Search result for

-alt-

(60 entries)
(3.5936 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alt, *alt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alt[ADJ] สูง (เสียง)
alt[N] เสียงสูง, See also: ทำนองสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alt(แอลท) adj., n. เสียงสูง (ดนตรี) ทำนอง abbr. (ดูที่ SGPT)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Although I love henry viii, I prefer sir thomas more.ถึงดิฉันจะรัก Henry ที่7 แต่ฉันปลื้ม Sir thomas มากกว่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, well, Nate did. I'm now an alternate.ใช่ เอ่อ เนทชวนหน่ะ ตอนนี้ฉันเป็นเนทที่เปลี่ยนแปลงแล้ว Chuck in Real Life (2008)
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
Are you sure you're not just jealous that your little cousin's beating you to the altar?แน่ใจนะว่าเธอจะเป็นแค่นักข่าว ดูเหมือนน้องสาวจะชนะเธอเรื่องคู่ควงซะแล้ว Committed (2008)
Oh, that's right. I forgot about that, although I've got this really funny feelingอ้อ ใช่สิ ผมลืมไปเลย, ผมมีความรู้สึกสนุกๆว่า Committed (2008)
Altman be praised.อัลแมนจงเจริญ Dead Space: Downfall (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1 Joy (2008)
And leaving him undiagnosed is what, altruistic?และทิ้งเค้าไว้โดยที่ไม่ได้วินิจฉัย นี่มันอะไร.. การทำงานโดยยึดถือ ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว The Itch (2008)
Altered mental status means porphyria's more likely.อารมณ์เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นโรคผีดูดเลือด Emancipation (2008)
- and faire's faire, we should alternate it - no- Faire ของ faire และเราควรจะสลับ \ n การ-ไม่มี Gas Pills (2008)
We can't fight against Kanen, he has too many men. What's the alternative?เราสู้พวกมันไม่ได้ มันมีกำลังมากเกิน แล้วทางเลือกอื่นละ? The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altAlthough the alarm rang I failed to wake up.
altAlthough she wants to buy a vehicle, there is no margin to buy.
altOdd numbers alternate with even ones.
altAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
altAlthough he was exhausted, he had to keep working.
altAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
altWhen applying for tickets, please give alternative dates.
altThe slave was anxious to alter his destiny.
altThe government is reluctant to alter its economic policy.
altWe soon recognized each other, although we had not met for years.
altAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
altAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALT    AA1 L T

German-Thai: Longdo Dictionary
alt(adj) เก่า, แก่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altern {n}aging [Add to Longdo]
Alter ego {n}alter ego [Add to Longdo]
Alt {m} [mus.] | Alt singenalto; contralto | to sing alto [Add to Longdo]
Alt {n}; Altbier {n}top-fermented German dark beer [Add to Longdo]
Altanlagen {pl}old sites [Add to Longdo]
Altar {m} | Altare {pl}altar | altars [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altargemälde {n}altar piece [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]
Altbau {m}old building [Add to Longdo]
Altbausanierung {f}area rehabilitation [Add to Longdo]
Altbestand {m}old stock [Add to Longdo]
Altbestandskatalogisierung {f}retrospective conversion [Add to Longdo]
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] ALT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alt \Alt\, a. & n. [See {Alto}.] (Mus.)
   The higher part of the scale. See {Alto}.
   [1913 Webster]
 
   {To be in alt}, to be in an exalted state of mind.
    [1913 Webster] Altaian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ALT
   n 1: angular distance above the horizon (especially of a
      celestial object) [syn: {elevation}, {EL}, {altitude},
      {ALT}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 alt
  /awlt/
 
   1. n. The alt shift key on an IBM PC or {clone} keyboard; see {bucky bits},
   sense 2 (though typical PC usage does not simply set the 0200 bit).
 
   2. n. The option key on a Macintosh; use of this term usually reveals that
   the speaker hacked PCs before coming to the Mac (see also {feature key},
   which is sometimes incorrectly called ?alt?).
 
   3. The alt hierarchy on Usenet, the tree of newsgroups created by users
   without a formal vote and approval procedure. There is a myth, not entirely
   implausible, that alt is acronymic for ?anarchists, lunatics, and
   terrorists?; but in fact it is simply short for ?alternative?.
 
