what did we say about analysis?นี่แม่ ทำไมถึงคิดอย่างงั้น Dare (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analysisAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
analysisA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
analysisEvery situation requires individual analysis.
analysisHe made a close analysis of the situation.
analysisHe made a thorough analysis of the problem.
analysisHe's a financial analyst with a pretty good reputation for his analysis of economic trends.
analysisHis analysis of the causes of the uprising was correct.
analysisI am quite in agreement with your analysis.
analysisI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
analysisIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
analysisIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
analysisLet's do a urine analysis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิเคราะห์[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพินิจ[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์[N] analysis, See also: consideration, deliberation, Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การวิเคราะห์งาน[N] analysis, Example: การวิเคราะห์งานในแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์[n.] (kān wikhrǿ) EN: analysis   FR: analyse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALYSIS    AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analysis    (n) (@1 n a1 l @ s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analyse {f}; Auswertung {f}; Untersuchung {f} | Analysen {pl}; Auswertungen {pl}; Untersuchungen {pl}analysis | analyses [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
Analysedatei {f}analysis file [Add to Longdo]
Analysefunktion {f}analysis function [Add to Longdo]
Analysemethode {f}analysis method [Add to Longdo]
Arbeitsablaufstudie {f}analysis of workflow [Add to Longdo]
Ausgabeliste {f}analysis sheet [Add to Longdo]
Auswertungsprogramm {n}analysis program [Add to Longdo]
Auswertungszweck {m}analysis purpose [Add to Longdo]
Topologie {f}analysis situs [Add to Longdo]
Varianzanalyse {f}analysis of variance (ANOVA) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分析[ぶんせき, bunseki] analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mathematics \Math`e*mat"ics\, n. [F. math['e]matiques, pl., L.
   mathematica, sing., Gr. ? (sc. ?) science. See {Mathematic},
   and {-ics}.]
   That science, or class of sciences, which treats of the exact
   relations existing between quantities or magnitudes, and of
   the methods by which, in accordance with these relations,
   quantities sought are deducible from other quantities known
   or supposed; the science of spatial and quantitative
   relations.
   [1913 Webster]
 
   Note: Mathematics embraces three departments, namely: 1.
      {Arithmetic}. 2. {Geometry}, including {Trigonometry}
      and {Conic Sections}. 3. {Analysis}, in which letters
      are used, including {Algebra}, {Analytical Geometry},
      and {Calculus}. Each of these divisions is divided into
      pure or abstract, which considers magnitude or quantity
      abstractly, without relation to matter; and mixed or
      applied, which treats of magnitude as subsisting in
      material bodies, and is consequently interwoven with
      physical considerations.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analysis \A*nal"y*sis\, n.; pl. {Analyses}. [Gr. ?, fr. ? to
   unloose, to dissolve, to resolve into its elements; ? up + ?
   to loose. See {Loose}.]
   1. A resolution of anything, whether an object of the senses
    or of the intellect, into its constituent or original
    elements; an examination of the component parts of a
    subject, each separately, as the words which compose a
    sentence, the tones of a tune, or the simple propositions
    which enter into an argument. It is opposed to
    {synthesis}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The separation of a compound substance, by
    chemical processes, into its constituents, with a view to
    ascertain either (a) what elements it contains, or (b) how
    much of each element is present. The former is called
    {qualitative}, and the latter {quantitative analysis}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) The tracing of things to their source, and the
    resolving of knowledge into its original principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The resolving of problems by reducing the
    conditions that are in them to equations.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) A syllabus, or table of the principal heads of a
      discourse, disposed in their natural order.
    (b) A brief, methodical illustration of the principles of
      a science. In this sense it is nearly synonymous with
      synopsis.
      [1913 Webster]
 
   6. (Nat. Hist.) The process of ascertaining the name of a
    species, or its place in a system of classification, by
    means of an analytical table or key.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate}, {Proximate}, {Qualitative}, {Quantitative}, and
   {Volumetric analysis}. (Chem.) See under {Ultimate},
    {Proximate}, {Qualitative}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analysis
   n 1: an investigation of the component parts of a whole and
      their relations in making up the whole
   2: the abstract separation of a whole into its constituent parts
     in order to study the parts and their relations [syn:
     {analysis}, {analytic thinking}] [ant: {synthesis},
     {synthetic thinking}]
   3: a form of literary criticism in which the structure of a
     piece of writing is analyzed
   4: the use of closed-class words instead of inflections: e.g.,
     `the father of the bride' instead of `the bride's father'
   5: a branch of mathematics involving calculus and the theory of
     limits; sequences and series and integration and
     differentiation
   6: a set of techniques for exploring underlying motives and a
     method of treating various mental disorders; based on the
     theories of Sigmund Freud; "his physician recommended
     psychoanalysis" [syn: {psychoanalysis}, {analysis}, {depth
     psychology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top