Search result for

-alto-

(41 entries)
(0.642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alto, *alto*
English-Thai: Longdo Dictionary
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alto[ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto[N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if he'd listened to me we could have avoided this altogether.แต่ถ้าเขาได้ยินที่ฉันพูด เราควรหลีกเลี่ยงมันทั้งสองฝ่าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There's often been a Heather An armful altogetherหลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน The Little Prince (1974)
Go and leave the ashram altogether. We don't want you!ไปจากอาศรม เราไม่ต้องการคุณ Gandhi (1982)
Look, I don't want to cut back the hormones altogether.ฟังนะ ฉันไม่อยากตัดฮอร์โมนทั้งหมด Junior (1994)
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's altogether far too quiet.ดูรวม ๆ แล้วมันเงียบเกินไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
What, honey? Never seen a girl in her altogether, not all together before?ไม่เคยเห็นผู้หญิงล่อนจ้อนมาก่อนหรือไง Woman on Top (2000)
The Ring is altogether evil....in every corner of the West! The Ring is aItogether evil. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Maybe we can disappear one day altogether.Maybe we can disappear one day altogether. Maid in Manhattan (2002)
- You guessed it. Palo alto.- คุณเดาต่อดูสิ พาโล อัลโต Mr. Monk and the Blackout (2004)
By all means, it's not an altogether absurd idea.แต่ถึงยังไงซะมันก็ไม่ใช่ความคิด ที่เหลวไหลเกินไป Lonesome Jim (2005)
The answer lay in the home of a neighbor who, 20 minutes earlier, had been engaging in... an altogether different type of crime.คำตอบนั้น ได้นอนอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ผู้ที่... ในอีก 20 นาทีต่อมา Smiles of a Summer Night (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altoI don't know this problem altogether.
altoWe are eight altogether.
altoThat's 3000 yen altogether.
altoThere were only five person present altogether.
altoThat's altogether wrong.
altoHe doesn't altogether trust me.
altoThe troop was altogether destroyed.
altoOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
altoHe is not altogether a fool.
altoYour work is not altogether satisfactory.
altoBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altoThe plan was altogether spoiled by the rain.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTO    AE1 L T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alto    (n) (a1 l t ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altstimme {f} [mus.]alto (voice) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルト[あると, aruto] Alto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viola \Vi"o*la\, n. [It. See {Viol}.] (Mus.)
   An instrument in form and use resembling the violin, but
   larger, and a fifth lower in compass.
   [1913 Webster]
 
   {Viola da braccio} [It., viol for the arm], the tenor viol,
    or viola, a fifth lower than the violin. Its part is
    written in the alto clef, hence it is sometimes called the
    {alto}.
 
   {Viola da gamba} [It., viol for the leg], an instrument
    resembling the viola, but larger, and held between the
    knees. It is now rarely used.
 
   {Viola da spalla} [It., viol for the shoulder], an instrument
    formerly used, resembling the viola, and intermediate in
    size between the viola and the viola da gamba.
 
   {Viola di amore} [It., viol of love: cf. F. viole d'amour], a
    viol, larger than the viola, having catgut strings upon,
    and brass or steel wires under, the keyboard. These,
    sounding sympathetically with the strings, yield a
    peculiarly soft and silvery sound. It is now seldom used.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alto \Al"to\, n.; pl. {Altos}. [It. alto high, fr. L. altus. Cf.
   {Alt}.]
   1. (Mus.) Formerly the part sung by the highest male, or
    counter-tenor, voices; now the part sung by the lowest
    female, or contralto, voices, between in tenor and
    soprano. In instrumental music it now signifies the tenor.
    [1913 Webster]
 
   2. An alto singer.
    [1913 Webster]
 
   {Alto clef} (Mus.) the counter-tenor clef, or the C clef,
    placed so that the two strokes include the middle line of
    the staff. --Moore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 high-pitched \high-pitched\ adj.
   1. high in pitch or frequency; -- used of sounds and voices.
    Opposite of {low}. [Narrower terms: {adenoidal, pinched,
    nasal}; {altissimo}; {alto}; {countertenor, alto};
    {falsetto}; {peaky, spiky}; {piping}; {shrill, sharp};
    {screaky, screechy, squeaking, squeaky, squealing};
    {soprano, treble}; {sopranino}; {tenor}]
 
   Syn: high.
     [WordNet 1.5]
 
   2. set at a sharp or high angle or slant; as, a high-pitched
    roof.
 
   Syn: steeply pitched, steep.
     [WordNet 1.5] high-power

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alto
   adj 1: of or being the lowest female voice [syn: {alto},
       {contralto}]
   2: of or being the highest male voice; having a range above that
     of tenor [syn: {countertenor}, {alto}]
   3: (of a musical instrument) second highest member of a group;
     "alto clarinet or recorder"
   n 1: a singer whose voice lies in the alto clef
   2: the lowest female singing voice [syn: {contralto}, {alto}]
   3: the highest adult male singing voice [syn: {countertenor},
     {alto}]
   4: (of a musical instrument) the second highest instrument in a
     family of musical instruments
   5: the pitch range of the lowest female voice

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 alto
   contralto; contralto voice
   high; lofty; tall
   loud
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 alto
   high; lofty; tall
   height
   loud
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alto [alto]
   contralto; contralto voice
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 alto
    high, lofty, tall
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top