   4. n.,obs. Rare alternate name for the ASCII ESC character (ASCII 0011011).
   This use, derives, with the alt key itself, from archaic PDP-10 operating
   systems, especially {ITS}.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 alt
   all; altogehter; everything
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 alt [ɑlt]
   alt; countertenor
   contralto; contraltovoice
   alto; contralto
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bottom
 
 1. dip, alt
 2. esas, kaynak, temel
 3. vadi
 4. (den.) karina, tekne, gemi
 5. dayanma gücü
 6. iskemlenin oturulacak yeri
 7. (k.dili.) kıç, popo. Bottoms up! (k.dili.) içkilerinizi bir yudumda bitirin !. at bottom aslında, esasında. get at the bottom of bir şeyin esasına inmek, aslını anlamak. bottom dollar son kuruş bottom land ovalık arazi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 foot
 
 1. (çoğ.) feet) ayak, kadem
 2. ayak kısmı
 3. en alçak kısım
 4. alt, (dağ) etek, dip
 5. temel esas
 6. son
 7. (şiir) vezin tef'ilesi
 8. yaya asker, piyade
 9. dikiş makinasında bezi düz tutan parça, ayak
 10. yekun, tutar. foot lathe ayak tornası. foot of a mast (den) direk ıskaçası. foot of a sail (den) yelkenin altabaşosu. foot passenger yaya yolcu, yaya giden kimse. foot rot (bot.) portakal ağacının gövdesine ârız olan bir hastalık herhangi bir filizin dibinde husule gelen bir hastalık. foot rule bir ayak boyunda cetvel. foot soldier piyade neferi. (I.) wouldn't touch that with a tenfoot pole. Elimi bile sürmem. at one's feet ayağının dibinde
 11. tesiri altında. cubic foot kübik kadem, 28, 317 cm3. off one's feet yatar vaziyette
 12. iradesi dışında. have feet of clay dışardan görünmeyen önemli bir kusuru olmak. keep one's feet düşmemek, sarsılmamak. one foot in the grave bir ayağı çukurda. on foot yaya olarak, yürüyerek. on one's feet ayakta. put one's foot down kararlı olmak, ayak diremek. put one's best foot forward iyi bir tesir bırakmak
 13. elinden geleni yapmak. put one's foot into it, put one's foot in one's mouth pot kırmak, gaf yapmak. set foot in girmek, ayak basmak. sit at one's feet bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak. square foot kadem kare, 0, 0929 m2. stand on one's own feet bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak. swift of foot ayağına tez. under foot ayak altında.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hypo
 
 1. (önek) aşağı, alt, daha az.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inferior
 
 1. aşağı
 2. adi, bayağı
 3. mevki veya rütbede aşağı
 4. ikinci derecede, ehemmiyeti az
 5. (astr.) güneş ve dünya arasında olan
 6. ufkun altında olan
 7. (bot.) başka organın altında yetişen, alt
 8. (matb.) harflerin veya satırların altına dizilen
 9. aşağı derecede olan kimse veya şey.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nether
 
 1. alt, alttaki. nether milstone alt değirmen taşı. nethermost en alttaki. nether world ölüler diyarı
 2. cehennem.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sub-
 
 1. (önek) as ast
 2. alt, aşağı
 3. ikincil
 4. yan
 5. hemen hemen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subaltern
 
 1. ast, alt
 2. ing., (ask.) astsubay
 3. ast.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 under
 
 1. (edat), altına, altında
 2. -dan aşağı, -dan eksik
 3. aşağısına, aşağısında
 4. himayesinde
 5. hükmünde, emrinde, kumandası altında
 6. yetkisinde
 7. arasına, altına
 8. aşağıda, aşağı mevki veya halde
 9. daha az
 10. alt
 11. az
 12. bastırılmış. under canvas yelkenleri açık. under cultivation işlenmiş (toprak) under oath yeminli. under one' hat gizli. under penalty of the law cezaya çarptırılabilir. under sail yelkenle çalışan
 13. harekete geçmiş (gemi) under the circumstances öyle ise, o halde, bu şartlar altında. two acres under corn mısır ekilmiş sekiz dönümlük arazi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 underneath
 
 1. (edat), altına, altında
 2. alt.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 alt [alt]
   ancient; anciently; antiquarian; old; oldly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top